پایان‌نامه: طراحی مدل مفهومی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر شایستگی در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت

(گرایش بازرگانی) 

طراحی مدل مفهومی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر شایستگی در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

استاد راهنما : دکتر مصباح الهدی باقری کنی

استاد مشاور: دکتر سیّد علی علوی

دانشجو: مصطفی برزگرحسینی

بهمن ۱۳۸۹

چکیده:

تدوین نظام صحیح ارزیابی عملکرد برای ارزیابی افراد مختلف سازمان امری بدیهی است. وجود این نظام   در مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، در ابعاد مختلف به نحوی که با توجه به فرهنگ سازمانی دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی ایران بومی شده باشد ، بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل مفهومی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی در دانشگاه امام صادق(ع)بوده است و این مقاله به بیان و تبیین مدل مفهومی طراحی شده نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر شایستگی در دانشگاه امام صادق(ع) پرداخته است.در تییین مدل تحقیق از سه بخش ابعاد، مولفه ها و شایستگی به صورت دوایر تو در تو استفاده شد؛ ابعاد مدل شایستگی، رفتار و نتایج بود ومولفه های مدل نیز برای بعد شایستگی به ترتیبی که آزمون فریدمن برای آنها رتبه بندی کرده عبارت بودند از: ۱- مهارتهای مدیریتی ۲-ویژگی های فردی ۳- دانش ضمنی ۴- مهارتهای پایه ۵- دانش آشکار ۶- مهلرت فنی؛ برای بعد نتایج به ترتیب عبارت بودند از: ۱- کیفیت ۲-زمان ۳- هزینه؛ و برای بعد رفتار به ترتیب عبارت بودند از ۱- اخلاقی ۲- شغلی ۳- فرانقشی. زیر مجموعه هر کدام از این مولفه ها شاخصهایی شکل گرفت که پس از گرفتن آزمون دو جمله ای زیرمجموعه مولفه دانش آشکار دو شاخص مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی رد شده و سایر شاخصها مورد تایید قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای آمار استنباطی ناپارامتریک به دلیل نرمال نبودن نمونه آماری استفاده شده است؛ از جمله آنها میتوان به آزمون دو جمله ای، علامت و فریدمن اشاره کرد.

 

العنوان:  تطویر نموذج مفاهیمی لنظام تقییم الأداء بناء علی کفاءات الموارد البشریه فی جامعه الإمام صادق(علیه السلام)

(حاله الدراسه: جامعه الإمام الصادق‌u)

 الباحث: مصطفی برزگر حسینی

الأستاذ المشرف: الدکتور مصباح الهدی باقری‌ کنی

الأستاذ المساعد: الدکتور سید علی علوی

الفرع الدراسی: الدراسات ‌الإسلامیّه و الإداره

الخلاصه:

لیس هناک شک فی ضروره وجود نظام حسن لتقییم الاداء الموارد البشریه لمختلف المنظمات. فی المراکز الأکادیمیه ومؤسسات التدریب والبحوث، ینبغی تخصیص هذا النظام لأبعاد الثقافه التنظیمیه فی مختلف ابعادها.

الهدف الرئیسی من هذا البحث هو تطویر نموذج مفاهیمی لنظام تقییم الأداء بناء علی کفاءات الموارد البشریه فی جامعه الإمام صادق(علیه السلام). استخدمنا نموذج تداخل دوائر، تتألف من ثلاث دوائر من المکونات، الأبعاد والکفاءات. أبعاد النموذج للکفاءه هو السلوکیات والنتائج و مکونات نموذج الکفاءات من الفرز لاختبار فریدمان هی: ۱ – المهارات الإداریه ۲ – سمات الشخصیه ۳ – المعرفه الضمنیه ۴ – المهارات الأساسیه ۵ – المعرفه الصریحه ۶ – المهارات التقنیه، و للنتائج: ۱ – الجوده ۲ – الوقت ۳ – التکلفه، و للسلوکیات: ۱- الاخلاقیه ۲- مستند الی الشغل ۳- بعد الدور. کان فرعیه من هذه الأبعاد مجموعات من التدابیر بعد تنفیذ اختبار الذی الحدین رفضت مقیاسین الشهاده الدراسیه الفرع الدراسی وقبلت تدابیر أخرى. طریقه البحث فی هذه الأطروحه هو الدراسه الاستقصائیه و استخدمنا الاختبارات الإحصائیه اللامعلمیه الاستنتاجی فی تحلیل المعلومات لأن العینه الإحصائیه کان غیر طبیعی. بینها ینبغی أن نشیر إلى اختبار ذی الحدین، اختبار العلامه و اختبار فریدمان.

الکلمات الاساسیه:

أداء الموظف، تقییم الاداء، الکفاءه، تقییم الاداء مبتنی علی الکفاءه

Abstract:

Developing a conceptual model for Competency Based Human Resource’s Performance Appraisal System in Imam Sadiq (PBUH) University

There is no doubt about necessity of a perfect human resource appraisal system for different organizations. In academic centers and training and research institutions, this systems should be customized to organizational culture in different dimensions.

Main target of this research is developing a conceptual model for Competency Based Human Resource’s Performance Appraisal System in Imam Sadiq (PBUH) University. We used an overlapping model of circles, consisted of three circles of dimensions, components and competencies. Dimensions of competency model is behaviors and results and components of model for competency based of Friedman test sorting are: 1- Managerial skills 2- personal attributes 3- implicit knowledge 4- basic skills 5- explicit knowledge 6- technical skills, and for  results: 1- quality 2- time 3- cost, and for behavior: 1- ethical 2- job based 3- beyond role. Subset of this dimensions was sets of measures which after implementing binomial test, two measures of educational certificate and educational field were rejected and other measures accepted. Research method in this thesis is survey and in analysis of information we used nonparametric inferential statistical tests because the statistical sample wasn’t normal, between them we should point to binomial test, sign test and Friedman test.

Keywords:

Employee performance, performance appraisal, competency, competency based performance appraisal

Imam Sadiq (a.s) University

A THESIS

PRESENTED FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE

IN MANAGEMENT SCIENCE

FACULTY OF ISLAMIC STUDIES AND MANAGEMENT SCIENCE

Developing a conceptual model for Competency Based Human Resource’s Performance Appraisal System in Imam Sadiq University

Student: MOSTAFA BARZEGAR HOSSEINI

SUPERVISOR: Dr.  MESBAH ALHODA  BAQERI  KANI

ADVISOR: Dr.   SEYYED ALI  ALAVI

January 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر