پایان‌نامه: توانمندسازی مستضعفین با تمرکز بر تعلیم و تربیت اقتصادی (مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی رحمه الله علیه خراسان رضوی)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد
گرایش آموزش اقتصاد
توانمندسازی مستضعفین با تمرکز بر تعلیم و تربیت اقتصادی (مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی رحمه الله علیه خراسان رضوی)
استاد راهنما:
دکتر عادل پیغامی
استاد مشاور:
دکتر مهدی طغیانی
دانشجو:
رضا تنهای مقدم گلشیخی
شهریور ۱۳۹۲
چکیده
یقینا فقرزدایی و توجه ویژه به مستضعفین از خواسته‌های همه مسلمانان و جزء اهداف اصلی نظام اسلامی است. در این زمینه لزوما نباید نگاه صدقه ای داشت بلکه ایجاد سازوکاری که در آن یا فقر به وجود نیاید و یا اگر به وجود آمد با آن مقابله شود به صواب نزدیک‌تر خواهد بود. یکی از این سازوکارها، توانمندسازی خود مستضعفین می باشد چرا که این توانایی را در آن ها ایجاد می کند که مادامی که عوامل فقرآفرین در جامعه وجود داشته باشد با آن مبارزه نمایند.
یکی از حوزه های توانمندسازی، توانمندسازی اقتصادی می باشد. سوال اصلی در این تحقیق این می‌باشد که «مولفه های محوری جهت تدوین برنامه های تعلیم و تربیت با هدف توانمندسازی مستضعفین چیست؟». در راستای پاسخ به سوال فوق ابتدا به بررسی تجربیات دنیا از طریق برخی از موسسات ملی و بین المللی در کشورهای مختلف پرداختیم. سپس با استفاده از آیات و روایات مربوط به فقر فهم خود را از نظر اسلام در مورد توانمندسازی فقرا ارائه نموده و در گام آخر به سراغ کارشناسان کمیته امداد امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) خراسان رضوی رفته و با مصاحبه گرفتن از آن ها مجموع داده های حاصله را با استفاده از روش تحقیق داده‌بنیاد تحلیل نموده و مولفه های محوری تعلیم و تربیت اقتصادی مستضعفین را استخراج نموده ایم.
بررسی تجربیات کشورهای دنیا نشان می دهد که وجه مشترک اکثر فعالیت‌ها در این زمینه در چهار گام مبارزه با عوامل فقرآفرین، کمک های بیرونی، خروج از فقر و تثبیت وضعیت خروج از فقر تجلی می‌یابد. یافته‌های حاصل از مصاحبه با کارشناسان نیز در یک سه گانه تفکر اقتصادی، نظریات اقتصادی و مباحث کاربردی اقتصادی خلاصه می گردد.
نکته قابل توجه این است که از نظر اسلام توانمندسازی محرومین در یک بستر سه گانه ارتباط با خود، خدا و دیگران اتفاق می افتد در حالی که هم تجربیات کشورهای دنیا و هم نظر کارشناسان کمیته امداد بیشتر به دو مقوله نخست معطوف گشته و از بستر مهم ارتباط با خدا غفلت نموده‌اند.
در مجموع پس از کدگذاری داده ها و استخراج مفاهیم کلیدی و دسته بندی آن ها مقوله های حاصله در قالب استانداردهای آموزشی ارائه شده است.
کلمات کلیدی: توانمندسازی مستضعفین، تعلیم و تربیت اقتصادی، کمیته امداد امام خمینی، فقرزدایی
العنوان: إغناء الفقراء بالترکیز علی التعلیم والتربیه الاقتصادیه (دراسه خاصه: لجنه المساعده فی خراسان الرضویه)
الطالب: رضا تنهایی مقدم گل شیخی
الأستاذ المشرف: الدکتور عادل پیغامی
الأستاذ المساعد: الدکتور مهدی طغیانی
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والاقتصاد
الخلاصه
تُعتبر إزاله الحرمان والاهتمام بشأن الفقراء من متطلّبات المسلمین بأجمعهم وهی من الأهداف الرئیسه للحکومه الإسلامیه. و لا یجوز اتخاذ اتجاه زکوی قبال هذه المسأله فقط؛ بل الأجدر إحداث عملیه لا یتکوّن فیها الفقر بتًّا أو یتمّ کفاحه إذا تکوّن، و من جملتها إغناء الفقراء أنفسهم حیثُ یمکّنهم من مقابله أسباب الفقر فی المجتمع طال ما هی موجوده.
إنّ من مجالات الإغناء، الإغناء الاقتصادی، فمسأله البحث الرئیسه أنّه ما هی المؤشّرات المحوریه لإعداد برامج التعلیم والتربیه بهدف إغناء الفقراء؟
تمّ للإجابه عن هذا السؤال دراسه التجارب الدولیه عبر المنظمات الوطنیه والدولیه فی مختلف البلاد. ثمّ عرضنا ما فهمنا من رأی الشریعه الإسلامیه حول إغناء الفقراء بالنظر فی الآیات والأحادیث المتعلقه بشأن الفقر، و أخیرًا راجعنا خبراء «لجنه الإمام الخمینی للمساعده» للمقابله فی محافظه خراسان الرضویه و جری تحلیل النتائج باستخدام الطریق المبتنیه علی المعلومات، واستُخرجت المؤشّرات المحوریه للتعلیم الاقتصادی للفقراء وتربیتهم.
تبیّن دراسه تجارب بلاد المعموره أنّ النشاطات الغالبه فی هذه المجالات تتّفق فی مستویات أربعه هی: مکافحه الأسباب المثیره للفقر، المساعدات الخارجیه، الخروج من الفقر ورعایه حاله الخروج من الفقر. و یُمکن تلخیص نتائج المقابله مع الخبراء أیضًا فی التفکر الاقتصادی، النظریات الاقتصادیه والموضوعات الاقتصادیه العملیه.
و جدیر بالاهتمام أنّ إغناء الفقراء من وجهه نظر الشریعه الإسلامیه یکون فی مجال علاقات ثلاث: مع النفس، مع الله ومع الناس، بینما تنحصر تجارب البلاد و رأی خبراء لجنه المساعده فی مجال علاقه النفس مع النفس ومع الناس دون العنایه بمجال هامّ هو علاقه النفس مع الله.
و قد تمّ عرض الأصناف الحاصله فی إطار المعاییر التعلیمیه بعد تحلیل المعطیات واستخراج المفاهیم الرئیسه وتصنیفها.
الکلمات الرئیسه: إغناء الفقراء، التعلیم والتربیه الاقتصادیه، لجنه الإمام الخمینی للمساعده، إزاله الحرمان

Abstract:
Certainly, poverty combat and taking good care of deprived of society is a demand of all Muslims and a primary objective of Islamic Republic. For this matter, charity acts are not necessarily satisfactory; on the other hand, the most appropriate strategy is to build a mechanism in which no poverty outcome is produced or it is immediately taken care of in case of minor poverty outcome production. One of such mechanisms is to empower the poverty-stricken which enables them to stand against it while the poverty-making factors exist within society.
One of the empowerment fields is economic empowerment. The presented research’s main concern is to investigate“ the main factors to codifying the strategies of education in order to empower the deprived.” To answer this need, firstly some national and international foreign experiences were examined. Then, using Holy Quran verses and traditions, the general idea and aspects of poverty combat were defined. Lastly, the experts of Imam Khomeini Relief Foundation were interviewed and the obtained data using grounded theory research method was analyzed and fundamental features of economic education were proposed.
A review of world experiences indicates that thecommon ground of most activities in this field can be seen in four phase as: 1. combat against the poverty-making factors. 2. outside supports. 3. Poverty eradication. 4. Post-eradication stabilization. Also, economic thinking, economic theories and practical economy were the ideas concluded from the data extracted from the interviews.
The noticeable fact in Islamic view is that the empowerment happens in a three fold context of self relation, Allah relation and people relation; however, world experience and the interviews were reluctant to point the important fact of Allah relation out.
In general, after encoding the data, key-wording and categorization, the findings are presented in educational standards.
Keywords: Empowerment of the Deprived, Economic Education, Imam Khomeini Relief
Foundation, Poverty Combat

Imam Sadiq University
Faculty of Islamic Studies and Economics
Degree of Master of Art in Economics
Economic Education For Empowering The Deprived Plans
(A Case Study on Imam Khomeini Relief Foundation of Khorasan Razavi Province)
Supervisor:
Dr. Adel Paighami
Advisor:
Dr. Mahdi Toghyani
Student:
Reza Tanhaye Moqaddam
September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: توانمندسازی مستضعفین با تمرکز بر تعلیم و تربیت اقتصادی (مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی رحمه الله علیه خراسان رضوی)”