پایان‌نامه:تحلیل فرآیند مسئله‌یابی در سیاست‌گذاری سازمان‌های فرهنگی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته

گرایش مطالعات سیاستگذاری

تحلیل فرآیند مسئله‌یابی در سیاست‌گذاری سازمان‌های فرهنگی

مورد مطالعاتی: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

استاد راهنما:

دکتر محمدهادی همایون

استاد مشاور:

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشجو:

محمد مهدی خدایی‌مهر

آبان ۱۳۹۲

چکیده

مسائل فرهنگی پایه و اساس خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی دولتمردان و تصمیم‌گیران را تشکیل می‌‌دهد. از این رو پرداختن و جهت دادن به آن از فعالیت‌های اساسی دست‌اندرکاران و متخصصان سیاست‌گذاری محسوب می‌شود. در کشور ما به علت تعدد مراجع تصمیم‌گیری و نهادهای سیاست‌گذاری فرهنگی و به دلیل نبود الگوی جامع و مشخص برای سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ، ابهامات زیادی در مسئولیت فرهنگی وجود دارد. هدف این پژوهش کمک به سیاست‌گذاران جهت شناسایی مولفه‌های اساسی مؤثر در فرایند مسئله‌یابی سازمان‌های فرهنگی است.

برای شناخت عواملی که در تشخیص و تدوین مسائل سازمان‌های فرهنگی نقش دارند به عنوان مورد مطالعه، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است. حوزه هنری، نهاد وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از عمده‌ترین متولیان فرهنگی ـ هنری کشور محسوب می‌شود که با ارائه پوشش‌های حمایتی در قالب طرح‌ها و پروژه‌های فرهنگی و هنری، با محوریت دین و ارزش‌های مذهبی و انقلابی در تلاش است تا ضمن انجام وظایف اساسی خود طیف وسیعی از اقشار اجتماع را حمایت و پشتیبانی کند.

بهره‌گیری از اسناد موجود و همچنین مصاحبه با اساتید دانشگاه، کارشناسان و مدیران فرهنگی، ما را در نتایج تحقیق به دو مدل مفهومی در زمینه فرآیند مسئله‌یابی و همچنین عوامل مؤثر بر آن در مورد مطالعاتی خاص رساند. از میان عوامل درون سازمانی، نقش مدیران و در عوامل برون سازمانی، نقش و جایگاه رهبری انقلاب، مؤثرترین عوامل در فرآیند مسئله‌یابی شناخته شد. همچنین سعی شده است ضمن آسیب‌شناسی از وضعیت مسئله‌یابی در سیاست‌گذاری فرهنگی، پیشنهادات مؤثری برای رسیدن به وضعیت مطلوب ارائه شود که انجام کار کارشناسی، تأسیس مؤسسات رصد فرهنگی، نظام‌مند بودن مسئله‌یابی بر اساس الگوهای ایرانی ـ اسلامی، آموزش و تقویت مدیران فرهنگی و غیره در این راستا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها:

فرایند مسئله‌یابی، سیاستگذاری فرهنگی، سازمان فرهنگی، حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسلامی

العنوان: تحلیل عملیه العثور علی القضایا فی رسم سیاسه المنظّمات الثّقافیّه؛دراسه مصداقیه ﻟحوزه هنری (الدائره الفنّیه) لمنظّمه الدعوه الإسلامیّه

الأستاذ المشرف: الدکتور محمد هادی همایون

الأستاذ المساعد: الدکتور غلامرضا کودرزی

الباحث: محمّد مهدی خدایی مهر

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیّه والثّقافه والإعلام

الخلاصه:

تشکّل القضایا الثقافیه أساساً للمسارات والسیاسات الثقافیه  عند الحکام وصنّاع القرار. من هنا یعدّ دراستها ورسم مسارها من أهم أنشطه المعنیین برسم السیاسات الثقافیه والأخصائیین فیها، ونظرا لتعدّد هیئات ومؤسّسات صنع القرار فی السّیاسه الثّقافیه فی بلادنا وعدم وجود نموذج شامل و واضح لتحدید السّیاسات فی مجال الثقافه هنالک العدید من الغموض فی المسؤولیّه الثّقافیه. الغرض من هذه الدراسه هو مساعده واضعی السّیاسات لتحدید العوامل الرئیسه التی تؤثّر فی عملیه العثور علی شئون وقضایا المنظّمات الثقافیه .لتحدید العوامل التی تشارک فی تمییز وتکوین شؤون المنظّمات الثّقافیه.

وکدراسه حاله تطرّقنا إلی حوزه هنری (الدائره الفنیه) لمنظمه الدّعوه الإسلامیّه. فالدائره الفنیه کمؤسسه تابعه لمنظّمه الدّعوه الإسلامیّه تعدّ من أهمّ الجهات المعنیه فی مجال الثّقافه والفن والتی عبر عرض التغطیه الدعمیه فی سیاق الخطط و المشاریع الفنّیه والثقافیه تساند ترکیزاً على الدین والقیم الدینیّه والثّوریه، تحاول ضمن أداء وظائفها الرئیسه أن تدعم العدید من شرائح المجتمع.

باستخدام الوثائق الموجوده وکذلک المقابلات مع أساتذه الجامعات والخبراء، والقاده الثقافیین، توصلنا فی نتائج البحث إلی نموذجین مفهومیین فی مجال عملیّه العثورعلی المسائل وکذلک العوامل المؤثره علی هذه العملیات. فمن بین العوامل الداخله فی المنظمه، دور المدراء والعوامل الخارجه منها، ودور قیاده الثوره وشأنها من أهمّ العوامل المؤثره فی هذه العملیّه. وأیضاً حاولنا خلال الباثولوجیا، العثور علی القضایا فی وضع السّیاسات الثّقافیه، کما قدّمنا المقترحات المؤثره للوصول إلی المکانه المنشوده، فمن هنا اعتمدنا علی  العمل الجامعی وتأسیس مؤسسات الرصد الثقافی، وإنتظام العثور علی القضایا علی أساس أنموذج إیرانی – إسلامی، وتعلیم رفع کفاءه مدراء الثقافه وغیرها کطرق مقترحه.

المفردات المفتاحیه: العثور علی القضایا، رسم السیاسات الثقافیه، المنظّمه الثّقافیه، الدائره الفنیه، منظّمه الدّعوه الإسلامیّه.

Abstract

Cultural matters shape the core and foundation of the cultural policy makings of politicians and decision makers. Then, addressing and shaping it are among the main activities of experts and those involved in the policy making. In Iran, due to the lack of a comprehensive and definite model of policy making in the cultural sector, there are several ambiguities in cultural responsibilities. This research aims to help policy makers to recognize main effective factors in the problem finding process of cultural organizations.

To understand the effective factors in the problem finding of cultural organizations, I analyzed the case of Hoze’ye Honari (Art Bureau) of Islamic Propagation Organization. Hoze’ye Honari as an affiliate entity of Islamic Propagation Organization is one of the main undertakers of cultural-artistic sector in Iran. By offering supportive covers in terms of cultural and artistic projects and plans focusing on the religious and revolutionary values, Hoze’ye Honari tries to support and protect a wide range of community groups in addition to its fundamental duties.

Using existing documents as well as conducting interviews with university professors, experts and cultural executives lead to two conceptual models in the problem finding process and its effective factors in the case of this study, as the conclusion of the research. Executives – as the intra-organizational factor, and the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran- as the outside of the organizational factor, are the most effective factors in the problem finding process. This study tries to present pathology of the status quo of problem finding in the cultural policy making as well as some effective suggestions to reach the ideal status. In this framework, scheduling professional activities, establishing cultural observations institutions, organizing problem finding based on Iranian-Islamic patterns, educating and reinforcement of the cultural executives and so on were examined and analyzed.

Keywords: Problem finding process, Cultural policy making, Cultural organization, Hoze’ye Honari, Islamic Propagation Organization.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

M.A thesis in Islamic Studies and Culture and Communication Field

Policy making studies area

Analyzing the Problem Finding Process in Policy Making of the Cultural Organizations;

 The Case of Hoze’ye Honari of Islamic Propagation Organization

Supervisors:

Dr. Mohammad hadi Homayoon

Advisor:

Dr. Gholam reza Goodarzi

Suudent:

Mohammad mahdi khodaeemehr

۱۰و ۲۰۱۳

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر