پایان‌نامه: مقررات گذاری رادیو تلویزیونی در ایران: از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاستگذاری

مقررات گذاری رادیو تلویزیونی در ایران: از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

استاد راهنما: دکتر حسام الدین آشنا

استاد مشاور: دکتر سید احمد میرعابدینی

دانشجو: حسین مهدی پور

شهریور ۱۳۹۲

چکیده:

پژوهش «مقررات‌گذاری رادیو تلویزیونی در ایران از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب» دارای دو هدف است: فراهم کردن زمینه‌های مقررات‌گذاری رادیو تلویزیونی در جمهوری اسلامی ایران از طریق تقویت مباحث نظری تنظیم مقررات و نیز دست یافتن به مولفه‌ها و ویژگی‌های نهاد مطلوب مقررات‌گذاری رادیو تلویزیونی در جمهوری اسلامی ایران، بنابراین به سوال‌های زیر پاسخ می‌دهد:

۱٫ضرورت‌های طراحی نهاد مقررات گذار رادیو تلویزیونی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟

۲٫نهاد مذکور با توجه به مطالعات مقایسه‌ای و شرایط کشور ایران، باید دارای چه وظایف و اختیاراتی باشد؟

برای پاسخگویی به این سوالات از روش تحقیق کیفی بهره گرفته شد. بنابراین، برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه عمیق و گروه‌های متمرکز و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نظریه‌سازی داده بنیاد، استفاده شد و ۶۲۲ کد باز (مضمون)، ۱۳۸ کد محوری (مفهوم) و ۲۲ کد انتخابی (مقوله) در قالب الگوهای مفهومی ساماندهی شد.

الگوی مفهومی اول به ضرورت‌های وجود نهاد تنظیم مقررات رادیو تلویزیونی در ایران و توصیف وضعیت موجود و الگوی مفهومی دوم به وظایف و اختیارات نهاد تنظیم مقررات رادیو تلویزیونی اختصاص دارد.

مهم‌ترین دلایل ضرورت‌های تنظیم مقررات رادیو تلویزیونی، ضرورت‌های ساختاری، ضرورت‌های عملیاتی، تعارض و اختلال در روابط بین نهادی، ضعف در کیفیت و ضمانت اجرای قوانین، اِشکال در نظارت و عدم تامین حقوق مخاطب، هستند.

مقررات‌گذاری محتوا، خدمات، زیر ساخت و منابع، پاسخگویی به نیازهای جدید و برخورد فعال با آینده، تنظیم روابط بین رادیو تلویزیون و سایر نهادها، مدیریت رقابت، تدوین استانداردها، رسیدگی به شکایات و رفع تعارض‌ها، تضمین حقوق مخاطب، بهینه کردن نظارت، اعمال تنبیهات و موضوع شناسی رسانه‌ای، اجرایی کردن قوانین اصلی و اعطای پروانه فعالیت، نیز از اهم اختیارات و وظایف نهاد مقررات گذار رادیو تلویزیونی در جمهوری اسلامی ایران است.

کلید واژه: تنظیم مقررات رادیو تلویزیونی، نظریه‌سازی داده بنیاد، صدا و سیما، رادیو و تلویزیون، نظام رسانه‌ای

العنوان: تقنین القرارات الاعلامیه (الاذاعیه و التلفازیه) فی إیران من الوضع الراهن الی الوضع المنشود

الاستاذ المشرف: الدکتور حسام الدین آشنا

الاستاذ المساعد: الدکتور سید احمد میرعابدینی

الطالب: حسین مهدی پور

الفرع الدراسی: الدراسات الاسلامیه و الثقافه و الاعلام

الملخص:

للبحث عن «تقنین القرارات الاعلامیه (الاذاعیه و التلفازیه) فی إیران من الوضع الراهن الی الوضع المنشود» هدفان اثنان یتمثلان فی توفیر مجالات تقنین الاعلامیه الاذاعیه و التلفازیه فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه من خلال دعم النظریه تقنین و أیضاً الوصول الی العناصر و الملامح المنشوده للجهه التقنینیه للقرارات الاعلانیه فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، وفقا لذلک یجیب عن الأسئله التالیه:

۱٫ما هی متطلبات تصمیم مصدر التقنین للقرارات الاعلانیه الإیرانیه؟

۲٫ما هی الواجبات و الصلاحیات لهذا المصدر وفقا للدراسات المقارنه و ظروف إیران؟

للإجابه عن هذه الأسئله، قد تم استخدام أسلوب البحث النوعی. هکذا عن طریق المقابله الهادفه و مقابلات مجموعات المختصه لتجمیع معلومات البحث و النظریه المعتمده لتحلیلها و تم تنظیم ۶۲۲ من الرمز المفتوح (مضمون)، ۱۳۸ الرمز المحوری (مفهوم) و ۲۲ الرمز الانتقائی (فئه) فی النماذج المفهومیه.

یختص النموذج المفهومی الاول لمتطلبات وجود مصدر تقنین الاعلام فی ایران و کذلک وصف الوضع الراهن، و الثانی یختص بواجبات هذا المصدر و صلاحیاته.

الاسباب الرئیسیه لمتطلبات تقنین القرارات الاعلامیه، تتضمن: المتطلبات البنیویه، المتطلبات التطبیقیه، الصراع و الاضطراب فی العلاقات بین المؤسسات، ضعف فی نوعیه القواعد و ضمان تنفیذها، النقص فی الرقابه و عدم ضمان حقوق الجمهور.

تعتبر من الواجبات الرئیسیه لمصدر التقنین و صلاحیاته: تنسیق المضمون، تکوین البنیه الاساسیه و المصادر، تلبیه المتطلبات الجدیده و مواجهه نشطه للمستقبل، تنظیم العلاقات بین الاذاعه و التلفیزیون المؤسسات الاخری، اداره المنافسه، وضع المعاییر، التحقیق فی الشکاوی و حل النزاعات، ضمانه حقوق الجمهور، تطویر الرقابه، إنفاذ العقوبات و معرفه المواضیع الاعلامیه، تنفیذ القواعد الرئیسیه و منح الترخیص.

الکلمات الرئیسیه: تقنین القرارات الاعلامیه، النظریه المعتمده، مؤسسه الإذاعه و التلفیزیون، الاذاعه و التلفیزیون، النظام الاعلامی

Abstract

The Research about: “Broadcasting Regulation in Iran: from Present to Desired Situation” has two goals: providing the groundwork of broadcasting regulation in Islamic Republic of Iran through the reinforcement of theoretical issues of regulation, and also achieving desired components and characteristics for media regulatory body, thus it answers the following questions:

۱٫What is the necessity to design broadcast regulatory agency in Islamic Republic of Iran?

۲٫What should be the duties and powers of the aforementioned agency according to comparative studies and the condition of Iran?

Qualitative research method was used to answer these questions. Therefore,  in-depth interview and focused groups were used to gather data and also grounded theory were used to analyze the data and 622 open codes (theme), 138 axial codes (concept) and 22 selective codes (category) were organized in the form of conceptual models.

The first conceptual model was devoted to the necessities of the broadcasting regulatory body, and it describes the present situation in Iran, and the second conceptual model was devoted to the duties and powers of the broadcasting regulatory body.

The most important requirements include the structural requirements,  the operational requirements, conflicts and disruptions in the relationships between institutions, weaknesses in the quality and guarantee of law enforcement, defects of monitoring and failure to provide audience rights.

Key words: Broadcasting Regulation, Grounded Theory, Broadcasting, adio and Television, Media System.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and

Communication

Continuous M.A thesis in Islamic Studies and Culture

and Communication Field

Policy making studies area

Broadcasting Regulation in Iran: from Present to Desired Situation

Supervisor:

Dr. Hesamoddin Ashna

Advisor:

Dr.seyyed Ahmad Mirabedini

Student:

Hossein Mahdipour

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر