توضیحات

دانشکده معارف اسلامی ومدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت صنعتی

طراحی الگوی انتخاب مدل سنجش عملکرد در سازمان‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه: پارک‌های علم و فناوری

استاد راهنما : دکتر عادل آذر

استاد مشاور: دکتر غلامرضا گودرزی

دانشجو: محمد رستمی

شهریور ماه ۱۳۹۱

چکیده

در عصر جهانی شدن و تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، که در آن دانش و قابلیت‌های فکری افراد به عنوان عوامل تمایز و رقابتی به حساب می­آیند، سازمان­های دانش بنیان، به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی جوامع، به سرعت در حال افزایش هستند. سازمان هایی که بقای آن ها به خلق دانش از طریق پژوهش و شکوفایی آن ها به نوآوری­های دانشی بستگی دارد. پارک ها و مراکز رشد در حقیقت زیرساختهای اقتصاد دانش بنیان یک کشورند. در سال های گذشته رسالت تبدیل ایده به محصول در پارک ها و مراکز رشد بسیار به گوش می رسید اما شاید بتوان هدف تبدیل ایده به کسب و کار را اصلی ترین وظیفه این زیرساخت ها در یک کشور عنوان کرد. سازمان های دانش بنیان بویژه پارک­های علم و فناوری دارای ویژگی های متعددی هستند که این ویژگی­ها سبب تمایز این سازمان ها از دیگر سازمان ها می گردند. همچنین این ویژگی­ها بر روی نحوه سنجش عملکرد این سازمانها نیز تاثیر می گذارند. این پایان­نامه در ابتدا مهمترین عوامل اثر گذار در سنجش عملکرد سازمان­های دانش بنیان بویژه پارک­های علم و فناوری را از طریق تهیه پرسشنامه و تکمیل آن توسط خبرگان دانشگاهی و کارشناسان حوزه پارک­های علم و فناوری شناسایی کرده و سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری (ISM) به سطح بندی و بررسی روابط بین این عوامل می­پردازد و در نهایت مدلی را بمنظور سنجش عملکرد سازمان­های دانش بنیان ارائه می­دهد.

واژگان کلیدی: مدیریت عملکرد، مدل های سنجش عملکرد، سازمان های دانش بنیان، پارک­ های علم و فناوری، مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)

العنوان: تصمیم نموذج تقییم أداء منظمات ذات طابع علمی باستخدام أسلوب النمذجه الهیکلیه – التحلیلیه (ISM)

موضوع الدراسه : حقول العلم والتقنیه

الباحث: محمد رستمی

الأستاذالمشرف: الدکتور عادل آذر

الأستاذالمساعد: الدکتور غلامرضا گودرزی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

 

الخلاصه

فی عصر العولمه وتطورات تقنیه المعلومات والاتصالات الذی یعتبر فیه العلم والقابلیات الفکریه للأشخاص کعوامل للتمییز والتنافس فیما بینهم، فإن عدد هذه المنظمات ذات الطابع العلمی یزداد بسرعه کمحرک للنمو والتنمیه الاقتصادیه للمجتمعات. تلک المنظمات التی یکون بقاؤها واستمرارها رهیناً بإنتاج العلم عبر التحقیق، ویتوقف ازدهارها وتطورها علی الإبداع العلمی.

إن هذه الحقول ومراکز النمو تمثل فی الواقع الحجر الأساس للاقتصاد ذی الطابع العلمی لأی بلد من البلدان. فی السنوات الماضیه أخذنا نسمع عن مهمه تبدیل الأفکار إلی الإنتاج فی حقول ومراکز النمو؛ لکن لعله یمکن أن یکون هدف تبدیل الأفکار إلی الإنتاج هو الوظیفه الأساسیه لهذه البنی التحتیه فی کل بلد.

إن للمنظمات ذات الطابع العلمی – لا سیما حقول العلم والتقنیه – خصائص عدیده تمیز هذه المنظمات عن غیرها. و هذه الخصائص تؤثر علی کیفیه تقییم أداء هذه المنظمات أیضاً.

لقد حددت هذه المقاله أولاً أهم العوامل المؤثره فی تقییم أداء المنظمات ذات الطابع العلمی – لا سیما حقول العلم والتقنیه– من خلال استبیان آراء الخبراء الجامعیین وخبراء حقول العلم والتقنیه، ثم قامت بتصنیف ودراسه العلاقات فیما بین العوامل بالاستفاده من أسلوب النمذجه الهیکلیه – التحلیلیه (ISM)، وتعرض فی النهایه نموذجاً لتقییم أداء المنظمات ذات الطابع العلمی.

الکلمات الأساسیه: إداره الأداء، نماذج تقییم الأداء، المنظمات ذات الطابع العلمی، حقول العلم والتقنیه، النمذجه الهیکلیه – التحلیلیه (ISM)

Designing Performance Measurement Model for the Knowledge-Based Organizations by Using Interpretive Structural Modeling (ISM) Approach (Case study: Science and Technology Parks)

Abstract :

In the globalization era and development of information and communication technologies, in which individuals` knowledge and intellectual capabilities are accounted competitive and distinctive, knowledge-based organizations are increasing rapidly as the booster of economic growth and development of communities, organizations the survival of which depends on the creation of knowledge through research and their development depends on the innovation. In fact, science and technology parks and development centers are the basis of knowledge-based economy of a country. In the past few years, the mission of converting ideas to products in the parks and development centers could be heard a lot but perhaps it can be said that the most important task of this is converting ideas to business. Knowledge-based organizations, particularly science and technology parks have numerous features that distinguish them from other organizations. Also these features affect on the performance measurement of these organizations.

This article first identifies  the most important affecting factors in performance measurement of the knowledge-based organizations particularly science and technology parks through the preparation and completion of questionnaires by academic experts and those in the field of science and technology parks then it levels and assess the relations between these factors by using interpretive structural modeling (ISM) approach and finally offers a model in order to measure the performance of the knowledge-based organizations.

Keywords:
Performance management, performance measurement models, knowledge-based organization, Science and Technology parks, Interpretive structural modeling (ISM)

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Management

Continuous M.A. thesis

Industrial Management area

Designing performance measurement model for the knowledge-based organizations by using interpretive structural modeling (ISM) approach.

(case study: science and technology parks)

Adviser: Dr. Adel Azar

Reader: Dr. Goodarzi

Student: Mohammad Rostami

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر