پایان‌نامه: مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: واگذاری های پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مالی

مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: واگذاری های پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴)

استاد راهنما: دکتر عادل آذر

استاد مشاور: دکتر سید محسن فاضلیان

دانشجو: علی اسلامجو

بهمن ۱۳۹۰

چکیده:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاههای واگذاری شده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری‌شان می‌باشد و همچنین بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص‌های عملکرد مقایسه می‌کند. برای رسیدن به پاسخ‌های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص‌های مالی بر هر یک از شرکت های واگذار شده در سال‌های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد سپس میانگین وزنی هر یک از شاخصها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه شد. نتیجه اینکه شاخصهای عملکرد در شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی بهبود و در شرکتهای واگذار شده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص‌های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است.

الخلاصه:

یهدف هذا البحث إلی دراسه ارتفاع أو انخفاض مستوی أداء الشرکات المنقوله إلی القطاع العام غیر الحکومی والقطاع الخاص مقارنه مع فتره ما قبل النقل،‌ کما ویقوم بمقارنه القطاع الخاص والقطاع العام غیر الحکومی فی مستوی تحسین مؤشرات الأداء.

للرد علی السؤالین الأساسیین للبحث، تم حساب المؤشرات المالیه لکل الشرکات المنقوله إلی القطاع غیر الحکومی فی فترتین: قبل وبعد النقل. ثم إستخرجنا معدل کل من المؤشرات الخاصه لکل قسم فی الفتره‌ قبل وبعد النقل، وقمنا بمقارنه ارتفاع أو تدنی کل مؤشر فی القطاعین الحکومی وغیر الحکومی.

وقد أظهرت النتائج تحسّن مؤشرات الأداء فی الشرکات المنقوله إلی القطاع الخاص وانخفاضها فی الشرکات المنقوله إلی القطاع العام غیر الحکومی. و فی نهایه المطاف و بعد‌ مقارنه هذین القطاعین فی مستوی تحسن مؤشرات الأداء، تبین أنّ أداء القطاع الخاص أفضل من القطاع العام غیر الحکومی.

 

الکلمات الأساسیه: القطاع الخاص، القطاع الحکومی، القطاع العام غیر الحکومی، الخصخصه، الأداء، بورصه الأوراق المالیه

 

Abstract

This study tries to study the increase or decrease in the performance of the divested companies to the non-governmental public sector and the private sector compared to the period before the divestiture and then it tries compare the private sector and the nongovernmental public sector in improving the performance indexes. To answer two basic questions of the research, the financial indicators granted to each of the firms in the years before and after the divestiture were considered. Then weight average of each of the indicators for each of the periods before and after the divestiture then was considered and then the amount of any increase or decrease in the indicators in the two parts was compared. The results showed the improvement in the performance indexes ​​ in the divested companies to private sector and the decrease in the divested companies to nongovernmental public sector. comparing these two sectors in improving  performance indexes, the present research has reached the conclusion that the private sector has performed better than the public sector.

Keywords:

private sector, governmental sector, non-governmental public sector, privatization,  performance , security exchange

Imam Sadiq University

Islamic Studies and Management Faculty

Title: A Thesis Presented for the Degree of Master of Science in the Field of Islamic Studies & Management

Comparing the performance of divested firms to non-governmental public sector and private sector in Tehran security Exchange   (Case study: the divestitures after the notification of the general policies of Article 44)

Supervisor:

 Adel Azar (Phd)

Advisor:

 Seyyed Mohsen Fazelian (Phd)

student:

Ali Eslamjoo

February 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر