پایان‌نامه: اثرسنجی فرهنگی برنامه‌های ملی مدراس استعدادهای درخشان بر دانش‌آموزان آن ها

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی)

اثرسنجی فرهنگی برنامه‌های ملی مدراس استعدادهای درخشان بر دانش‌آموزان آن ها

استاد راهنما: دکتر حسن بنیانیان

استاد مشاور: دکتر مصباح الهدی باقری کنی

دانشجو: مهدی والا

بهمن ۱۳۹۲

چکیده

یکی از عرصه‌هایی که بسیار مظلوم واقع شده است فرهنگ است. رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در سال ۸۶ در جمع شورا در ادامه برنامه‌های خود بحث پیوست فرهنگی را مطرح کردند که در طرح‌هایی که در کشور تنظیم می‌شود مانند طرح‌های اقتصادی؛ طرح‌های پولی و مالی؛ طرح‌های عمرانی حتماً یک پیوست فرهنگی وجود داشته باشد. یکی از زمینه‌های بسیار حیاتی در جامعه آموزش و پرورش می‌باشد.

در این پایان‌نامه سعی می‌شود با تعریف اولیه و تبیین مفهوم پیوست فرهنگی و تبیین مدارس استعداد درخشان، به بررسی پیوست فرهنگی برنامه‌های  مدارس استعدادهای درخشان بر روی دانش‌آموزان آنها پرداخته شد.

پژوهش حاضر بر اساس ماهیت از نوع کیفی، بر اساس هدف از نوع توسعه‌ای ـ کاربردی است، در این پژوهش ابتدا به مرور ادبیات موجود در این حوزه پرداخته و با استفاده از مصاحبه از نخبگان به استخراج شاخص‌های نهایی از بین شاخص‌های آموزش و پرورش می‌پردازد و در نهایت با تهیه پرسشنامه شاخص‌های مذکور را در دو مدرسه به آزمایش می‌گذارد. از جامعه آماری نخبگان علمی، اساتید و مسئولین مرتبط با حوزه پیوست فرهنگی نمونه‌گیری به طور غیرتصادفی و انتخابی صورت پذیرفته است.

سپس از طریق پرسشنامه‌های شاخص‌های نهایی در دو مدرسه اجرا شد و بعد از تحلیل و داده‌های به دست آمده نشان داد که دانش‌آموزان مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین مؤلفه‌های ارزیابی شده رتبه‌بندی شد.

کلمات کلیدی: پیوست فرهنگی، مدارس استعداد درخشان، نخبه.

العنوان: دراسه مدی التأثیر الثقافی للبرامج الشعبیه فی المدارس المختصه بالنوابغ علی طلابها

الأستاذ المشرف: الدکتور حسن بنیانیان

الأستاذ المساعد: الدکتور مصباح الهدی باقری کنی

الطالب: مهدی والا

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والإداره

الخلاصه

تُعتبر الثقافه من الحقول التی اعترضت للاضطهاد کثیرًا. عرض قائد الثوره الإسلامیه الملحق الثقافی فی کلمته أمام البلدیه فی السنه ۸۶ الشمسیه استتمامًا لبرامجه حیث أشار إلی ضروره وجود ملحق ثقافی فی المشروعات التی یتمّ إعدادها فی البلد کالمشروعات الاقتصادیه و النقودیه و المالیه.

یعدّ الملحق الثقافی من المجالات الهامّه جدًّا فی جامعه التعلیم والتربیه. تتمّ المحاوله فی هذه الأطروحه ضمنًا لتحدید مفهوم الملحق الثقافی والمدارس المختصه بالنوابغ دراسه مدی تأثیر الملحق الثقافی لبرامج هذه المدارس فی طلّابها.

تحظی هذه الأطروحه نوعًا کیفیًّا من حیث الماهیه ونوعًا توسّعیًا عملیًّا من حیث الغایه.

جری فی هذا البحث النظر إلی ما تعاهد من البحوث فی هذا المجال أوّلًا ثمّ استخراج المؤشّرات النهائیه من بین مؤشّرات التعلیم والتربیه عبر مشاهده النخب. ختامًا تمّ اختبار المؤشّرات المذکوره بإعداد الاستماره.

تمّ اخذ النموذج علی طریق لاعشوائیه من المجموعه الإحصائیه للنخب العلمیه والأساتذه والمسؤولین المتعلقین بحوزه الملحق الثقافی. ثمّ جری تنفیذ المؤشّرات النهائیه عبر الاستماره فی المدرستین من المدارس المختصه بالنوابغ. بعد التحلیل وبالنظر إلی الحصائل تمّ تقییم الطلّاب و تحدید رتبه المؤشّرات التی جری تقییمها.

الکلمات الرئیسه: الملحق الثقافی، المدارس المختصّه بالنوابغ، النخبه.

Abstract

One of the areas is very poor culture.leader of republic Islamic iran talk with Supreme Council of Cultural Revolution Continuing its program of cultural talk impact The projects that the country is set such plans economic and monetary initiatives, development projects must have a cultural impact. One of the fields vital in the community is education.

In this research try and explain the basic definition and explanation of the concept of cultural impact schools for talented students to explore cultural Attachment Talent School programs on students were investigated.

Monetary initiatives, development projects must have a cultural attachment. One of the fields in the education community is vital.

Finally, the parameters in the two schools are preparing to test. The population of academics, professors and officials associated with the field of cultural attachment to non-random sampling and the choice has been made.

Keywords: Cultural attachment, schools for talented, elite.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Management

A thesis Presented for the Degree of master in the

Management

(Public Administration) 

Cultural Impact Analysis of National Programs of the Talented Students Scholes on their Students

Supervisors: Dr. Hassan Bonyaniyan

Advisors: Dr. Mesbahul Hoda Bagheri Kani

Student: Mahdi Vala

February 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر