پایان‌نامه: دیپلماسی عمومی و سازمان های بین المللی مذهبی: مطالعه موردی رابطه العالم الاسلامی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات حقوقی

دیپلماسی عمومی و سازمان های  بین المللی مذهبی: مطالعه موردی رابطه العالم الاسلامی

حامد سعادت پور

استاد راهنما :

دکتر حسن بشیر

استاد مشاور:

دکتر صباح زنگنه

تابستان ۱۳۹۱

چکیده

پژوهش میان رشته ای حاضر در چهارچوب حوزه مطالعاتی ارتباطات بین الملل و به عنوان نقطه شروع مجددی برای ورود دین و ارتقاء جایگاه عوامل ذهنی در روابط بین الملل، نقش آفرینی بازیگران مذهبی بر پدیده های بین المللی را مطالعه می کند و به این منظور، بخشی از         دیپلماسی عمومی پادشاهی عربستان سعودی را مورد بررسی اکتشافی قرار می دهد که توسط سازمان بین المللی رابطه العالم الاسلامی از زمان تاسیس (۱۳۸۱ه./۱۹۶۲م.) تاکنون (۱۴۳۳ه./۲۰۱۲م.) اجرا شده است. در رهیافت فرهنگی- ارتباطی، الگوی دیپلماسی عمومی رابطه العالم الاسلامی متناسب با اقتضائات فرهنگی پادشاهی عربستان سعودی و به منظور ایجاد همگرایی در تولید و ترویج هنجارهای مبتنی بر هویت و منافع ملی در عرصه سیاست خارجی، ضمن توجه به منابع عینی و ذهنی قدرت، تلفیقی از محورها و مولفه های ارتباطات بین الملل سنتی و جامعه اطلاعاتی را مورد استفاده قرار می دهد و منجر به تولید قدرت متقاعده کننده مذهبی برای این کشور می شود.

واژگان کلیدی:

ارتباطات بین الملل، رهیافت فرهنگی در مطالعات بین المللی، دیپلماسی عمومی، سازمان بین المللی.

العنوان: الدبلوماسیه العامه و المنظمات الدولیه الدینیه: دراسه حاله لرابطه العالم الاسلامی

الباحث: حامد سعادت بور

الأستاذ المشرف: الدکتور حسن بشیر

الأستاذ المساعد: الدکتور صباح زنگنه

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و والثقافه و الإعلام

الخلاصه:

یتم فی هذه الدراسه المتعدده التخصصات فی إطار العلاقات الدولیه و دراسات المنطقه، کنقطه انطلاق جدیده لدخول الدین وتعزیز العوامل الذاتیه فی العلاقات الدولیه، یتم البحث عن دور الجهات الفاعله الدینیه حول الظواهر الدولیه. وتحقیقا لهذه الغایه، تحت دراسه استطلاعیه حول قسم من الدبلوماسیه العامه لحکومه المملکه العربیه السعودیه أجرتها منظمه رابطه العالم الاسلامی الدولیه منذ الإنشاء (۱۳۸۱ ه./۱۹۶۲ م.) إلی یومنا هذا (۱۴۳۳ ه./۲۰۱۲ م.). فی المنهج الثقافی الاتصالی – یستخدم تلفیقا بمجموعه من المحاور والعناصر من الاتصالات الدولیه التقلیدیه و مجتمع المعلومات، مع الانتباه إلی مصادر ملموسه و ذاتیه للقدره – نموذج الدبلوماسیه العامه للرابطه العالم الاسلامی، وفقا للمتطلبات الثقافیه للمملکه العربیه السعودیه من أجل إنتاج و تعزیز التقارب بین المعاییر التی تقوم علی أساس الهویه و المصالح الوطنیه فی مجال السیاسه الخارجیه. و یؤدی هذا الامر إلى إنتاج قوه ناعمه دینیه لهذا البلد.

الکلمات الأساسیه:

الاتصالات الدولیه، المنهج الثقافی فی الدراسات الدولیه، الدبلوماسیه العامه، المنظمه الدولیه.

Abstract

This interdisciplinary research, within the framework of international communication field of studies and also as a further starting point for introduction of religion and promotion of subjective cause’s position in the realm of international communication, studies the role of religious actors in international phenomena. To this end, this study explores  a part of public diplomacy of the  Kingdom of Saudi Arabia executed  by the International Organization of Muslim World League from its establishment (1962 A.D./ 1381 A.H.) up to now (2012 A.D. /1433 A.H.).

With regard to cultural-communicative approach, the pattern of public diplomacy used by Muslim World League is in line with cultural requirements of the Kingdom of Saudi Arabia and integration in producing and promoting norms on the basis of national identity and interests in the realm of foreign policy.  In addition to considering objective and subjective sources of power, this diplomacy uses a combination of traditional international communication pivots and components as well as information society, which results in producing a convincing religious power for this country.

Keywords:

International communication, the cultural approach in international studies, public diplomacy, international organization.

Imam Sadiq University

Public Diplomacy &

International Religious Organizations:

A Case Study of Muslim World League

A thesis Presented for the Degree of

Master of Art in culture and communication

Faculty of Islamic Studies and culture and communication

Hamed Saadatpour

Supervisor:

Dr. Hasan Bashir

Advisor:

Dr. Sabaah Zangeneh

Summer 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر