پایان‌نامه: ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه‌بندی کشورهای اسلامی منتخب

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبهبندی کشورهای اسلامی منتخب

استاد راهنما:

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دانشجو:

مهدی قائمی اصل

استاد مشاور:

دکتر محمدهادی زاهدی وفا

شهریور ۹۰

چکیده فارسی:

این تحقیق با بررسی آموزه‌های تمدن اسلامی، به ارائه شاخص‌ترکیبی‌جامعی جهت سنجش توسعه انسانی می‌پردازد. بر اساس تعریف این تحقیق، «توسعه انسانی‌مبتنی بر آموزه‌های اسلامی» به روندی اطلاق می‌شود که در آن انسان در تعامل با چهار عرصه «فطرت وجودی خود»، «جامعه بشری»، «طبیعت» و «مقام ربوبیت هستی (خداوند)»، همواره حرکتی رو به کمال و تعالی دارد. بر این مبنا، توسعه‌انسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی– رفاهی»، «اجتماعی– فرهنگی»، «بُعدمذهبی– اخلاقی»، «بُعدسیاسی– حکمرانی» و«بُعدعلمی– آموزشی» می‌شود که این ابعاد و مولفه‌ها پس از بسط آموزه‌های اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمده‌‌اند. مبتنی بر روش‌شناسی هفت‌مرحله‌ای‌این تحقیق، پس از تعیین ابعاد و مولفه‌ها، باید مراحل انتخابمراجعاطلاعاتیوپایگاه‌هایدادهمتناسبباابعادومولفه‌هایمربوطه، اسنادداده‌هایمفقود، تجزیهوتحلیلچند‌متغیرهبررویداده‌هاوشاخص‌هایمنفرد، نرمال‌سازیداده‌ها، وزن‌دهی ابعاد و شاخص‌های‌عاملی‌نهایی و انتشار شاخص انجام شود و در نهایت شاخص‌ترکیبی‌نهایی این تحقیق ایجاد خواهد شد. یافته‌های این پژوهش که مبتنی بر شاخص‌ترکیبی‌نهایی بدست‌آمده‌اند،نشانمی‌دهد که بُعد علمی – آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران و بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایه‌های زیرساختی) و مولفه کاراییسازمان‌های دولتی و نهاد‌های قانون‌گذاریاز مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند.

واژگان کلیدی: توسعه انسانی، شاخص توسعه انسانی، آموزه‌های اسلامی، شاخص ترکیبی

العنوان:بناء مؤشر مرکب لتقییم التنمیه البشریهمرتکزا علی التعالیم الإسلامیه و استخدامه فی تصنیف البلدان الإسلامیه المختاره

الباحث:مهدی قائمی اصل

الأستاذ المشرف:الدکتور مهدی صادقی شاهدانی

الأستاذ المساعد:الدکتور محمدهادی زاهدی وفا

الفرع الدراسی:الدراسات الإسلامیّه و الاقتصاد

الخلاصه:

هذا البحث یرید بناء مؤشر مرکب شامل لقیاس التنمیه البشریه من خلال التحقیق فی تعالیم الحضاره الإسلامیه. بناءا علی تعریف هذا البحث ،”التنمیه البشریه على أساس التعالیم الإسلامیه” هی العملیه التی یسعى الإنسان فیها دائما إلی الکمال و العلی فی التفاعل مع المجالات الأربعه “فطرته” ، “المجتمع البشری” ، “الطبیعه” و “مقام الربوبیه فی الوجود یعنی الله”؛ و وفقا لهذا الأساس، تشمل التنمیه البشریه فی هذا البحث الأبعاد “الاقتصادیه – الرفاهیه” ، “الاجتماعیه -الثقافیه” ، “الدینیه – الأخلاقیه” ، “السیاسیه – الحکومیه” و “العلمیه-التعلیمیه”، الأبعاد و المکونات التی تستمد من توسیع نطاق التعالیم فی مجال الحیاه البشریه. وفقا لأسلوب هذا البحث الذی له سبع خطوات، بعد تحدیدالأبعاد و المکونات، لابد من القیام بهذه المراحل:اختیار المصادر الإعلامیه و مواقع البیانات التی تتناسب مع الأبعاد والمکونات ، و احتساب البیانات المفقوده، والتحلیل ذات السمات التعدّده على البیانات و المؤشرات المنفرده، تسویه البیانات ، ترجیح الأبعاد و النهایه للعوامل وتقدیم المؤشر المرجوّ و أخیرا سیتکوّن المؤشر المرکب النهائی لهذا البحث.

نتائج هذا البحث التی هی مستمده من المؤشر المرکب النهائی تبین أن البعد “العلمی – التعلیمی” ومکوّنه النظافه و الصحه العامه هی من أهم نقاط القوه للجمهوریه الإسلامیه فی إیران و لکن البعد” الاقتصادی– الرفاهی” (ما عدا رؤوس المال فی البنیه التحتیه)و مکوّنه کفاءه المنظمات الحکومیه والمؤسسات التشریعیه تعد من أهم نقاط الضعف للجمهوریه الإسلامیه فی إیران.

الکلمات الأساسیه: التنمیه البشریه، مؤشر التنمیه البشریه، والتعالیم الإسلامیه ، مؤشر مرکب.

Constructing a composite indicator for evaluation of human development from an Islamic perspective and its simulation in ranking selected Islamic countries

Abstract:

This research wants to construct a composite comprehensive indicator for measuring human development by investigating the teachings of Islamic civilization. In this research, “human development on the basis of Islamic teachings” is a process through which man always pursues his perfection and excellence by interaction with the four fields of “innate”, “society”, “nature” and “Allah”.  According to this basis, human development in this research includes “economic-welfare”, “social – cultural”, “religious-ethical”, “political – governmental” and “scientific – educational” dimensions which are derived from the extension of Islamic teachings in the field of human life. According to seven-step method of this research, after the determination of dimensions and their components, we should choose the referral information and databases with respect to these dimensions and components. Then, the imputation of the missing data, the multivariate analysis on the data and individual indicators, the normalization of data, the weighting dimensions and marginal factor indices and presentation of indicator are performed. And, finally the final composite indicator of this research will be created. The findings of the research which are derived from the final composite indicator show that the scientific – educational dimension and the public health component are the most important strengths of Islamic republic of Iran but the economic-welfare dimension (except from infrastructure capitals) andthe efficiency of governmental organizations and legislative institutions are the most important weaknesses of Islamic republic of Iran.

Keywords: Human development, Human development Index, Islamic Teachings, Composite indicator.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

A Thesis Provided For the Degree of Master Art inIslamic Studies and Economics

Constructing a composite indicator for evaluation of human development from an Islamic perspective and its simulation in ranking selected Islamic countries

Supervisor:

Dr. Mahdi Sadeghi Shahdani

Advisor:

Dr. Mohammad Hadi Zahedi Vafa

Student:

Mahdi Ghaemi Asl

Shahrivar  ۹۰

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه‌بندی کشورهای اسلامی منتخب”