28%

پایان‌نامه: مختصات هم‌فرهنگی دانش‌آموختگان مدارس سمپاد

40,000 تومان 29,000 تومان

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاستگذاری

مختصات هم‌فرهنگی دانش‌آموختگان مدارس سمپاد

استاد راهنما: دکتر احمد پاکتچی

استاد مشاور: دکتر ناصر باهنر

دانشجو: حامد سجادی

خرداد ماه ۱۳۹۴

چکیده:

مدراس سمپاد بعنوان یکی از محور‌های اصلی جریان سیاستگذاری تربیت آموزشی- فرهنگی نخبگان در عرصه آموزش و پرورش طی سه دهه‌ی اخیر  به سرعت در سراسر کشور گسترش یافته‌ و طیف وسیعی از دانش‌آموزان مستعد مناطق مختلف ایران را جذب نموده است.

سوالات اصلی عبارتند از:

  1. مولفه‌های متمایز فرهنگی و ارتباطی اجتماع دانش‌آموختگان سمپاد – با تاکید بر پیکره اطلاعاتی در فضای مجازی- چیست؟
  2. با تاکید بر پیکره اطلاعاتی در فضای مجازی، نسبت و جایگاه این مولفه ها به هم چگونه است و چگونه یک سپهر نشانه ای را می سازد؟

در پژوهش حاضر که با استفاده از روش مختلط شامل نشانه شناسی فرهنگی و پیمایش آنلاین صورت گرفت، بر مبنای نظریه هم‌فرهنگی، ابعاد فرهنگی خِرت هوفستده و نظریه سپهرنشانه‌ای چارچوب مفهومی سامان یافته است.

در تحلیل نشانه‌شناختی سه محور مرجع‌های تاریخی ایجاد و تمایزیابی هویتی سمپاد، سازوکار شکل‌گیری سمپاد به مثابه سپهرنشانه‌ای و تحلیل نشانه‌شناختی ابعاد فرهنگی- ارتباطی متمایز دانش‌آموختگان مدارس سمپاد بررسی شد و نهایتاً شش فرضیه استخراج گردید که در پیمایش آنلاین مورد تایید قرار گرفتند.

محوریت دوگانه تقابلی “هلنیسم-بربریت” در شکل‌گیری اجتماع سمپاد و در پی آن شکل‌گیری سپهرنشانه‌ای بر مبنای الگوی “معناسازی با چینش آشوب در نظم” با جهت‌گیری سلب هیئت ترکیب، مولفه‌های متمایز فرهنگی و ارتباطی دانش‌آموختگان مدارس سمپاد را سامان داده است. بر این مبنا، سپهرنشانه‌ای سمپاد در نسبت با سپهرکلان اجتماع، جایگاهی حاشیه‌ای را داراست و در این میان فردگرایی، مردگرایی و فاصله قدرتِ اندک بعنوان  مولفه‌های محوری هویت در هسته‌ی سپهرنشانه‌ای سمپاد  بشمار می‌آیند و سه بعد جهت‌گیری بلند مدت، زیاده‌روی و هوسرانی و احتمال گریزی بعنوان ابعاد حاشیه‌ای این سپهر مشخص گردیدند.

کلید واژه‌ها: سپهر نشانه ای، هم‌فرهنگی، فرهنگ و طبیعت، ابعاد فرهنگی هوفستده، مدارس سمپاد

العنوان: معاییر الأفق العلاماتی لخریجی مدارس “سمباد”

الأستاذ المشرف: الدکتور أحمد پاکتچی

الأستاذ المساعد: الدکتور ناصر باهنر

الطالب: حامد سجادی

الفرع : الدراسات الإسلامیه و الثقافه و الإعلام

الخلاصه:

انتشرت مدارس سمباد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان/ المنظمه الوطنیه لتنشئه الموهوبین) فی البلد انتشاراً سریعاً خلال العقود الثلاثه الأخیره کأحد المحاور الرئیسه لتیار التخطیط التربوی التعلیمی الثقافی للنخب فی مجال التربیه و التعلیم حیث إستقطبت شریحه واسعاً من التلامذه الموهوبین من مختلف مناطق البلد.

الأسئله الرئیسه هی:

  • ما هی العناصر الثقافیه والإرتباطیه المتمایزه لمجتمع خریجی سمباد – تأکیداً علی الهیکل المعلوماتی فی الفضاء الإفتراضی- ؟
  • تأکیداً علی الهیکل المعلوماتی فی الفضاء الافتراضی، ما هی علاقه هذه العناصر ببقیّه العناصر و ما مکانتها بالنسبه للأخری وکیف ترسیم هذه العناصر أفقاً علاماتیاً؟

یستفید هذا البحث من مزیج نظریه دراسه العلامات الثقافیه والبحث الأون لاین (Online)، إبتنی هذا البحث فی إطاره المفهومی علی نظریه الإبعاد الثقافیه لجرت هوفستده، ونظریه الأفق العلاماتی.

فی التحلیل العلاماتی تمّت دراسه ثلاثه محاور وهی: المراجع التاریخیه لسمباد، خلقه وممیزاته الماهویه، وآلیه تکوینه کأفق علاماتی والتحلیل العلاماتی للأبعاد الثقافیه والإرتباطیه المتمایزه لخریجی مدارس سمباد ونهایه إستخرجنا ست فرضیات تم تأییدها فی البحث الأون لاین.

لقد نظّم التعارض بین “الهلینه والبربریه” فی تکوین إجتماع سمباد، ما أنتج فی خلق أفق علاماتی مبنی علی نموذج “خلق المعنی عبر وضع اللاترتیبیه فی النظم” ذات إتجاه سلب إطار الترکیب، عناصر ثقافیه وإرتباطیه متعارضه لخریجی مدراس سمباد. فعلی هذا الأساس یحظی الأفق العلاماتی لسمباد مکانه هامشیه بالنسبه للأفق الکلی للمجتمع. هناک عناصر محوریه لهویه الأفق العلاماتی لسمباد وهی الفردیه والرجالیه والفاصله القلیله للقوه حیث تعتبر ثلاثه عناصر من الأبعاد الهامشیه لهذا الأفق وهی: الأفق طویل الأمد، والإفراط والترف وإجتناب عدم التأکد.

المفردات المفتاحیه: الأفق العلاماتی، الثقافه والطبیعه، الأبعاد الثقافیه لهوفستده، مدارس سمباد.

Abstract

SAMPAD aka National Organization for Development of Exceptional Talents (NODET) schools, as one the main pillars of policy making in elite education and training during the last three decades, have been expanded and attracted a wide range of talented students around Iran. Our main questions are:

  • What are various cultural and communicational elements of SAMPAD students/alumni, based on the Internet corpus?
  • How are these elements related to each other according to the Internet corpus? And how do they make Semiosphere?

In the current study, which used a mixed method approach, cultural semiotics and online survey, were applied based on the Cultural Dimension Theory (Geert Hofstede et al., 2010) and a theory known as Semiosphere Theory.

In semiotic analysis, there are three distinct parts including historical ends, various identities of SAMPAD students/alumni and cultural/communicational dimensions of SAMPAD students/alumni. Lastly, we proposed six hypotheses, which have been confirmed using an online survey.

It has been argued that the dominant duality here is Barbarous/Hellenism for SAMPAD’s creation. Afterwards, the creation of Semiosphere is based on the “semantics according to chaos in order” model (Pakatchi, 2005, pp.183-185). Hence, Semiosphere of SAMPAD in comparison with large semiosphere of our whole society is quite periphery. In this context, individualism, masculinity and power distant are considered to be the dominant features of SAMPAD’s Semiosphere. Also, three dimensions of long term orientation, indulgence and uncertainty avoidance are known as the periphery dimensions of the aforementioned sphere.

Keywords: Semiosphere, Co-Cultur, Culture and nature, Cultural dimension of Hofstede, SAMPAD schools

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

Continuous M.A thesis in Islamic Studies and Culture and Communication Field

Policy making studies area

Characteristics of co-culture amongst alumni of SAMPAD schools

Supervisor: Dr. Ahmad Pakatchi

Advisor: Dr. Naser Bahonar

Student: Hamed Sajadi

June 2015

دانلود فهرست مطالب، چکیده‌ها و منابع
دانلود ۲۰ صفحه اول
رایگان پیش نمایش
دانلود منابع و چکیده‌های انگلیسی و عربی
رایگان پیش نمایش

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر