پایان‌نامه: تداوم و تغییر در سیاست خارجی فدراسیون  روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران (۲۰۱۰-۲۰۰۰) (پرونده هسته ای، رژیم حقوقی دریای خزر، فروش تسلیحات نظامی)

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

عنوان: تداوم و تغییر در سیاست خارجی فدراسیون  روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران (۲۰۱۰-۲۰۰۰)

(پرونده هسته ای، رژیم حقوقی دریای خزر، فروش تسلیحات نظامی)

استاد محترم راهنما: دکتر محمد حسن خانی

استاد محترم مشاور: دکتر ابوذر گوهری مقدم

دانشجو: داوود کریمی پور

شهریور۱۳۹۱

چکیده :

فهم سیاست خارجی هر کشوری نیازمند این است که عوامل مؤثر  بر رفتار و کنش تصمیم گیرندگان آن را شناخته و تحلیل مناسبی نسبت به آن ارائه کرد. دستیابی  به این مهم کمک می کند که با آگاهی بیشتر نسبت به آن واکنش نشان داد. پژوهش حاضر با طرح  این سؤال که سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن پوتین تا سال ۲۰۱۰ در چه حوزه هایی ثابت و در چه حوزه هایی متغیر بوده؟، درصدد دستیابی به این مهم می باشد. فرضیه ای که این تحقیق در پی آزمون آن است عبارتست از اینکه” رفتار روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران تابعی از رویکرد کلان این کشور به محیط بین الملل بوده است.” ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان دست یافته این است که درمیان سایر عوامل موجود ، نظام بین الملل بیشترین تأثیر را بر رفتار روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته است که باعث شده رفتار این کشور در هر سه موضوع مورد مطالعه این تحقیق یعنی برنامه هسته ای ، رژیم حقوقی دریای خزر و فروش تسلیحات نظامی  با سطوحی از تغییر همراه بوده است.

کلمات کلیدی:

سیاست خارجی، ایران، روسیه،  رژیم حقوقی دریای خزر، برنامه هسته ای، همکاری نظامی

العنوان:التغیر والثبات فی السیاسه الخارجیه للإتحاد الروسی قبال الجمهوریه الإسلامیه فی إیران من ۲۰۰۰عام إلی ۲۰۱۰ م

الباحث:داوود کریمی پور

الأستاذ المشرف: الدکتور خانی

الأستاذ المساعد: الدکتور گوهری مقدم

الفرع الدراسی:الدراسات الإسلامیه والعلوم السیاسیه

الخلاصه:

فهم السیاسه الخارجیه لکل بلد بحاجه إلی معرفه الأسباب المؤثره علی سلوک متخذی القرار وعلی فعلهم وتقدیم التحلیل المناسب بالنسبه إلیها.الحصول علی هذا المهم یساعد علی أن یکون الوعی أکثر فی رد الفعل. یحاول هذا البحث الحصول علی هذا المهم طارحاً هذا السؤال: السیاسه الخارجیه للإتحاد الروسی قبال الجمهوریه الإسلامیه لإیران ،  من زمان تولّی بوتین حتی عام  ۲۰۱۰ م،  فی أیّ مجالات کانت ثابته وفی أیٍ متغیره؟ تقصد هذه الأطروحه أن تدرس هذه الفرضیه أنّ تصرف روسیا قبال الجمهوریه الإسلامیه لإیران کان تابعاً لمنظورها الشامل بالنسبه إلی الصعید الدّولی. من النتائج التی نالها هذا البحث هو أن بین سائر الأسباب الموجوده،  للنظام الدولی التأثیر الأکثر علی تصرف روسیا قبال  الجمهوریه الإسلامیه،  حیث أدت إلی أن تکون المواضیع المدروسه الثلاثه فی هذا البحث،  وهی البرنامج النووی، المنظومه القانونیه لبحر قزوین وبیع الأسلحه، إلی حد ما متغیره .

المفردات الرئیسه:

السیاسه الخارجیه،  إیران،  روسیا، الملف النووی الإیرانی،  المنظومه القانونیه لبحر قزوین،  التکافل العسکری

Abstract:

Understanding the foreign policy of every country needs to recognize the factors which influence the foreign policy makers’ behavior and action that provide the ground for an appropriate assessment of it. To answer the question “What are the ups and downs as well as continuities of the Russian foreign policy on Islamic Republic of Iran since 2000 up to 2010?” This thesis seeks to analyses the Russian foreign policy in that decade. The hypothesis is “the Russian foreign policy behavior on the Islamic Republic of Iran accounts for its general approach toward international environment “. Among the several effective variables of the Russian foreign policy, international system is the most important one that provides some changes in Russian foreign policy on the  issues  such as Iranian nuclear program, the legal regime of the Caspian Sea and military cooperation.

Keywords: Foreign Policy, Iran, Russia, Legal regime of Caspian Sea, Nuclear Program, Military Cooperation.

Imam Sadiq (A.S) University

Faculty of Islamic Studies and Political Sciences

A thesis presented for the Degree of Master of Art in

Political Sciences

Continuity and change in the foreign policy of the Russian federation toward Islamic Republic of Iran

(۲۰۰۰-۲۰۱۰) 

(Iranian nuclear File, legal regime of Caspian Sea, Arm sales)

Supervisor:

Dr. Mohammad hasan khani

Advisor:

Dr. Aboozar Gohari Moqadam

Student:

Davood karimipour

september2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر