پایان‌نامه: طراحی مدل اولویت بندی مولفه های موثر بر تحول سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت صنعتی

طراحی مدل اولویت بندی مولفه های موثر بر تحول سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا گودرزی

استاد مشاور:

دکتر میثم لطیفی

دانشجو:

مهدی وکیل پور

شهریور ۱۳۹۱

چکیده:

امروزه با توجه به شتاب و روند رو به رشد تغییرات، توجه به تغییر و تحول در سازمان ها امری مهم و ضروری می باشد. تغییر و تحول در بخش های دولتی، تشدید فضای رقابتی، توسعه ارتباطات و جهانی شدن همگی از جمله مهمترین موضوعات مطرح در حوزه مدیریت تحول به حساب می آید.

مقوله ارزیابی تحول سازمانی و شناسایی مولفه های موثر بر تحول سازمانی از نیازهای مهم شهرداری تهران می باشد، بنا براین توجه به مولفه های تاثیرگذار بر تحول سازمانی امری مهم محسوب شده که در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا با استخراج مولفه های اثرگذار بر تحول، اولویت هر کدام از این مولفه ها را درسازمان شهرداری تهران مشخص نماییم.

برای انجام این پژوهش با مطالعه پیشینه تحقیق، الگوها و مدل های تحول، هشت عامل:- محیطی – ساختاری – منابع انسانی – فناوری – هزینه – یادگیری سازمانی – مدیریت عالی و رهبری سازمان – فرهنگ سازمانی به عنوان مولفه های موثر بر تحول سازمانی شناسایی شد. همچنین به منظور بررسی تاثیرگذاری یا عدم تاثیرگذاری عوامل شناسایی شده بر تحول سازمانی اقدام به توزیع  و جمع آوری ۴۱۲ پرسشنامه در میان کارکنان سازمان نمودیم. بررسی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده نشان می دهد که عوامل: فناوری، یادگیری سازمانی، مدیریت عالی و رهبری سازمان و نیروی انسانی بر تحول سازمانی در شهرداری تهران اثرگذار است و سایر عوامل اشاره شده بر تحول سازمانی در شهرداری تهران تاثیرگذار نیست. در ادامه به منظور تعیین اولویت مولفه های اثرگذار بر تحول، با استفاده از روش AHP از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه، اقدام به اولویت بندی مولفه های موثر بر تحول سازمانی شده است.

که به ترتیب اولویت عبارت از: عامل فناوری، عامل مدیریت عالی و رهبری سازمان، عامل یادگیری سازمانی، عامل نیروی انسانی است.

واژگان کلیدی:

اولویت بندی، تحول سازمانی، شهرداری تهران، بهبود و بهسازی سازمان

تصمیم نموذج لتحدید أولویات العوامل المؤثره فی التغییر التنظیمی

دراسه حاله: بلدیه طهران

الیوم ونظراً لسرعه النهو فی التغییرات یبدو من الضروری الاهتمام بالتطورات فی المنظمات.

إن التطورات فی الأقسام الحکومیه إشتداد الأجواءِ السیاسیه تنمیه الاتصالات و والعولمه، فهذه کلّها تعد من أهم المواضیع المطروحه علی طاوله البحث فی حقل مدیریه التطورات.

فأن مسأله تقییم التطور الإداری ومعرفه المؤشرات المؤثره علی التطور الإداری تکون من أمس الحاجات لدی أمانه العاصمه، من ثم ایلاءِ الاهتمام بالعوامل المؤثره فی التطور الاداری یعد من أهم الضروریات و نحن نسعی فی هذه الدراسه أن تقوم باستخراج العوامل المؤثره فی التطور کما نرید أن نقوم بتحدید اولویه کل واحد من هذه العوامل فی منظمه أمانه العاصمه لمدینه طهران.

ولإنجار هذا المشروع مع مطالعه خلیفه البحوث و نماذج من التطورات، تمت معرفه بعض عناصر کعوامل مؤثره فی التطور الإداری و هذه العناصر هی: البیئه، الهیکلیه الطافه البشریه، التقنیه، التکالیف، التدریب الإداری، المدیریه المتمیزه و الثقافه الإداریه.

کما أننا قمنا بتوزیع ۴۱۲ استبیاناً بین الموظفین و جمعها فی هذه المنظمه و ذلک لأجل دراسه فاعلیه هذه العوامل أو عدم فاعلیتها فی التطور الإداری فی أمانه طهران و العوامل الأخری التی تمت الإشاره فلیست لها فاعلیه فی أمانه طهران اضافه علی ذلک قمنا بتدریج الأولویه للعوامل المؤثره فی التطورات الإداریه و جاءِ ذلک من جراءِ تحدید اولویه العوامل المؤثره فی التطور عن طریق إستخدام طریقه AHP  و هی من اسالیب اتخاذ القرارات متعدده المؤثرات وهذه العوامل حسب اولویه فی التکنولوجیا، المدیریه المتمیزه ، التدریب الإداری والطاقه البشریه.

کلمات البحث: تحدید الأولویات، التغییر التنظیمی، بلدیه طهران، تحسین تنظیم.

 

 

Designing a model for prioritizing effective factors in organizational change

Case Study: Tehran Municipality

Nowadays, regarding rapid and increasing rate of changes, it is of great importance to consider them in organizations. Changes and transitions in governmental sections, expansion of competing world, progresses in communications and globalizations are some dominant subjects considered seriously in change management.

Evaluation of organizational changes and recognition of effective factors are among most important requirements of Tehran municipality. Considering their undeniable roles, we are to identify and prioritize them in Tehran municipality.

To carry out this research, after bibliographic studies, and inspecting change models, following eight factors were recognized as factors effective in organizational changes; environment, structure, human resources, technology, cost, organizational training, chief management & leadership, and organizational culture. In addition, to evaluate the impact of mentioned factors in organizational changes, we distributed 412 questionnaires among organizations’ employees. The analyses of collected questionnaires showed that technology, organizational training, chief management & leadership and human resources are effective factors in organizational change in Tehran municipality, while the others are affectless. Having done that, in order to prioritize the factors effective in change, the AHP approach, one of Multiple Attribute Decision making model s, was used. The resulted priorities are as follows; technology, organizations’ chief management & leadership, organizational training and human resources.

Keywords: prioritization, organizational change, Tehran municipality, improvement of organization

 

 

Imam Sadiq University

Faculity of Islamic Studies and Management

AThesis Provided For the Degree of Master Art in Management

Designing a model for prioritizing effective factors in organizational change

Case Study: Tehran Municipality

Supervisor:

Dr.Gholamreza Goodarzi

Advisor:

Dr. Meysam Latifi

Student:

Mahdi Vakilpour

August 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: طراحی مدل اولویت بندی مولفه های موثر بر تحول سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)”