پایان‌نامه: تبیین تأثیر عوامل روانشناختی در گرایش سرمایه گذاران نسبت به سهام رشدی و سهام ارزشی

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد مدیریت (گرایش مالی)

تبیین تأثیر عوامل روانشناختی در گرایش سرمایه گذاران نسبت به سهام رشدی و سهام ارزشی

استاد راهنما:

دکتر علی رضاییان

استاد مشاور:

دکتر محمد طالبی

دانشجو:

حسین بابایی مجرد

شهریور ۱۳۸۹

چکیده

پس از سالها سیطره پارادایم مالی استاندارد بر ذهن دانشمندان مالی و تکیه بیش از حد این پارادایم بر عقلانیت کامل و بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار، زمانی فرا رسید که دانشمندان مالی بدون اتخاذ یک سپر دفاعی در قبال منتقدین این پارادایم به نواقص آن توجه نموده و نگرش خود را تغییر دهند. این تغییر نگرش، خود را در پارادایم مالی رفتاری نشان داد. دو پایه اصلی پارادایم مالی رفتاری عبارتند از محدودیت در آربیتراژ و روانشناسی.

این تحقیق در یک مقام در جهت ترجیح مالی رفتاری بر مالی استاندارد تلاش خواهد نمود. در این راستا با استمداد از تئوری پیش­بینی بازده انتظاری کاهنمن و تیورسکی، چهار بعد از ابعاد رفتاری سرمایه­گذاران یعنی ضررگریزی، حسابداری ذهنی، کنترل شخصی و دوری از تأسّف و پشیمانی به عنوان عوامل تورش در تصمیم­گیری معرفی شده­اند. عوامل سه­گانه جهل، عجله و حرص که مستفاد از آیات قرآن کریم است نیز به عنوان ابعاد مهم دیگری از شخصیت انسان تبیین گشته­اند. عوامل سه­گانه فوق علیحده بر دو عامل ضررگریزی و پشیمانی­گریزی، هسته فرضیات تحقیق که عبارت از تأثیر عوامل رواشناختی بر گرایش سرمایه­گذاران نسبت به سهام رشدی و ارزشی  است را شکل خواهند داد. فرضیات پنج­گانه با استفاده از ابزار پرسشنامه و تحلیل آماری نتایج مستحصل از آن، همگی به اثبات رسیدند.

اما در مقام دیگر و در راستای رفع نارسائی­های هر دو پارادایم استاندارد و رفتاری در مورد تفسیر عقلانیت، این تحقیق برآنست در بستر مطالعات کتابخانه‌ای با نفی عقلانیت کامل و محدود موجود در پارادایم­های دوگانه به معرفی رویکرد سومی که الگوی عقلانیت اسلامی(حیات معقول) نام دارد بپردازد و با اتخاذ این رویکرد نه تنها تفسیر نوینی از عقلانیت ارائه نموده و انسان­شناسی اسلامی را به عنوان مبنای شناخت رفتار انسان معرفی کند بلکه هستی­شناسی و معرفت­شناسی آن دو پارادایم را که در قالب عقلانیت مدرنیته سامان یافته است به چالش کشد.

واژگان کلیدی:

مالی استاندارد، مالی رفتاری، سهام رشدی، سهام ارزشی، عقلانیت کامل، عقلانیت محدود، الگوی عقلانیت اسلامی، حیات معقول

العنوان: شرح تأثیر العوامل النفسیه على وجهه نظر المستثمرین تجاه أسهم النمو وأسهم القیمه

الباحث: حسین بابائی مجرد

الأستاذ المشرف: الدکتور علی رضائیان

الأستاذ المساعد: الدکتور محمد طالبی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والإداره المالیه

الخلاصه

بعد سنوات من هیمنه نموذج المالیه التقلیدیه على عقول العلماء المالیین واعتمادهم المتطرف على العقلانیه الکامله وتعظیم المنفعه المتوقعه، قد حان موعد النظر فی النواقص الموجوده فیه و تغییر وجهات نظر العلماء المالیین دون الانتباه إلى المنتقدین حیث یتمکن العلماء من تغییر وجهات نظرهم من خلال السلوکیه المالیه والتی تستند على علم النفس والقیود المفترضه فی الأربیتراج.

یقوم هذا التحقیق بدراسه کیفیه ترجیح السلوکیه المالیه على المالیه التقلیدیه وفی هذا الصدد بناءًا على نظریه تقدیر العوائد المتوقعه یقدم أربعه أنواع من تصرفات المستثمرین، هی المحاسبه العقلیه والسیطره الشخصیه و التجنب من الأسف و الندم کعوامل التحیز فی أخذ القرار. وقد تم شرح ثلاثه عوامل من التسرع والجهل والجشع، والذی هو المقصود من آیات القرآن الکریم، فضلا عن جوانب هامه أخرى من شخصیه الإنسان. هذه العوامل الثلاثه إضافه إلى التجنب عن الضرر و التجنب عن الأسف و الندم تشکل أیضا حجر الأساس لفرضیات التحقیق والتی تتناول تأثیر العوامل النفسیه على اتجاه المستثمرین لأسهم النمو وأسهم القیمه. لقد تم إثبات الفرضیات الخمس للتحقیق باستخدام الاستبیانات والتحلیل الإحصائی.

یقدم البحث أیضا نموذجا ثالثا معنونا بالعقلانیه الإسلامیه من أجل إصلاح نقائص نموذجی المالیه التقلیدیه والسلوکیه فی تفسیر العقلانیه المحدوده. الاعتماد على هذا المنهج لاینحصر فی تقدیم تفسیر جدید من العقلانیه بل یعتبر فیه علم الإنسان کأساس لفهم السلوک البشری إضافه إلى أنه یتحدّی النموذجین السابقین فی الأنثروبولوجیا.

الکلمات الأساسیه: المالیه التقلیدیه، السلوکیه المالیه، أسهم النمو، أسهم القیمه، العقلانیه الکامله، العقلانیه المحدوده، نموذج العقلانیه الإسلامیه، الحیاه المعقوله.

 

Abstract

Clarifying Psychological Factors on Investors’ Moving towards Growth Stakes and Value Stakes

After years of the dominance of the standard financial paradigm on the finance scientists minds and its over-reliance on rationality and optimising the desired quality, it was a day for the scientists to stop justifying it and try to pay tribute to its short-comings; and change their attitudes. This change of attitude was indicated in the behavioural paradigm of finance. The two main components of the behavioural financial paradigm are: the constraint of the arbitrage and psychology.

This investigation aims at an attempt to prefer the behavioural finance to the standard finance. In this regard, based on Kahnman and Teurski’s theory of the prediction of the expected outcome, four components of investors’ behaviours are introduced as decision-making factors, namely: avoiding loss, mental accounting, personal control, and avoiding regret. The three factors inferred from the Koran, as other important components of personality are clarified. These are: Ignorance, Hurry, and Greed. These three factors have got enormous influence on the two previously-mentioned factors (avoiding loss and regret), which is the core of the hypothesis of this investigation. The other five of the hypotheses were proved using questionnaires and statistical analysis.

But in an endeavour to minimise the short-comings of both the standard and behavioural paradigms, this investigation is to introduce a third approach in library studies especially with negating absolute and limited rationality. This approach is Islamic Rationality (Rational Life); This approach not only offers a new interpretation of rationality and consider Islamic Anthropology as the base of human’s behaviour, but also questions the cosmology of the two paradigms in terms of the rationality organised in a modern rationality.

Key Words:

Standard finance, behavioural finance, growth stakes, value stakes, absolute rationality, limited rationality, Islamic Rationality, Rational L.

 

Imam Sadiq University

A Thesis Presented for the

Faculty of Islamic Studies and Management Science

Degree of Master of Art in Management Science (Subdiscipline Financial)

Clarifying Psychological Factors on Investors’ Moving towards Growth Stakes and Value Stakes

Supervisor:

Dr. Ali Rezaian

Advisor:

Dr. Mohammad Talebi

Student:

Hosein Babaei Mojarrad

September 2010

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تبیین تأثیر عوامل روانشناختی در گرایش سرمایه گذاران نسبت به سهام رشدی و سهام ارزشی”