پایان‌نامه: سبب صدور و نقش آن در فهم متون با مطالعه موردی خطبه‌های نهج‌البلاغه

رایگان

توضیحات

دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

گرایش علوم قرآن و حدیث

سبب صدور و نقش آن در فهم متون با مطالعه موردی خطبه‌های نهج‌البلاغه

استاد راهنما: دکتر مهدی ایزدی

استاد مشاور: دکتر عباس تقویان

دانشجو: مسعود امانلو

شهریور ۱۳۹۲

چکیده

نهج‌البلاغه به عنوان یک میراث حدیثی مکتوب اهمیت فراوانی در فرهنگ اسلامی دارد و آثار بسیار زیادی درباره این کتاب گرانقدر به رشته تحریر درآمده است. یکی از مشکلات فهم حدیث و از جمله خطبه‌های نهج‌البلاغه، عدم توجه به سبب صدور است به‌طوری که در برخی مواقع، عدم اطلاع از آن، موجب فهم ناقص و حتی اشتباه از متن می‌شود. با توجه به صبغه غالب تاریخی نهج‌البلاغه، بررسی سبب صدور خطبه‌های این کتاب از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. جستار در پیش رو نیز با استفاده از سبب  صدور خطبه‌های نهج‌البلاغه تلاش کرده است که به فهم و درک عمیق سخنان امیر سخن کمک و این توانایی را به خواننده دهد تا خطبه‌ها را با توجه به سبب صدور و در بافت تاریخی و فرهنگی خود مطالعه نماید. از این‌رو خطبه ها را در سه بخش سیاسی، اخلاقی و اعتقادی مورد بررسی و کاوش قرار داده است.

واژگان کلیدی: سبب صدور، فضای صدور، امیرالمؤمنین (ع)، خطب، نهج‌البلاغه، فقه‌الحدیث

العنوان: سبب الصدور و دوره فی فهم النصوص دراسه مصداقیه نهج البلاغه

الباحث: مسعود أمانلو

الاستاذ المشرف: الدکتور مهدی ایزدی

الاستاذ المساعد: الدکتور عباس تقویان

الفرع الدراسی: الشریعه و الدراسات الإسلامیه و الدعوه (علوم القرآن و الحدیث)

الخلاصه:

یعتبر کتاب نهج‌البلاغه باعتباره میراث من الروایات المکتوبه ذات مکانه هامّه فی الثقافه الإسلامیه. و لقد الّفت آثار کثیره حول هذا الکتاب القیم. فغض النظر عن مسأله سبب صدور الأحادیث أو تغافلها أدّت إلی مشاکل فی فهم الروایات؛ حتی أنّه فی بعض الحالات، عدم وجود معلومات عن السبب الصدور سبّب فهماً ناقصاً أو خاطئاً للنص. ففهم الصبغه المهیمنه علی نص نهج البلاغه و دراسه سبب الصدور یحظی بأهمیه بالغه. تمّت المحاوله فی البحث الحالی لفهم کلمات أمیرالمؤمنین علیه السلام فهماً تامّاً باستخدام سبب صدور خطب نهج‌البلاغه و إتاحه الفرصه للقارئ فی قراءه الخطب فی جوها التاریخی و الثقافی معتنین بسبب الصدور. فتمّت دراسه الخطب علی ضوء ثلاثه أقسام : الخطب السیاسیه، الاخلاقیه، الاعتقادیه

الکلمات الرئیسه: خطب، سبب الصدور، جوالصدور، امیرالمؤمنین (ع)، نهج‌البلاغه، فقه‌الحدیث

Abstract:

Nahj-Balaghe as a legacy of written narration is important in Islamic culture and a great number of works have been written about this valuable book. One of the difficulties of understanding the Hadiths and sermons of Nahj-Balaghe is a neglect of the cause of their issuance, so that in some cases the lack of information leads to an incomplete or even wrong understandig of the text. The dominant historical characteristic of Nahj-Balaghe makes the study of the cause of issuance of its sermons important. This research tries to shed more light on Imam Ali`s sermons in the book by taking the previously-mentioned aspect into account. This allows the reader to study the sermons by considering historical and cultural contexts. There for, the sermons have been explored in three sections: political, ethical and ideological.

Keywords: Cause of issuance, Space of issuance, Figh al-Hadith, sermons, Amir al-mo`menin (P.BU.H), Nahj-Balaghe

Imam Sadeq (a c) University

Islamic Studiies, Theology and Guidance

Quran and Tradition

Cause of issuance and its role on uderstanding texs:

 a case of studing on Nahj-Balaghe

Supervisor:

D.r. Mahdi Izadi

Advisors:

D.r. Abbas Taghaviyan

Author:

Masood Amanloo

August, 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر