پایان‌نامه: رتبه بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی از منظر سیاستگذاران نظام بانکی (با تأکید بر مدیران بانک مرکزی)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت

 (گرایش مالی)

رتبه بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی از منظر سیاستگذاران نظام بانکی (با تأکید بر مدیران بانک مرکزی)

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد ایروانی

استاد مشاور:

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشجو:

امین غزالی

شهریور ۱۳۹۰

 

چکیده:

امروزه بانکداری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌رود. بانک‌‌ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجب انتقال منابع از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت‌‌های اقتصادی نمی‌باشند به کسانی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می‌باشند، شده و بدین ترتیب موجب رشد اقتصادی جامعه می‌شود. در قانون بانکداری بدون ربا، راه­‌های تامین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه‌ریزی  شده است. بنابراین بانک‌‌ها می‌توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن‌ها استفاده نمایند.

در این تحقیق، انواع تسهیلات بانکی از منظر سیاستگذاران نظام بانکی، اولویت‌بندی شده است. بر این اساس، پرسش‌‌‌های اصلی این تحقیق عبارت است از: معیار‌های مهم و مؤثر بر ترجیح سیاستگذاران نظام بانکی در ارایۀ انواع تسهیلات به مشتریان در نظام بانکداری بدون ربا کدامند؟ اولویت انواع تسهیلات بانکی از منظر سیاستگذاران نظام بانکی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) چگونه است؟ در این تحقیق از روش پژوهش ترکیبی اکتشافی استفاده شده است. از این‌رو معیار‌های مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسشنامه تعیین شده و سپس مدل مفهومی‌تحقیق بر اساس معیار‌های برگزیده و با توجه به گروه‌بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده است. در نهایت انواع تسهیلات بانکی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت‌بندی شده‌ و زمینه برای سیاستگذاری­‌های بهتر فراهم آمده است.

واژگان کلیدی: بانکداری، نظام بانکداری بدون ربا، تسهیلات بانکی، روش تحلیل سلسله مراتبی

الخلاصه:

تعتبر المصرفیه الیوم واحده من أهم القطاعات الاقتصادیه. فالبنوک عبر القیام بالنشاطات الاقتصادیه و المالیه، تساهم فی نقل الموارد المالیه لأشخاص غیر قادرین أو غیر راغبین فی المشارکه فی ‌النتشاطات الاقتصادیه إلی الذین یحتاجون إلی الرسامیل لمتابعه نشاطاتهم الاقتصادیه وبذلک تشارک فی النمو الاقتصادی للمجتمع. لقدتم تخطیط سبل التمویل فی قانون مصارف غیر ربویه علی أساس العقود الإسلامیه. بناء علی هذا بإمکان المصارف استخدام العقود المختلفه لتقدیم التسهیلات المصرفیه إلی العملاء وفقاً لاحتیاجاتهم.

لقد تم فی هذه الدراسه جعل کافه التسهیلات المصرفیه فی سلم الأولویات وفقاً لرؤیه صناع القرار فی النظام المصرفی. لهذا تحاول هذه الدراسه الإجابه إلی الأسئله أدناها: ما هی المعاییر الهامه و المؤثره فی قیام صناع القرار فی النظام المصرفی الإسلامی (غیر ربوی) علی تقدیم التسهیلات والقروض إلی العملاء؟ کیف تکون أولویه التسهیلات المصرفیه المختلفه فی رؤیه صناع القرار فی النظام المصرفی وذلک باستخدام طریقه تحلیل التسلسل الهرمی (AHP)؟ هذه الدراسه استخدمت طریقه الدراسه الترکیبیه من نوع إعداد آلیه لجمع المعطیات. لهذا تم اختیار المعاییر المناسبه فی ثلاثه مراحل عبر مراجعه اللغه المستخدمه فی هذه الطریقه، و إجراء مقابلات مع الخبراء، والاستفاده من  الاستمارات و من ثم جاء تصمیم النمط المفهومی للأطروحه وفقاً للمعاییر المنتخبه و بالنظر إلی تصنیف التسهیلات المصرفیه. و فی‌النهایه تم جعل التسهیلات المصرفیه المختلفه فی سلم الأولویات عبر استخدام طریقه (AHP) ومهدت الأرضیه المؤاتیه لصنع السیاسات بشکل أفضل.

 الکلمات الأساسیه: المصرفیه، نظام مصرفیه غیر ربویه، التسهیلات المصرفیه، طریقه تحلیل التسلسل الهرمی (AHP).

 

 

Abstract

Today, banking is one of the most important sectors of the economy. Banks with their economic and financial operations cause transfer of resources from People who are not willing or able to participate in economic activities directly to those who need to capital for economic affairs and so the economy of  society grows. In Islamic banking, circulation of money should be based on islamic principles and legal relationships between banks and customers should be designed in such a way that don’t conflict with islamic standards. The ways of financing in the interest free banking law, are planned based on the islamic contracts. So the banks can use various contracts to financing of applicants.

In this study, the types of banking facilities from the perspective of policy makers of banking system have been prioritized. On this basis, the main research questions are: What are the important and effective criteria on banking system policymakers preference to offer a variety of facilities to customers in the interest free banking system? How are the priority of a variety of banking facilities from the perspective of policy makers of banking system with the help of the analytic hierarchy process (AHP) method? In this research, the hybrid heuristic method is used. Therefore, the Appropriate measures, in three steps and via literature review, interview with experts and submit questionnaire were determined. Then the conceptual model for research based on the chosen criteria and with regard to the banking facilities grouping, was designed. Finally, the various banking facilities with the help of the analytic hierarchy process (AHP) method are ranked and the conditions to better policymaking are provided.

Key words: banking, Interest free banking system, banking facilities, the analytic hierarchy process (AHP).

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic studies & Management

A thesis presented for the Degree of Master of Art in

 Management (Financial)

Banking of Banking Facilities Based on Islamic Contracts. From the Perspective of Banking System Policymakers (with an Emphasis on Central Bank Managers)

Supervisor:

Dr: Mohammad Javad Iravany

Advisors:

Dr. Gholamreza Goudarzi

Student:

Amin Ghazali

September ۲۰۰۹

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: رتبه بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی از منظر سیاستگذاران نظام بانکی (با تأکید بر مدیران بانک مرکزی)”