توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان نامه کارشناسی ارشد
گرایش اقتصاد شهری و منطقه‌ای
تحلیل بهینه‌سازی برای تولیدکننده مسلمان
استاد راهنما:
دکتر محمد مهدی عسکری
استاد مشاور:
دکتر محمد نعمتی
دانشجو:
محمد سالاریه
شهریور ۹۳

چکیده :
با توجه به مفروضات نظریه رایج تولید و رفتار تولید کننده و تابع بهینه سازی آن بدین نتیجه دست می¬یابیم که در نظام اقتصاد متعارف و بالاخص نظام سرمایه داری نفع شخصی در هدف تولیدکننده دارای اولویت است و آنچه از این تفکر نشأت می¬گیرد مظلوبیت گرایی است. ولی در این مورد که چه عاملی مطلوبیت را حداکثر می¬کند اختلاف نظر وجود دارد که حداکثر کردن سود در بهینه سازی تولیدکننده در اقتصاد متعارف یکی از مهمترین مصادیق مطلوبیت گرایی می¬باشد.
در این پژوهش پس از بیان و طرح نظریات رایج در باب رفتار تولیدکننده و بهینه سازی وی و نقد آن توسط اقتصاددانان غرب و مسلمان با تکیه بر آیات و روایات به تبیین بهینه سازی برای تولیدکننده مسلمان پرداختیم.
در ادامه این پژوهش به بیان فروض و ساختار الگوهای مطرح شده در حوزه بهینه سازی تولید کننده مسلمان پرداخته و پس از تحلیل و بررسی آن¬ها با بهره گیری از آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام به فروض و مبانی الگوی پیشنهادی در حوزه تولید را ارائه کردیم و در نهایت الگوی پیشنهادی خود را جهت بهینه سازی برای تولیدکننده مسلمان ارائه نمودیم.
الگویی که برای تولیدکننده مسلمان ارائه نمودیم بر مبنای میزان انگیزه و به عبارت دیگر رضایت خاطر بوده و مشتمل بر دو بخش رضایت خاطر دنیوی و رضایت خاطر اخروی است. و در نهایت بدین نتیجه رسیدیم که تولیدکننده مسلمان باید این دو رضایت خاطر را در بهینه سازی مد نظر قرار دهد که در میان حالت¬های ممکن آن، با توجه به فروض مد نظر، برخی مردود و برخی میسر و ممکن خواهد بود که در نهایت بدین نتیجه رسیدیم که هدف اصلی تولیدکننده مسلمان حداکثر نمودن کسب رضایت الهی از میان حالت¬های ممکن از کسب رضایت خاطر وی می¬باشد و رضایت خاطر دنیوی و حداکثرسازی سود مادی در این الگو جایگاه پایین-تری نسبت به جایگاه آن در اقتصاد متعارف و سرمایه داری دارد.
کلمات کلیدی: اقتصاد متعارف، اقتصاد اسلامی، حداکثرسازی سود، رضایت خاطر، بهینه سازی تولید

العنوان : اقتراح نموذج لتحقیق الأمثلیه للمنتج المسلم
الباحث : محمد سالاریه
الأستاذ المشرف : الدکتور محمد مهدی عسکری
الأستاذ المساعد : الدکتور محمد نعمتی
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه :
وفقاً لافتراضات نظریه سلوک المنتجین، و من وجهه نظر النظریه التقلیدیه للإنتاج، نجد أن هناک علاقه وثیقه بین حافز الإنتاج فی الرأسمالیه و المواقف تجاه المصلحه الذاتیه. و النفعیه هی نتیجه هذه الأفکار. و لکن هناک خلاف حول ما یتم به تعظیم المنفعه. و تعظیم الربح فی سلوک المنتجین هو واحد من أهم مصادیق النفعیه.
فی هذه الأطروحه، بعد عرض و نقد نظریات العلماء الغربیین، قمنا بدراسه وجهات نظر علماء الاقتصاد الإسلامی حول تحقیق الأمثلیه للمنتج المسلم و بالتالی تم اقتراح نموذج لتحقیق الأمثلیه للمنتج المسلم وفقاً للقرآن و الأحادیث.
بعد مراجعه الآیات و الأحادیث، وجدنا فجوه واسعه بین الاقتصاد التقلیدی و القیم و المعتقدات الإسلامیه. و استناداً إلی المنطلقات الفکریه فی النظامین الغربی و الإسلامی، تبین أن مفهوم حب الذات فی الاقتصاد الإسلامی هو مقابل المصلحه الذاتیه فی الاقتصاد التقلیدی. و بالإضافه إلی ذلک، وفقاً لنظریات علماء الدین الإسلامی و الآیات القرآنیه، وجدنا أن الهدف الاقتصادی للمنتج المسلم هو عباده و طاعه و رضا الله سبحانه و تعالی و کلّ ما ینتهی بها. لذلک، لیست هناک للنفعیه و بالتالی لتعظیم الإرباح أی مکانه فی تحقیق الأمثلیه للمنتج المسلم.
الکلمات الأساسیه : تحقیق الأمثلیه، المنتج المسلم، الاقتصاد الإسلامی، الاقتصاد التقلیدی، المصلحه الذاتیه، الرأسمالیه

Thesis Adviser : Dr. Mohammad Mahdi Askari
Consulting Adviser : Dr. Mohammad Nemati
By : Mohammad Salarieh
Subject : analyzing the optimization for muslim producer
Abstract :
According to the producer’s theory assumptions from the perspective of common production theory, we find that production incentive in capitalism has close relationship with their attitude of self-interest. What is derived from this thought is utilitarianism. But there are differences in viewpoint about what optimize the producer’s factors.
Maximizing the interest in producer’s behavior is the most important example of utilitarianism. In this research, in addition to reviewing and criticizing theories of Western scholars, we have reviewed perspectives of Islamic economics researchers about producer’s goals and optimization. Finally we have reviewed producer’s optimization in Islamic economics perspective by referring to verses of Holy Quran and traditions of the Infallible Imams. According to the Holy Quran and Jurisprudential and hadith sources we find a distance between values and beliefs in Islamic economics and common economics. According to these two systems, the self-esteem emphasized in Islamic economics stands in contrast with what could be called the self-interest in common economics . In addition, considering theories of Muslim scholars and verses of the Holy Quran and tradition of the Infallible Imams we find that the economics objective of Muslim producer is maximizing reaching of main goal which is to obey and worship God and optimizing between that and other benefits. So utilitarianism and thus maximizing the interest will have no place in Muslim producer’s optimization.
Keyword: utilitarianism, producer’s optimization, Islamic economics, common economics

Imam sadiq University
Faculty of Islamic Studies and Economics
Continous M.A.
Field: Urban and Regional Economics
Analyzing the optimization for muslim producer
Thesis Adviser:
Mohammad Mahdi Askari PH.D
Consulting Adviser:
Mohammad Nemati PH.D
Student:
Mohammad Salarieh
September ????

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل بهینه‌سازی برای تولیدکننده مسلمان”