پایان‌نامه: طراحی مدل ریاضی انتخاب سبد سهام با رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش مالی

طراحی مدل ریاضی انتخاب سبد سهام با رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی

استاد راهنما:

دکتر عادل آذر

استاد مشاور:

دکتر میرفیض فلاح شمس

نام دانشجو:

سید محمد علی دیده‌خورشید

مهر ۱۳۹۱

چکیده

مساله بهینه‌سازی پرتفوی که یکی از حوزه‌های اصلی مدیریت مالی محسوب می‌گردد، از دهه ۱۹۵۰ میلادی با طرح مفهوم تنوع‌بخشی توسط مارکویتز و با مدل M-V، دستخوش تحولات گسترده‌ای قرار گرفته است. بطور کلی در این فرآیند، تصمیم‌گیرنده با چندین هدف متعارض بطور همزمان مواجه می‌باشد. از این‌رو، کاربرد تکنیک‌های برنامه‌ریزی چندهدفه مانند برنامه‌ریزی آرمانی،  جهت ارضای ترجیحات سرمایه‌گذار، مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب پرتفوی سهام و سپس به مدل‌سازی آن‌ها بر مبنای برنامه‌ریزی آرمانی پرداخته می‌شود. سپس به منظور بررسی کارایی، مدل در دو حالت قطعی و داده‌های تصادفی مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن با نتایج حاصل از مدل مارکویتز مقایسه می‌شود.

واژگان کلیدی: بهینه‌سازی پرتفوی، انتخاب پرتفوی سهام، برنامه‌ریزی آرمانی

العنوان : تصمیم النمط الحسابی لاختیار سله الأسهم بنهج التخطیط الأمثل العشوائی

الباحث : السید علی دیده خورشید

الأستاذ المشرف : الدکتور عادل آذر

الأستاذ المساعد : الدکتور میر فیض فلاح شمس

الفرع الدراسی : الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه

إن مسأله تحسین الحقیبه المالیه الذی تعتبر من أهم مجالات الإداره المالیه ، تعرضت لتطورات واسعه من قبل مارکویتز بعد طرح مفهوم التنوع و بنمط M-V  ، و ذلک خلال عقد الخمسینیات من القرن الماضی. عموماً فی هذه العملیه یواجه صاحب القرار عده أهداف متضاربه فی آن واحد. و من هنا أصبح استخدام تقنیات التخطیط ذات الأهداف المتعدده کالتخطیط الأمثل یأخذ حیزاً من الاهتمام بشکل واسع من أجل تلبیه رغبات المستثمر . ففی هذه الدراسه سنتناول أولاً تحدید المعاییر المؤثره على اختیار حقیبه الأسهم ، و من ثم تصمیمها وفق التخطیط الأمثل. و کذلک و من أجل تقییم الأداء ، سنقوم باختبار النمطین القطعی والعشوائی. والنتائج الحاصله ستؤید لنا فاعلیه نمط الدراسه بالنسبه إلى نمط مارکویتز .

الکلمات الأساسیه : تحسین الحقیبه المالیه، اختیار حقیبه الأسهم ، التخطیط المثالی ،

Abstract:

As one of the main fields of financial management, portfolio selection has been subject to many developments since 1950s, when the concept of diversification was proposed by Markowitz in his M-V model. As a general matter, in this process, the decision maker has to deal with multiple conflicting objectives simultaneously. Therefore, the application of multiple objective programming techniques, such as goal programming, for satisfaction of the investor’s preferences has received considerable attention. In this research, the variables that affect stock portfolio selection are identified initially. Then, they are modelled through goal programming. Finally, in order to explore the efficiency, the model is tested in both deterministic and stochastic states. The results verify that the proposed model outperformed Markowitz’s model.

 Keywords: Portfolio optimisation, Stock portfolio selection, Stochastic goal programming

 Imam Sadiq(a.s) University

Faculty of Islamic Study and Management

Continuous M.A Islamic Studies and Financial Management

 Designing a Mathematical Model for Stock Portfolio Selection, a Stochastic Goal Programming Approach

 Superviser:

Professor Adel Azar

Advisor:

Professor Mir Feydh Fallah Shams

Student’s Name:

Sayyed Mohammad Ali Didehkhorshid

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر