پایان‌نامه: ارائه مدل تحلیلی رابطه بین سرمایه انسانی و تولید ( بارویکرد اسلامی)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان­‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

ارائه مدل تحلیلی رابطه بین سرمایه انسانی و تولید ( بارویکرد اسلامی)

استاد راهنما:

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دانشجو:

محمد مهدی طالبی

استاد مشاور:

دکتر  محمد هادی زاهدی‌وفا

شهریور ۱۳۹۲

چکیده فارسی:

در این تحقیق با ارائه مدلی ریاضی بر اساس آموزه­های اسلام به بررسی اثر سرمایه انسانی بر تولید پرداختیم. بر اساس تعریف، «سرمایه انسانی» به روندی اطلاق می­شود که در آن آموزش، سلامت و تجربه سه بعد سرمایه انسانی را تشکیل می­دهند. بدین صورت که تقویت این عناصر منجر به تقویت بهره­وری شده و بهره­وری بیشتر نیز بر نیروی کار اثر گذاشته و منجر به افزایش تولید همراه با کیفیت می­گردد. روش انجام پژوهش به این شکل بود که رابطه بین اثر سرمایه انسانی بر تولید ملی از دیدگاه اقتصاد متعارف و اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. سپسملاکهایموردنظراسلامبرای انسان ذکر گردید و مشخص شد که انساناسلامی باانسانغربیمتفاوتمی­باشد. این انسانباتمامتواندرامرتولیدتلاش کرده وباملاکقراردادنتقوانتیجهتولیدرابهخدامی­سپارد وباتحصیلعلموتعلیمآنبهدیگرانبه سرمایه­ایعظیم تبدیل می­گردد. مدل سرمایه انسانی بر اساس آموزه­های اسلام می­گوید که تحصیل علم به هر صورت و عارى از هرگونه قید و بندى نمى­تواند رضاى الهى را براى فرد بارور سازد. این مدل می­گوید که تولید کشور در یک سال به درجه وابستگی عناصر همان سال با سال قبل مرتبط می­شود. وابستگی عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی از یک سو و وابستگی درآمد کسب شده توسط افراد به آموزش از سوی دیگر اثر گذاری خود را در مدل نشان داده به نحوی که هر چه آموزش در این عناصر بیشتر باشد تولید ملی افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. همچنین ضرایب تعدیل نقش تعیین کننده­ای در تعیین مسیر تولید ملی کشور به عهده داردند که تغییر علامت هر یک می­تواند ما را در مسیر رشد قرار داده و یا اینکه ما را از مسیر بهینه تولید در کشور خارج کرده و به سویی دیگر منحرف کند.

واژگان کلیدی: سرمایه انسانی، آموزش، اسلام، انسان

العنوان : عرض نموذج تحلیلی للعلاقه بین رأس المال البشری والإنتاج حسب الموقف الإسلامی

الباحث : محمد مهدی طالبی

الأستاذ المشرف : الدکتور مهدی صادقی شاهدانی

الأستاذ المساعد : الدکتور محمد هادی زاهدی وفا

الفرع الدراسی : الدراسات الإسلامیّه والاقتصاد

الخلاصه :

تقدّم هذه الدراسه تأثیر رأس المال البشری علی الإنتاج علی أساس التعالیم الإسلامیه بعرض نموذج ریاضی. یشیر رأس المال البشری حسب التحدید علی عملیه تتشکل من ثلاثه أبعاد التعلیم، الصحه والخبره،حیث یؤدّی تعزیز هذه العناصر إلی زیاده الإنتاجیه وتأثیر الأزید من الإنتاجیه علی العمّال بما یسفر عن زیاده الإنتاج برفقه الجوده. طریقه البحث عباره عن دراسه العلاقه بین تأثیر رأس المال البشری علی الإنتاج الوطنی من وجهه نظر الاقتصاد المعهود والاقتصاد الإسلامی. ثمّ ذّکرت المعاییر التی اعتنی بها الإسلام للإنسان و قد بان بعد ذلک التمایز بین الإنسان الإسلامی والإنسان الغربی. یحاول هذا الإنسان بجمیع قوته فی الإنتاج ویفوّض ثمره الإنتاج إلی الله إثر التزامه بمعیار التقوی ویتبدّل برأس مال عظیم مع تعلم العلم وتعلیمه للآخرین. یعتقد نموذج رأس المال البشری المبتنی علی التعالیم الإسلامیه بأنّ تعلم العلم بإطلاقه من دون أی تقیید لا ینتهی فی کلّ حاله إلی رضی الله عن الإنسان. و یعتقد هذا النموذج بعلاقه الإنتاج الوطنی فی سنه واحده مع درجه اعتماد عناصر نفس السنه علی السنه الماضیه. قد أظهر اعتماد العناصر المکوّنه لرأس المال البشری من جهه واعتماد العوائد المکتسبه عبر الأشخاص من جهه أخری علی التعلیم تأثیره علی النموذج، فکلما ازداد التعلیم فی هذه العناصر ازداد الإنتاج الوطنی أکثر فأکثر. تتکفّل مضاعفات التعدیل دورًا مؤثّرًا علی تحدید مسیره الإنتاج الوطنی للبلد بحیث یؤدّی تغییر العلامه فی کل واحد منها إلی أن نقع فی مسیره التنمیه أو یخرجنا هذا التغییر من المسیر الصالح للإنتاج فی البلد ویحرّفنا إلی جهه أخری.

الکلمات الرئیسه : رأس المال البشری، التعلیم، الإسلام، الإنسان

 

 

Abstract:

In this research we want to construct mathematical model based on the effect of human capital on the production by investigating the teachings of Islam. “Human capital” is a process through which education, health and experience can make up elements. By strengthening these elements, we can enhance the productivity and, as a result, we can affect our labor force and this can lead to high-quality production. The methodology of the research is studying the effects of the relationship of human capital on the national production from the view point of heterodox economics and Islamic economics. After that,Islamic traits for human were mentioned and then it was clarified that human in Islamic view is completely different form the one western view.Muslim human has been trying to produce with all of his powers and according to TAGHVA he awarded the results of production to Allah. This human, by teaching and training others,is considered a big capital.Human capital model with respect to Islamic view clarifies that education without any restraints or conditions cannotlead toGod’s satisfaction. According to this model, production of any country in the current year has depended on the degree of these elements in the previous year.Not only Dependency of constructed elements but also dependency of achieved revenue on education show its effectiveness in the model, so that the more education, the more national production.Also adjustment coefficients have an important role in the national production path so any change in its sign can setus on the growth path or exit from optimum domestic production path and deviate to another way.

Keywords: human capital, education, Islam, human

 

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studeis and Economics

A Thesis provided for the Degree of Master Art in Islamic studies and Economics

Analytical Model of Relationship between Human Capital and Production (And Islamic Approach)

Supervisor:

Dr. Mahdi Sadeghi Shahdani

Advisor:

Dr. Mohammad Hadi Zahedi Vafa

Student:

Mohammad Mahdi Talebi

August ۲۰۱۳

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: ارائه مدل تحلیلی رابطه بین سرمایه انسانی و تولید ( بارویکرد اسلامی)”