پایان‌نامه: تبیین مولفه های انگیزشی اسلامی در دوران دفاع مقدس

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت (گرایش بازرگانی)

تبیین مولفه های انگیزشی اسلامی در دوران دفاع مقدس

دانشجو : حمید رضا  عرب سرخی

استاد راهنما: دکتر مصباح الهدی باقری

استاد مشاور: دکتر سید علی علوی

آبان ماه ۱۳۹۱

چکیده:

سازمانها همواره به دنبال استخدام نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای  بکارگیری آنها در راستای اهداف سازمانی خود هستند. این نیروها برای انجام و اجرای مأموریت­های محوله نیاز به مدیریت انگیزش دارند تا ضمن بالندگی و رشد در مسیر شغلی دچار روزمرگی و بی­انگیزگی نشوند. مدیریت انگیزش با توجه به ویژگی­­های فرهنگی، طبقه اجتماعی و اقتصادی و طیف مذهبی هر فرد، سازمان و جامعه با یکدیگر متفاوت است که این امر بر پیچیدگی این موضوع می افزاید. از مواردی که ایجاد و مدیریت انگیزه در آن نقش کلیدی و اساسی دارد عرصه مدیریت فعالیت­های نظامی و خاصه جنگ است. از طرفی، دوره دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی نیز، یکی از برهه­های حساس در بروز توانمندی­های مدیریتی است که مدیریت انگیزش نیروها در یک جنگ کاملا نابرابر، از جمله رموز سرافرازی و عزت نظام دینی در آن دوره به شمار می­رود. در این پایان نامه از طریق مصاحبه با کارشناسان، فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس و رجوع به وصیت­نامه­های شهدای گرانقدر و انجام مطالعات کتابخانه­ای با استفاده از روش داده بنیاد به تبیین مدل انگیزشی رزمندگان در طول دوران دفاع مقدس پرداخته شده که در نتیجه آن به ۳۷ مفهوم اصلی دست یافته شد. پس از آن این مفاهیم در قالب مقوله­های  اصلی ثابتات مرجع (ثابتات اندیشه­ای و ثابتات معطوف به هدف)، محرک های ورود به عرصه دفاع مقدس و عوامل تقویت و تضعیف کننده انگیزه دسته بندی گردید. در نهایت بر اساس یافته­های مفهومی مدل فرآیندی ایجاد و شکل­گیری انگیزه در رزمندگان در دوران دفاع مقدس ارائه گردیده است.

 

العنوان: تبیین مکنونات الدوافع الإسلامیه فی مقاتلی الحرب المفروضه

الباحث: حمیدرضا عرب سرخی

الأستاذ ألمشرف: الدکتور باقری

الأستاذ ألمساعد: الدکتور علوی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه:

تبحث المنظمات دائما عن القوى العامله الماهره التی تتمتع بکفاءه عالیه لکی تستخدمهم فی إنجاز أهدافها. و تحتاج هذه القوى لأداء مهمتها إلى إداره الحوافز لکی تنمو و تتوسع فی طریق العمل بحیث لاتفقد دوافعها و لاتقع فی دوامه البرنامج الیومیّه. و تختلف إداره الحوافز حسب الخصائص الثقافیه و الأصناف الإجتماعیه و الإقتصادیه و الأفکار الدینیه لکل شخص، أو منظمه أو مجتمع. و هذا ما یجعل الأمر فی تعقید أکثر و إحدی الأمور التی لها دور رئیسی فی خلق و إداره الحوافز هو مجال إداره النشاطات العسکریه و الحرب خاصه. و من جهه أخرى فإنّ فتره الحرب المفروضه فی تأریخ الثوره الإسلامیه فی إیران تعتبر من الأزمنه الحساسه فی تحدیث القدرات الإداریه التی هی من أهمّ أسرار العزه و الکرامه للنظام الدینی فی حرب غیر متکافئ.

فی هذه الأطروحه و من خلال المقابله مع القاده و الخبراء و مقاتلی الحرب المفروضه و قراءه الرسائل و وصایا الشهداء و أیضا فی ضمن البحوث المکتببه و استخدام طریقه المعلومات الأساسیه قمنا بتبیین منهج تهییج الحوافز بین المجاهدین طیله الحرب المفروضه. و قد توصلنا إلى سبعه و ثلاثین مفهوماً اساسیّاً فی هذا المجال. و جعلنا هذه المفاهیم فی الطبقات الأساسیه الثابته (الثوابت الفکریه و الثوابت فی طریق الهدف) و بواعث الحرب المفروضه إضافه إلى تقسیم العلل المقویه و المضعفه للحوافز. و أخیرا قدمنا نموذج عملیه خلق و تطویر الحوافز فیما بین المقاتلین طیله الحرب المفروضه حسب النتائج المفهومیّه المستنتجه.

 

کلمات الاساسیه:

الحوافز، إداره الحوافز و الدوافع، الحرب المفروضه، عناصر الدافع الدینی، عملیه تحفیز المقاتلین

 

Abstract:

Organizations always try to recruit effective and expert human resources in order to accomplish their organizational goals. This workforce needs motivation in order to do and accomplish their own missions.So that, in addition to growth and flourish in their own careers, they do not  face banality and lack of motivation. Motivation management differs due to the cultural features, social, economic, and religious ranks of each person, organization, and society, and this fact adds more complexities to this issue. One of the fields in which that creation and motive management has essential role, is the field of managing military activities, and especially war management. On the other hand; the holy defense era; in the history of Islamic revolution, is one of the most important ages in offering managerial capabilities during which abilities managing the motivation of the  workforce in a completely unfair war was one of the secrets of victory and grandeur of  religious system in that era.

In this thesis, through interviewing experts, military leaders, and warriors of holy defense era, and also by refering to the wills of great martyrs, and doing library studies by means of data-based method, the warriors, motivational  model in holy defense was considered. As a result,37main concepts were achieved. After that, these concepts were categorized in the main categories of references, the motivation enter the holy defense field, and the factors that reinforce and weaken the motives. Finally, based on the conceptual findings, the process model of creating and forming motives in the warriors of holy defense era has been presented.

Keywords:

Motive, Motivation management, Holy defense,Islamic motivation factors, Motivational process of warriors

IMAM  SADIQ (A.S) UNIVERSITY

Faculty  Of  Islamic  Science  And  Management

A Thesis Presented For The Degree Of Master Of Arts In Business  Management

Explanation Of The Factors Of Islamic Motivation In Holy Defence Period

Student:

Hamid Reza Arab Sorkhi

Supervisor:

Mesbah Alhoda Bagheri (PH.D.)  

Advisor:

Seyed Ali Alavi (PH.D.)

November 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر