پایان‌نامه: سیاست فرهنگی تفاوت و نشانه شناسی فرهنگی پدیده موسوم به جنبش سبز در جمهوری اسلامی ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات (گرایش مطالعات سیاست‌گذاری)

سیاست فرهنگی تفاوت و نشانه شناسی فرهنگی پدیده موسوم به جنبش سبز در جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکتر حسام الدین آشنا

استاد مشاور:

دکتر احمد پاکتچی

دانشجو:

حسین سرفراز

شهریور ۱۳۸۹

چکیده

هدف از این تحقیق کندوکاو نشانه­شناختی پدیده موسوم به جنبش سبز است که پیش، حین و پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. محقق با استفاده از مبانی نظری مطالعات فرهنگی و جنبش­های اجتماعی جدید و با روش نشانه­شناسی فرهنگی”مکتب مسکو- تارتو” و بهره­گیری از “الگوی تقابلی خود و دیگری” و نیز “مدل معیار نشانه شناسی فرهنگی” سعی دارد تا با توصیف و تفسیر نشانه­های استراتژیک تولید شده از سوی پدیده موسوم به جنبش سبز و تاکتیک­های نزاع نشانه شناختی هر دو طرف انتخابات- موسوی و احمدی­نژاد به مثابه نبرد مواضع پی­برد. پرسش­های اصلی این تحقیق عبارتند از: ۱- -پدیده موسوم به جنبش سبز چگونه خود را دیگریِ جمهوری اسلامی یا بخش­هایی از آن معرفی کرده است؟ ۲- چگونه می­توان با باز­اندیشی در سیاست فرهنگی از تبدیل چنین پدیده­ای به بحران جلوگیری کرد؟ محقق به منظور پاسخ بدین پرسش­ها تحقیق را در پنج فصل سامان داده که عبارتند از: فصل اول، کلیات؛ فصل دوم، مبانی نظری؛ فصل سوم، روش؛ فصل چهارم، پدیده موسوم به جنبش سبز به مثابه دیگری و فصل پنجم، سیاست فرهنگی تفاوت و بازتعریف دیگری. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که پدیده مذکور به نحو نشانه شناختی حاوی سه مولفه متعارض نماست: بازسازی هویت انقلابی، بازنمایی هویت جهانی فارغ از انقلاب اسلامی و نفی هر گونه مشابهت محتوایی با نشانه­های فرهنگی مورد تأکید حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی ایران؛ ترکیب این سه مولفه به علاوه کنش­ها و واکنش­های دستگاه نشانه شناسی رسمی/رقیب منجر به دیگری شدن پدیده می­شود. در نهایت محقق با طرح ایده­های اساسی سیاست فرهنگی تفاوت بیان می­کند که می توان با اقتباس گزینشگرانه و خلاقانه سیاست مذکور، بحران­های ناشی از تقابل خود و دیگری را تدبیر کرد.

کلیدواژه ها:

نشانه شناسی فرهنگی، مکتب مسکو-تارتو، مطالعات فرهنگی، جنبش های اجتماعی جدید، جنبش سبز، دیگربودگی.

العنوان: السیاسه الثقافیه للفوارق و السیمیائیه الثقافیه للظاهره المسماه بالنهضه الخضراء فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه

الخلاصه:

تهدف هذه الأطروحه إلی البحث السیمیائی فی الظاهره المسماه بالنهضه الخضراء والتی تم خلقها،‌ قبل وحین وبعد الإنتخابات الرئاسیه فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه عام ۲۰۰۹٫ یحاول الباحث الکشف عن صراع المواقف استخداماً الأسس النظریه للدراسات الثقافیه والنهضات الاجتماعیه الحدیثه ومنهج السیمیائیه الثقافیه ﻟ “مدرسه مسکو – تارتو” و”النموذج التقابلی بین النفس والغیر” وأیضا “النمط المعیار للسیمائیه الثقافیه” وعن طریق وصف وتفسیر العلامات الإستراتیجیه المنتجه من قبل الظاهره المسماه بالنهضه الخضراء وتکتیکات الصراع السیمیائی لکلا الطرفین فی الإنتخابات الرئاسیه، موسوی وأحمدی نجاد.

تتألف الأسئله الرئیسه لهذا البحث من: ۱- کیف استطاعت الظاهره المسماه بالنهضه الخضراء أن تعرف نفسها کوجه آخر للجمهوریه الإسلامیه أو قسماً منها؟ ۲- کیف یمکن سد الطریق علی تفاقم هذه الظاهره إلی أزمه عن طریق إعاده التفکیر فی السیاسات الثقافیه؟ وللإجابه علی هذه الأسئله ،صمم الباحث البحث فی خسمه فصول وهی: الفصل الأول: نقاط عامه، والفصل الثانی: الأسس النظریه، والفصل الثالث: المنهج، والفصل الرابع: الظاهره المسماه بالنهضه الخضراء کغیر، والفصل الخامس: السیاسه الثقافیه للفوارق، وإعاده تعریف الغیر.

لقد تظهر نتائج البحث أن هذه الظاهره تشمل ثلاثه‌ تصانیف متعارضه دلاله وهی: إعاده بناء الهویه الثوریه، وبیان الهویه العالمیه بغض النظر عن الثوره الإسلامیه و رد أی نوع من التشابه الموضوعی للعلائم الثقافیه التی تؤکد علیها الحکومه الحالیه للجمهوریه‌ الإسلامیه‌ الإیرانیه. ویؤدی مزج هذه التصانیف بالإضافه إلی أفعال و ردود أفعال الجهاز السیمیائی الرسمی للطرف الآخر، إلی کون الظاهره آخراً.

وفی النهایه، یبین الباحث أنه یمکن إداره الأزمات المنتجه عن التعارض مع الآخر عن طریق الاقتباس الإنتقائی و المبتکر للسیاسه المذکوره، معتمداً علی الأفکار الأصولیه للسیاسه الثقافیه للفوارق.

المصطلحات الرئیسه:

العلم الدلالی الثقافی، السیمیائی الثقافی، مدرسه مسکو– تارتو، الدراسات الثقافیه، النهضات الإجتماعیه الحدیثه، النهضه الخضراء، الغیریه

Title: Cultural Politics of Difference and Cultural Semiotic of the Green Movement in Islamic Republic of Iran.

Abstract:

The purpose of this research is to semiotically explore a phenomenon known as the “Green Movement” formed in 2009 before, during and after the presidential election in Iran. The author, using cultural studies and new social movements as rationale and “Moscow-Tartu cultural semiotics” as research method and their “contrast pattern of the self and the other” and “canonical model of cultural semiotics”, tries to describe and interpret the strategic signs produced by the so- called “Green Movement”, to realize semiotic struggle tactics of both sides of the election – Mousavi and Ahmadinejad as a war of positions. The main questions of this research are: 1- How the so-called “Green Movement” has introduced itself as “the other” of Islamic Republic of Iran or parts of it? 2- How to rethink and make use of the cultural politics of difference in order to prevent the phenomenon, to turn into a crisis? In order to answer the main questions the researcher has organized this thesis in five chapters: 1- generalities, 2- rationale, 3- research method, 4- the so-called “Green Movement” as “the other” and 5- the cultural politics of difference and redefinition of “the other”. The findings of this study show that the so-called “Green Movement” has three conflicting and paradoxical components: 1- reconstruction of the revolutionary identity, 2- representation of the global identity, regardless of the Islamic Revolution and 3- negation of any similarity with the cultural signs in the current rule of the Islamic Republic of Iran. Becoming “the other” is the result of combining these three components and official or competitor`s semiotic apparatus actions and reactions. Finally the author, while mentioning the basic ideas of the cultural politics of difference, states that we can handle such a crisis caused by the contrasting self and the other with selective and innovative adoption from the politics.

Keywords:

Cultural Semiotics, Moscow- Tartu school, Cultural Studies, New Social Movements, Green Movement, Otherness.

Imam Sadiq University

Continuous M.A.

Field:

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

Areas:

Policy Studies

Title:

Cultural politics of difference and cultural semiotic of the green movement in Islamic Republic of Iran

Supervisor:

Dr. Hesamodin Ashna

Advisor:

Dr. Ahmad Pakatchi

Student:

Hossein Sarfaraz

September, 2010

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر