پایان‌نامه: راهکارهای قراردادی بمنظور مدیریت آثار تحریم‌های‌اقتصادی بر اجرای قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز در ایران، با رعایت موازین فقهی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
رساله دوره دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
راهکارهای قراردادی بمنظور مدیریت آثار تحریم‌های‌اقتصادی بر اجرای قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز در ایران، با رعایت موازین فقهی
اساتید محترم راهنما:
دکتر ربیعا اسکینی
دکتر توکّل حبیب زاده
اساتید محترم مشاور:
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
دکتر مقصود ایمانی مرکید
دانشجو:
حمیدرضا نیکوگفتارصفا
آبان ۹۴
چکیده:
کشورهای صاحب ذخایر هیدروکربونی برای تامین منابع مالی، فناوری و مدیریت ضروری جهت استحصال این ذخایر نیازمند انعقاد قرارداد بین‌المللی نفت و گاز با شرکتهای بین‌المللی نفت هستند؛ و تحریم‌های اقتصادی از مهم‌ترین موانع این همکاری‌ها محسوب می‌شوند. در قراردادهای بین‌المللی نفت ایران تنها نهاد فورس ماژور یا قوه قاهره برای مدیریت چنین شرایطی پیش‌بینی شده است که تنها در شرایط عدم امکان انجام تعهدات منجر به تعلیق یا فسخ قرارداد می‌گردد. اما برای شرایطی که تشدید تحریم‌ها فقط انجام تعهد را دشوار می‌کند یا‌ در صورت تخفیف یا لغو تحریمها چارچوب روشنی در این قراردادها پیش‌بینی نشده است.
پاسخ به این مسئله، نیازمند نهادی قراردادی است که از یک سو برای شرکای بین‌المللی نفت ایران قابل قبول باشد و از سوی دیگر بر چارچوبهای قانون حاکم این قراردادها یعنی قانون ایران و فقه امامیه منطبق باشد. از این رو نهادهای مدیریت تغییر اوضاع و احوال در نظامهای حقوقی مرجع و شرکای نفتی ایران و پس از آن در اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است.
در میان کشورهای پیرو حقوق نوشته حرکت محسوسی به سوی پذیرش نهاد هاردشیپ که مهمترین اثر آن تجدیدنظر در قرارداد است دیده می‌شود، نهادی که در قراردادهای منعقد شده ذیل نظام حقوقی کامن‌لا کاملاً پذیرفته شده است. تمایلی که در اسناد تهیه شده بوسیله حقوقدانان بین‌المللی نیز کاملاً مشهود است. اما درج شرطی مبتنی بر این نهاد، در قرادادهای بین‌المللی نفت ایران نیازمند انطباق آن بر قانون ایران بعنوان قانون حاکم و موازین فقه است که راهکارهای آن در این پژوهش ارائه شده است.
نهایتاً در این پژوهش چارچوب کلی شرطی قراردادی مبتنی بر نهاد قراردادی هاردشیپ و با توجه به ملاحظات قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز در ایران پیشنهاد گردیده است.
کلمات کلیدی :
قراردادهای بین‌المللی نفت، تحریمهای اقتصادی بین‌المللی، قوانین فراسرزمینی
العنوان: الحلول التعاقدیه لإداره تأثیر العقوبات الاقتصادیه على أداء عقود النفط الدولیه الإیرانیه، اعتماداً علی فقه الشیعه
الباحث: حمیدرضا نیکوگفتارصفا
الأستاذان المشرفان:الدکتور ربیعا اسکینی و الدکتور توکل حبیب زاده
الأستاذان المساعدان: الدکتور مهدی صادقی شاهدانی و الدکتور مقصود ایمانی مرکید
الفرع الدراسی: إدارهالعقود العالمیه للنفط و الغاز
المستوی: دکتوراه
المُلخّص
تحتاج الکثیر من البلدان التی تعتمد على صادراتها النفطیه و الغازیه إلی التمویل، التکنولوجیا و الإداره فی تطویر حقولها و لذلک تتوسل إلی إبرام العقود مع الشرکات الدولیه الناشطه فی هذا المجال، و جانب آخرتُعَدُّ العقوبات الاقتصادیه من أهم التحدیات و العوائق فی هذا المجال.
لا یوجد فی العقود النفطیه الدولیه فی إیران، أیّ شرط لإداره العقوبات الاقتصادیه إلاّشرط القوه القاهره (فورس ماجور) و التی یختص بحاله یؤدی التشدید فی العقوبات فیها إلی عدم إمکان إنجاز الالتزامات الوارده فی نص العقد. ولکن لا تشتمل العقود الحالات التی تؤدی فیها العقوبات إلی عرقله فی انجاز العملیه فحسب -دون عدم الإمکان- و أیضاً حاله رفع بعض العقوبات التی تؤدی إلی السهوله فی الإنجاز.
للوصول إلی حلّ لهذه المسأله بحثنا عن شروط صالحه للانضمام بالعقد حتی تکون مقبولاً عند الشرکاء النفطیین الدولیین لإیران و أیضاَ تنسجم مع الأُطر الحاکمه علی هذه‌ العقود فی القانون الإیرانی و الفقه الشیعی. یُستفاد من البحث فی المصادر الحقوقیه الرئیسه و الوثائق الدولیه أنّ هناک إراده بالغه لاستخدام شرط «هاردشیب» فی مثل هذه الظروف و هذا الحل لا یوجد فیه أی تعارض مع قانون الإیرانی و الفقه الشیعی. وفی النهایه، یُقترحُ تقدیم إطار مبنی علی أصل «هاردشیب» لإداره العقوبات الاقتصادیه نظراً إلی اجواء عقود النفط و الغاز الدولیه فی إیران.
الکلمات الدلیله:العقود النفطیه الدولیه، العقوبات الاقتصادیه، شرط «هاردشیب»

Abstract:
Host countries’ (HC) shortage of finance resources, technology and management makes international petroleum contracts (with international oil companies) necessary, whereas economic sanctions are major obstacles in this regard.
In the current Iranian international oil contracts, changing the sanction regime is solely predicted to be managed by force majeureclauses. However, such terms just cover the circumstances underwhich sanction intensification causesthe obligation fulfillment impossible. But if the change of sanction regime makes the contract performance more difficult only, or this regime is attenuated or cancelled, there is not any certain answer in those contracts.
Therefore, some contract excuses in major Iranian and its partners’ legal systems and then in international documents are studied in this thesis. After choosing a globally acceptable contract excuse that is able to manage sanction change in all aspects, the adjustment of this contractual institution with Iranian law and Shia’s jurisprudence is examined.
Consequently, it seems that all legal systems and international trends aredirected to accept “hardship” as the proper solution in such cases. On this basis, a contractual framework is suggested for Iranian international petroleum contracts.
Keywords: International Petroleum Contracts, Economic Sanctions, Contract Excuses

Imam Sadiq University
Faculty of Islamic Studies and Economics
Ph.D Course of International Petroleum Contracts Management
Contractual Solutions to Manage the Impact of Economic Sanctions on the Implementation of International Petroleum Contracts in Iran, Considering Islamic Jurisprudence
Supervisers:
Dr. Rabi’a Eskini
Dr. Tavakkol Habibzade
Advisers:
Dr. Mahdi Sadeghi Shahdani
Dr. Maqsoud Imani markid
Student:
Hamidreza Nikoogoftar-Safa
November 2015

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

, , ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: راهکارهای قراردادی بمنظور مدیریت آثار تحریم‌های‌اقتصادی بر اجرای قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز در ایران، با رعایت موازین فقهی”