پایان نامه: مبادی معرفتی و غیر معرفتی فعل انسان از منظر ملاصدرا

رایگان

توضیحات

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

پایان نامه کارشناسی ارشد پیوشته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

گرایش فلسفه و کلام اسلامی

عنوان پایان‌نامه:

مبادی معرفتی و غیر معرفتی فعل انسان از منظر ملاصدرا

استاد راهنما:

دکتر حسین هوشنگی

استاد مشاور:

دکتر رضا محمدزاده

دانشجو:

مهران رضائی

شهریور ماه ۱۳۹۱

چکیده:

مسئله مورد بررسی در این پژوهش، بررسی فرآیند صدور فعل از انسان می باشد و اینکه چه مبادی و عوامل معرفتی و غیرمعرفتی‌ای در آن فرآیند دخیلند؟

انسان برای تحصیل اغراض طبیعی و غیر طبیعی خود، گریزی غیر از انجام یکسری از افعال ندارد.در تمام شئون زندگی انسان، «فعل» از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چنین چشم اندازی از جایگاه فعل انسان در زندگی، و همچنین، جایگاه متعالی ملاصدرا در میان اندیشمندان اسلامی و منزلت حکمت متعالیه در مقایسه با نظام های فکری موجود، ضرورت واکاوی مسئله «فعل و مبادی آن» بر مبنای آثار صدرالمتالهین را می نمایاند.

پژوهش حاظر از نوع «تحقیقات بنیادی» است؛ در این تحقیق از روش «تحلیل محتوا» استفاده شده است.

در باب فرآیند صدور فعل از انسان، در نهایت جمع بندی تقریرات مختلف، به مدلی تفصیلی می رسیم، شامل نه مرحله: ۱-نفس حیوانی با قوای واهمه و خیالی در افعال حیوانی و یا نفس ناطقه با عقل عملی در افعال انسانی و فکری؛ ۲-تصور ۳-تصدیق ۴-شوق  ۵-تاکد شوق ۶-اراده ۷-قوه عامله ۸-اوتار ۹-حرکت اعضا

مبادی معرفتی افعال انسان را می توان چنین برشمرد: حواس ظاهر، حش مشترک، خیال، وهم، حافظه، متصرفه و قوه عاقله.

مبادی غیر معرفتی نیز بدین شرح می باشد: ملکات، خواطر(الهام ملک- وسواس شیطان)، گناه، تعصب، عادت، طبیعت.

در مراحل مختلف پژوهش، در چند مورد، با مشی‌ای نوآورانه، موفق به ارائه مدل مفهومی از آثار ملاصدرا در مسائل مربوطه شده‌ایم.

کلیدواژگان: فعل انسان، مبادی معرفتی، مبادی غیرمعرفتی، صدرالمتألهین

العنوان: المبادئ المعرفیه و غیر المعرفیه لفعل الإنسان فی آراء صدرالمتألهین

الباحث: مهران رضائی

الاستاذ المشرف: الدکتور حسین هوشنگی

الاستاذ المساعد: الدکتور رضا محمدزاده

الفرع الدراسی: الشریعه، المعارف الاسلامیه و الإرشاد

الخلاصه:

القضیه الرئیسیه فی هذه الدراسه هی التحقیق فی عملیه إصدار الفعل من الإنسان، و المبادئ و العوامل المعرفیه و غیرالمعرفیه التی تشارک فی هذه العملیه.

لابد للانسان من أجل تحقیق غایاته الطبیعیه و غیرها، القیام ببعض الأفعال. و للفعل مکانهً خاصهً فی جمیع شئون الحیاه الإنسانیه. هذه المرتبه للأفعال فی الحیاه البشریه و مرتبه ملاصدرا العلمیه بین علماء المسلمین، و مزایا الحکمهالمتعالیه بالنسبه إلی الأنظمه الفکریه الموجوده، تبین الحاجه الأساسیه إلى تحلیل مسأله “مبادئ الفعل” استنادا إلى آثار صدرالمتألهین.

یمکن أن تذکر تسعه خطوات فی کیفیه صدور الفعل من الإنسان: ۱- النفس الحیوانیه مع قواتها-الوهم والخیال- فی الحیوانات؛ أو النفس الناطقه مع العقل العملی فی الأفعال الإنسانیه و الفکریه ۲- التصّور ۳- التصدیق ۴- الشوق ۵- التأکّد للشوق ۶- الإراده ۷- القوه العامله ۸- الاوتار ۹- حرکه الأعضا

المبادئ المعرفیه للأعمال البشریه یمکن أن تُعدّ: الحواس الظاهریه ، الحس المشترکه، الخیال، الوهم، الحافظه، المتصرفه و القوه العاقله.

و المبادئ غیرالمعرفیه هی کالتالی: الملکات، الخواطر ( إلهام الملک – وسوسه الشیطان)، المعصیه، التعصّب، العاده و الطبیعه.

کلمات البحث: فعل الإنسان، المبادئ المعرفیه، المبادئ غیر المعرفیه، ملاصدرا

Abstract:

Studying the process of issuing actions and finding its foundations, plus cognitive, and non-cognitive factors that affect this process are the main issues of this research.

There is no way for mankind except issuing some actions to achieve his natural and non-natural goals. The action plays a prominent role in man’s life. By considering this fact and also the outstanding position of Mullah Sadra among the Islamic thinkers and the importance of his philosophical system ”Transcendental Philosophy” among the other ones, the necessity of studying “The Problem of Action and Its Foundations in Mullah Sadra’s Corpus” is completely vivid.

There are nine distinct steps to issue an action:

  1. Animal soul with estimative faculty and imaginative faculty in terms of animal actions, rational soul with practical reason in terms of humane and rational actions ۲.Concept ۳.Assertion   ۴٫Desire    ۵٫Strong desire   ۶٫Will    ۷٫Efficient faculty    ۸٫Ligaments   ۹٫the movement of body parts.

The cognitive foundations of human action consist of:

The five senses, sensus communis, imagination, apprehension of the meaning of sensible objects, memory, imaginative faculty, and rational faculty.

And there are some non-cognitive foundations: Permanent dispositions, incoming thoughts (angel inspirations – devil temptations), sins, bigotry, habits, and nature.

Keywords: human action, cognitive foundations, non-cognitive foundations, Mullah Sadra.

Imam Sadiq University

A  Thesis Presented for the Degree of Master of Art in Theology

Faculty of Islamic Studiy and Theology

(Islamic philosophy and theology)

Cognitive and non-cognitive foundations of human actions in Mulla Sadra,s philosophy

Supervisor:

Dr. Hossein Houshangi

Advisors:

Dr. Reza Muhammadzadeh

Student:

Mehran Rezaee

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر