پایان‌نامه: طراحی مدل سنجش عملکرد در سازمان‌های چابک با رویکرد ISM

رایگان

توضیحات

دانشگاه‌ امام صادق علیه‌السلام

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت صنعتی

طراحی مدل سنجش عملکرد در سازمان‌های چابک با رویکرد ISM

استاد راهنما

دکتر روح‌الله رازینی

استاد مشاور

دکتر عادل آذر

دانشجو

مهدی محمدی

شهریور ۱۳۹۲

چکیده

با آغاز قرن بیست و یکم سازمان‌ها تغییرات اساسی و شدیدی را پیرامون خود تجربه کرده‌اند. این تغییرات سازمان‌ها را به سمت چالش‌های نوینی هدایت می‌کند که عدم توجه به آن‌ها بقا و موفقیت سازمان‌های تولیدی را بطور فزاینده‌ای تهدید می‌کند. این موقعیت حیاتی منجر به آن شده است که بسیاری از سازمان‌ها در اولویت‌های کسب و کار و دیدگاه‌های استراتژیک خود تجدید نظر کنند و تأکیدات خود را بر سازگاری با تغییرات محیط کسب و کار و پاسخ سریع به نیازهای بازار و ذی‌نفعان از طریق روش‌های نوین همکاری قرار دهند.

سازمان‌ها برای پاسخ به این چالش‌های کسب و کار رویکرد نوینی به نام چابکی[۱] را بر گزیده‌اند. تولید چابک را توانایی بقا و پیشرفت در یک محیط بسیار رقابتی با تغییرات مستمر و غیر قابل پیش‌بینی‌، بوسیله‌ی واکنش سریع و مؤثر نسبت به تغییرات و همچنین ایجاد محصولات و خدمات بر اساس خواست مشتری تعریف کرده‌اند. بنابراین سازمان‌های چابک دارای ویژگی‌های مختلف و متمایزی هستند که این نوع سازمان را از سازمان‌های دیگر متمایز می‌کند. همچنین این ویژگی‌ها بر روی نحوه‌ی سنجش عملکرد این سازمان‌ها نیز تأثیرگذار است. این پایان نامه‌ در ابتدا با شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سنجش عملکرد سازمان‌های چابک از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مرور ادبیات به طبقه‌بندی این معیارها با استفاده از متدولوژی نگاشت شناختی اقدام می‌کند،‌ در مرحله‌ی بعد با استفاده از روش مدلسازی ساختاری – تفسیری (ISM)، به سطح‌بندی معیارها و استخراج مدل می‌پردازد و در نهایت براساس متدولوژی DEMATEL شدت تأثیر هریک از معیارها بر دیگر معیارها را استخراج می‌کند.

واژگان کلیدی: سنجش عملکرد، سازمان چابک، نگاشت شناختی، مدل‌سازی ساختاری – تفسیری(ISM)، DEMATEL.

الخلاصه:

إبتداءا من القرن الحادی والعشرین شهدت المنظّمات تغییرات جذریهً و حادهً حول نفسها. هذه التغییرات تشکل تحدیات جدیده أمام المنظمات التی عدم  الإهتمام بها یهدد  بقاء ونجاح المنظمات الإنتاجیه على نحو متزاید. فمن الأهمیه بمکان أنّ هذا الوضع أدّى إلى إعاده النظر فی العدید من أولویات المنظمات ، والأعمال التجاریه والمنظورات الإستراتیجیه المتعلقه بها و أیضاً تأکیدها على التکیّف مع التغیرات فی بیئه الأعمال وسرعه الإستجابه لحاجیات السوق وأصحاب المصلحه من خلال أسالیب جدیده للتعاون.من هنا، إختارت المنظمات نهجاً جدیداً یسمی«الرشیقه» لإستجابه تحدیات  الأعمال التجاریه. وقد تمّ تحدید «إنتاج الرشیق» القدره على  البقاء والتنمیه فی بیئه تنافسیه عالیه من التغیر المستمر وغیر متوقعه عن طریق ردّ سریع  وفعّال مع التغیرات وأیضاً خلق المنتجات والخدمات على أساس متطلّبات الزبائن. فمنظمات الرشیقه تتمتّع بخصائص متمیزه و مختلفه تمیز تلک المنظمه عن غیرها من المنظمات. وأیضاً قد أثّرت هذه الخصائص علی کیفیّه قیاس أداء هذه  المنظمات .هذه الرساله  فی المقام الأول مع تحدید العوامل التی تؤثّر على قیاس أداء المنظّمات من خلال الدراسه  المکتبیّه ومراجعه الدراسات السابقه، تتخذ إجراء تصنیف هذه المعاییر بإستخدام الأفعال المنهجیه المعرفیه. ثم، وذلک بإستخدام منهج  النمذجه البنیویّه – التفسیریه (ISM)، تتناول أقلمه المعاییر وإستخراج النموذج وفی الختام،إستنادا إلی المنهجیه DEMATEL تستخلص تأثیر کل معیار على المعاییر الأخرى.

الکلمات الرئیسه: قیاس الأداء، منظمه الرشیقه ، الأفعال المعرفیه ، النمذجه البنیویّه – التفسیریه (ISM)، DEMATEL.

 

Abstract:

With the beginning of the twenty-first century, organizations have experienced radical and severe changes around themselves. These changes direct organizations towards new challenges and their ignorance will increasingly threaten the survival and success of manufacturing organizations. This vital situation has made many organizations revise their business preferences and strategic perspectives and emphasize adapting to changes of business environment and responding immediately to market needs and stakeholders through new collaboration methods.

To respond to these business challenges, organizations have chosen a new approach called agility.  Agile production is defined as the ability to survive and progress in a very competitive environment with unpredictable steady changes through quick and effective reaction to changes and make products and offer services based on customers’ demands. Therefore, agile organizations have various distinctive characteristics which distinguish them from other organizations. Furthermore, these characteristics affect the performance measurement method of such organizations. This thesis first tries to classify these criteria by means of cognitive mapping methodology and by identifying factors affecting performance measurement of agile organizations through library studies and review of literature. Then by using interpretive-structural modeling (ISM) it tries to level criteria and extract the model and finally it measures the effect of each criterion on other criteria based on DEMATEL methodology.

Keywords: performance measurement, agile organization, cognitive mapping, interpretive-structural modeling (ISM), DEMATEL

[۱] Agile

Imam Sadiq University (A.S)

Faculty of Islamic Studies and Management

Countinous M.A thesis Presented for the Degree of master in the Management

Industrial management

Designing Performance Measurement Model in Agile Organizations with ISM Approach 

Supervisors:

Dr. Rooholah Razini, Ph.D

Advisors:

Dr. Adel Azar, Ph.D.

Student:

Mahdi Mohammadi

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر