پایان‌نامه:نظام آموزشی و بازتولید سرمایه فرهنگی: مطالعه موردی دانشگاه امام صادق علیه السلام

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاست‌گذاری

نظام آموزشی و بازتولید سرمایه فرهنگی: مطالعه موردی دانشگاه امام صادق علیه السلام

استاد راهنما: دکتر حسام الدین آشنا

استاد مشاور: دکتر محمدسعید مهدوی کنی

دانشجو: محمدمحسن حسن پور

دی ۱۳۸۹

چکیده

مفهوم سرمایه فرهنگی به توضیح نحوه قشربندی اجتماعی در نظام‌های سرمایه‌داری کمک می‌کند. از نظر بوردیو نظام‌های آموزشی نقش مهمی در بازتولید روابط موجود اجتماعی دارند. نظام آموزشی از طریق ایجاد صلاحیت، مهارت و اعطای مدرک، افراد را برای کسب موقعیت‌های برتر اجتماعی آماده می‌کند.

بخش اول این پژوهش به جایگاه نظری مفهوم سرمایه فرهنگی و انواع کاربردهای آن در پژوهش‌های تجربی اختصاص دارد. در فصل دوم انواع نظریه‌های بازتولید اجتماعی و فرهنگی معرفی شده و نظریه بازتولید فرهنگی بوردیو و مفاهیمی چون سرمایه فرهنگی، میدان و عادت واره بحث شده است.  فصل سوم به معرفی انواع پژوهش‌های انجام شده با استفاده از مفهوم سرمایه فرهنگی در تحقیقات حوزه آموزش و پرورش، تحقیقات حوزه جامعه‌شناسی فرهنگی و تحقیقات حوزه اقتصاد فرهنگی شامل مصرف، توریسم و توسعه پایدار می‌پردازد و رویکردهای معطوف به استفاده سنتی از مفهوم سرمایه فرهنگی، رویکرد توسعه این مفهوم و رویکردهای انتقادی را توضیح می‌دهد.

بخش دوم با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و کدگذاری مبتنی بر نظریه مبنایی به فهم تاثیر سرمایه فرهنگی بر شناخت و انتخاب دانشگاه امام صادق (ع) می‌پردازد و معنای سرمایه فرهنگی اندوخته شده حاصل از دوره تحصیلی رشته فرهنگ و ارتباطات را مشخص می‌کند.

نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که سرمایه فرهنگی موروثی خانوادگی به صورت آشکار و پنهان بر شناخت و انتخاب دانشگاه امام صادق(ع) و رشته فرهنگ و ارتباطات و رضایت از دوره تحصیلی تاثیر دارد. مفهوم سرمایه فرهنگی متجسد به معنی صلاحیت‌ها و مهارت‌های حاصل از دوره تحصیلی در دو بعد سرمایه فرهنگی حاصل از دانشگاه و سرمایه فرهنگی حاصل رشته فرهنگ و ارتباطات شناسایی و مولفه‌های آن معرفی شده است. همچنین حیثیت و اعتبار نمادین دانشگاه امام صادق(ع) به مثابه سرمایه فرهنگی نهادینه شده و ارزش مدرک تحصیلی این دانشگاه در محیط‌های اجتماعی بزرگ‌تر بررسی شده است.

کلمات کلیدی: سرمایه فرهنگی، نظام آموزشی، بوردیو، میدان، عادت‌واره، دانشگاه امام صادق(ع)، فرهنگ و ارتباطات

العنوان: نظام التعلیم و استنساخ الثروه الثقافیه: دراسه مصداقیه لجامعه الإمام الصادق علیه السلام

الأستاذ المشرف: الدکتور حسام الدین آشنا

الأستاذ المساعد: الدکتور محمدسعید مهدوی‌کنی

الطالب: محمدمحسن حسن بور

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والثقافه والاتصالات

الخلاصه:

یساعد مفهوم الثروه الثقافیه، إیضاح أسلوب التصنیف الاجتماعی فی الأنظمه الرأسمالیه. یعتقد بوردیو أن للأنظمه التعلیمیه دور هام فی استنساخ العلاقات الاجتماعیه الموجوده. ویهیئ نظام التعلیم الأشخاص لنیل المراتب الاجتماعیه المثلی عبر إیجاد الأهلیه والمهارات فی الأشخاص وإعطائهم الشهادات.

یختص القسم الأول من هذا البحث بدراسه المکانه النظریه لمفهوم الثروه الثقافیه وأنواع استخداماتها فی البحوث التجریبیه. وعلی هذا الأساس، تم تعریف نظریات الاستنساخ الإجتماعی والثقافی فی الفصل الثانی وأدخلنا نظریه الاستنساخ الثقافی لبوردیو وبعض المفاهیم کالثروه الثقافیه، المجال والعاده فی البحث فی هذا القسم. وفی الفصل الثالث، تم تعریف البحوث المنجزه فی هذا المجال باستخدام مفهوم الثروه الثقافیه فی البحوث فی مجال التعلیم والتربیه، والبحوث المتعلقه بعلم الاجتماع الثقافی ونهایه، البحوث فی مجال الاقتصاد الثقافی المشتمل علی الاستهلاک، والسیاحه، والتنمیه المستدامه، وشرحنا فیه الاتجاهات إلی الاستخدام التقلیدی لمفهوم الثروه الثقافیه، والاتجاهات التوسعیه لهذا المفهوم والاتجاهات الانتقادیه.

القسم الثانی لهذا البحث، یحاول الکشف عن تأثیر الثروات الثقافیه علی التعریف بجامعه الإمام الصادق وانتخابها عن طریق المقابلات المعمقه ونظام الترمیز، ویحدد معنی الثروه الثقافیه المحصله فی فتره الدراسه فی فرع الثقافه والاتصالات علی أساس نظریه الأساس.

تظهر نتائج البحث أن للثروه الثقافیه الوراثیه والأسریه أثر قوی علی التعریف بجامعه الإمام الصادق (ع) وفرع الثقافه والاتصالات والرضا عن فتره الدراسه. وفی النهایه تم تعریف مفهوم الثروه الثقافیه بمعنی الصلاحیات والمهارات المحصله خلال فتره التعلیم فی مجالی الثروه الثقافیه المنتجه عن الجامعه والثروه الثقافیه المنتجه عن فرع الثقافه والاتصالات، وتصانیفها. وأخیراً قمنا بدراسه مدی الاحترام الرمزی لجامعه الإمام الصادق کثروه ثقافیه موطّنه وشهادتها فی الأجواء‌ الاجتماعیه الکبری.

المصطلحات الرئیسه: الثروه الثقافیه، نظام التعلیم، بوردیو، المجال، العاده، جامعه الإمام الصادق (ع)، الثقافه والاتصالات

Abstract:

The concept of cultural capital helps to explain the social stratification in capitalism systems. According to Bourdieu, educational systems play a great role in reproduction of existing social relations. Educational system prepares individuals to gain a position of social superiority through developing qualifications or skills and issuing credentials.

The first part of this study contains the theoretical status of the concept of cultural capital and its applications in empirical research.  In the second chapter, social and cultural reproduction theories have been introduced and Bourdieu’s cultural reproduction theory and concepts containing cultural capital, field and habitués are discussed. The third chapter introduced a variety of studies using the concept of cultural capital in the field of education, sociology, cultural studies and the cultural economy and explains the traditional use, critical and developmental approaches to the concept of cultural capital.

The second part investigates the role of cultural capital inherited from the family milieu in recognition and choosing Imam Sadeq University and Culture and Communication field of study, by using depth interview and analyzing through the methodology of grounded theory (GT). Then the meaning of scholastic cultural capital gained thorough the course has been discussed.

The results show that cultural capital inherited from the family milieu, explicitly and implicitly influences on recognition and choosing Imam Sadeq University and Culture and Communication field of study. It also plays a role in the satisfaction of course program time table. The concept of cultural capital as qualifications and skills embodied through the course divided to two parts. The first which is general, influenced by university environment and the second is the qualifications because of attendance to the field of study. Also, the symbolic prestige of Imam Sadeq University in greater social fields and its components has been discovered.

Key words:

Cultural Capital, Educational System, Bourdieu, Field, Habitués, Imam Sadeq University, Culture and Communication.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

Countinuous M.A thesis in Islamic Studies and Culture and Communication field

Policy Making Studies Area

Educational System and the Reproduction of Cultural Capital:

The Case of Imam Sadeq University

Supervisor:

Hesamodin Ashna

Advisor:

Mohammad Said Mahdavi Kani

Student:

Mohammad Mohsen Hassanpour

January 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر