پایان نامه: بررسی مالکیت خبر در رسانه های جمعی

رایگان

توضیحات

 

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته معارف اسلامی و الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی مالکیت خبر در رسانه های جمعی

استاد راهنما:

حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید علی حسینی

استاد مشاور:

حجه الاسلام دکتر احمد علی قانع

دانشجو:

وحید عزیز زاده

شهریور ۹۲

چکیده:

جا به جایی و گردش اطلاعات در سطح جامعه توسط پدیده ای به نام خبر صورت می­پذیرد.این پدیده با نهادهای مختلف اجتماعی و نیز ابعاد مختلف زندگی مردم، مرتبط است. در نوشتار حاضر نگارنده برآن است که اولاً: پدیدۀ خبر صرف نظر از عملیاتی که درجهت نشر و عرضۀ آن صورت می­گیرد، دارای مالیّت است و ارزش اقتصادی آن زمینه ساز جریان احکام و قواعد مربوط به اموال در این حوزه می گردد. و ثانیاً پدیدۀ خبر فراتر از مالیّت، برخوردار از ویژگی ملکیّت است که رابطۀ اعتباری خاصی بین اشخاص و اشیاء است. ثبوت این ویژگی در مورد خبر، پای بخش وسیعی از مقررات فقهی را به حوزۀ خبر و اطلاع رسانی می­گشاید و در این میان، شناسایی و معرفی مالک خبر جایگاه با اهمیتی در توجّه به حقوق و تکالیف مالکانه به وی خواهدداشت. و ثالثاً: پدیدۀ خبر پس از احراز مالیّت و ملکیّت آن، صلاحیت آن را می یابد که موضوع عقود و قراردادهای معاوضی واقع شود و از این نظر وضعیت جدیدی مشتمل بر مناسبات و معاملات اقتصادی در مورد آن شکل می­گیرد. فصل اول عمدتاً بر تحلیل های حقوقی، فلسفی و ارتباطاتی استوار است. فصل دوم و سوم بر پایه تحلیل و استنباط از نصوص فقهی و قانونی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه کتابخانه ای و روش تحقیق در این اثر روش تحلیلی و توصیفی است.

کلیدواژه: خبر، مالکیّت، مالیّت، فقه امامیه، جریان عقود معاوضی

الخلاصه:

یحدث نقل المعلومات ونشرها فی‌ المجتمع بواسطه ظاهره تسمی بالخبر وهذه الظاهره علی ارتباط مع مختلف الأنظمه الاجتماعیه والأبعاد المختلفه لحیاه الناس. یعتقد الکاتب فی هذه الأطروحه: أولاً أن لظاهره الخبر مالیه بغض النظر عن عملیه نشرها، وقیمتها الاقتصادیه هی‌ الممهده للأحکام والقواعد المتعلقه بالأموال فی هذا المجال. وثانیاً أنه یتمتع الخبر بالملکیه وهذه میزه أهم من المالیه وهی علاقه اعتباریه خاصه بین الأشخاص والأشیاء. یفتح ثبوت هذه المیزه للخبر، مجال الخبر والإخبار لقسم کبیر من المقررات الفقهیه، وفی هذه الأثناء سیکون للتعرف علی مالک الخبر وتعریفه مکانه متمیزه فی الاهتمام بالحقوق التکالیف الملکیه له. ثالثاً: تتأهل ظاهره الخبر بأن تصبح موضوعاً  لعقود المعاوضه بعد إحراز مالیته وملکیته، ومن هذا الحیث ستتشکل ظروف جدیده من المناسبات والتعاملات الاقتصادیه حول الخبر. تعتمد هذه الأطروحه فی جمع المعطیات علی المنهج الإسنادی وعلی المنهج التحلیلی – الوصفی فی البحث.

الکلمات الأساسیۀ: الخبر، الملکیه، المالیه، فقه الإمامیه، مجری عقود المعاوضه

Abstract:

Transfer and circulation of information in a society is carried out through a phenomenon called ‘news’. This phenomenon has a relationship with different social institutions and various aspects of people’s lives. In the present study, the writer puts forward the idea that first, the “news” phenomenon has a financial status and its economic value furnishes the ground for the process of implementation of provisions and regulations relating to properties in this field, regardless of the operations executed for the purpose of publications and presentations of the news. Second, in addition to the monetary status, news phenomenon enjoys the ownership feature which is a particular hypostatized relationship between people and things. Confirmation of this feature for news introduces a vast section of legal prescriptions into the field of news and information and in this connection, a reference to the owner of news will be of significance with regard to the rights and responsibilities of owners. Third, after meeting the requirements of monetary status and ownership for the news, it qualifies to be the subject of exchange contracts and thus a new situation including economic relations and transactions emerges about it. The first chapter relies mainly on legal, philosophical, and communicative analyses. The second and third chapters are based on analyses and inferences from explicit texts of Islamic jurisprudence and laws. The method of data collection is based on library materials and the research methods employed in this study are analytical and descriptive.

Keywords: news, ownership, financial status, Imamiah jurisprudence, implementation of exchange contracts

Imam Sadiq University

Faculty of Theology, Islamic Sciences and Guidance

Jurisprudence and Principle of Islamic Law

Title:

Analysis of the Ownership of News in Media

Supervisor:

Dr.Hosseyni

Advisor:

Dr.Ghane

Student:

Vahid Azizzadeh

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر