پایان‌نامه: مبانی استثنائات وارد بر حریم خصوص در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر لایحه حریم خصوصی و لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش حقوق عمومی

مبانی استثنائات وارد بر حریم خصوص در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر لایحه حریم خصوصی و لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات

استاد راهنما:

دکتر فرید محسنی

استاد مشاور:

دکتر محسن اسماعیلی

دانشجو:

سید محمد حسین میرعماد

اسفند ۱۳۹۲

چکیده

همراه با تشکیل و تکامل جوامع و حکومت‌ها در طول تاریخ، حریم خصوصی بعنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای روحی و ذهنی بشری و بستر رشد سایر اهداف وی، بسیار مورد مناقشه قرار گرفته است؛ چرا که عموماً برای اشخاص، گسترش دایره حریم خصوصی مطلوبیت داشته ولی تحدید مرزهای این مفهوم و دست یافتن به مجوزهایی برای ورود و نقض این حق از سوی سایرین از جمله حکومت‌ها از رجحان خاصی برخوردار بوده است. از آنجایی که در جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین می‌بایست هم‌سو با موازین شرع مقدس اسلام باشد، تبیین و استخراج معیارها و مبانی نقض حریم خصوصی اشخاص گوناگون از منابع اسلامی بسیار راهگشاست از همین رو این پژوهش با نگاه اکتشافی و به شیوه‌ی کتابخانه‌ای به یافتن پاسخ آن معطوف شده است. به همین منظور ابتدا مبانی احترام حریم خصوصی در اسلام احصاء و سپس مصادیق استثنائات آن، با استناد به آیات و روایات و سیره معصومینعلیهم‌السلام استخراج گردیده است. در نتیجه به یکی از قواعد مهم و حیاتی اصولی در فقه که از عوامل اصلی انطباق اسلام با مقتضیات زمان و پویایی و زنده ماندن فقه است رسیدیم که همان قاعده «ترجیح و تقدم اهم بر مهم» است و سه موضوع اهمی نیز که باعث می‌شود بخاطر اهمیت آن، حریم خصوصی بعضی افراد با حصول شرایطی در مواقع خاص تحدید شده و یا نقض گردد عبارتند از: حفظ نظام اسلامی و عدم اخلال در آن، مصلحت اجتماعی مسلمانان و مصلحت فردی مسلمانان.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، تجسّس، مصلحت اجتماعی، مصلحت فردی.

العنوان: أسس الاستثناءات علی الخصوصیه فی نظام قانون الإسلام وفق قانون صیانه الخصوصیه ترکیزاً علی الخطه الشامله  للتکنولوجیا الاتصالات و المعلومات

الباحث: سید محمد حسین میرعماد

الأستاذ المشرف: الدکتور محسن اسماعیلی

الأستاذ المساعد: الدکتور فرید محسنی

الفرع الدّراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

الملخص :

تُعتبرُ الخصوصیه کواحد من أهم الاحتیاجات الأساسیه العقلیه والنفسیه للإنسان و أیضاً  أرضیه لتطویر سائر أهدافه ، لأنّ توسیع  خصوصیه الأشخاص هو أمر مرغوب لکن یفضل تحدید حدود هذا المفهوم  و استلام  اجازه  للدخول  و انتهاک  هذا الحق من جانب الآخرین مثل الحکومه. و بما أنّ فی جمهوریه إیران الإسلامیه یجب أن تکون جمیع القوانین وفق مبادی الإسلام، فعلی هذا تفسیر و استخراج مبادی انتهاک خصوصیه مختلف الأشخاص نافع و انطلاقاً من هذا ففی هذه الرساله تمَّ بحث الأجوبه بطریقه استکشافیه و مکتبیه لذلک فی البدایه تمَّ احصاء مبادئ الخصوصیه فی الإسلام و ثم تمَّ استخراج حالات الاستثناء استناداً علی الآیات و الأحادیث و سیره المعصومین علیهم السلام. ونتیجه لذلک، وصلنا إلی واحد من المبادئ الهامه لقواعد الفقه الذی هو العامل الرئیسی لتکیف الإسلام مع متطلبات العصر و حیویه الفقه الّتی هی قاعده ( أولویه الأهم علی المهم ) و ثلاثه مواضیع رئیسیه و نظراً لأهمیتها تمَّ تحدید أو انتهاک خصوصیه بعض الأشخاص وفقاً لهذه المواضیع و هی: الحفاظ على النظام الإسلامی، وعدم التدخل فیه والمصالح  الاجتماعیه و الشخصیه للمسلمین.

الکلمات الدلیله: الخصوصیه ، التجسّس ، المصلحه الاجتماعیه ، المصلحه الشخصیه

Abstract:

As societies and governments began to be formed and developed throughout the history, privacy has been a matter of debate as one of the most fundamental spiritual and mental needs of human beings, because extending the range of privacy is generally desired by people, but limitations of this and attempting to include it by others such as the governments has had a particular place in arguments. Since in the Islamic Republic of Iran all regulations must conform to Islamic criteria, explaining and extracting the basics of privacy infringement from Islamic sources is very helpful. This research is tending to find an answer for it by an using exploratory and library method. To achieve this, initially we have counted the basics of respect to privacy in Islam and then extracted the examples of its exceptions by documental support from signs and traditions and Imams’ way of life. Consequently , we have reached one of the important and vital rules in Islamic jurisprudence which is the main factor of getting adjusted with time circumstances and a sign of religious dynamism, i.e. rule of ” preferring the most important to more important ” and three most important subjects which because of their importance cause limitation for some peoples’ privacy in special situations and conditions are: safeguarding islamic government, Muslims’ social interest and Muslims’ personal interest.

Key words: privacy, social interest, personal interest.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies & Law

Continuous M.A Islamic Studies and Law

(LLM in Public Law)

Basic Exceptions of privacy in Islam’s Legal System Emphasizing Private Sanctum Supporting Bill and Comprehensive Plan for Relational and Informational Technology

Supervisor

Farid Mohseni (Ph.D)

Advisor

Mohsen Esmaeli (Ph.D)

Student:

Seyyed Mohammad Hossein Miramad

March 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر