پایان­‌نامه: مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران: پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان­‌نامه دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی

گونه­ شناسی ذهنیت‌های خط­‌مشی­گذاران و مجریان درباره

مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران: پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو

استاد راهنما:

دکتر سید مجتبی امامی

استاد مشاور:

دکتر مصباح­‌الهدی باقری­‌کنی

دانشجو:

سجاد لطفی

شهریورماه ۱۳۹۲

چکیده:

در عرصه سیاست‌گذاری و مدیریت فرهنگی کشور نوعی ساده‌انگاری در تحلیل مسائل و نابسامانی‌های موجود در عرصه فرهنگی به خصوص در عرصه عفاف و حجاب به چشم می‌خورد که اغلب به خاطر بی‌توجّهی، کم‌کاری، عدم نگرش بومی به مسائل و عدم به‌کارگیری روش‌های  تحقیق علمی و … است.

با بررسی دقیق حوزه خط‌مشی‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌های عرصه عفاف و حجاب در کشور متوجه می‌شویم که ضعف اصلی در عرصه مدیریت مواجهه با بدحجابی در مرحله تحقّق خط‌مشی‌هاست. یکی از علل اساسی این مسأله عبارتست از «اختلاف نظر خط‌مشی‌گذاران و مجریان عرصه مدیریت مواجهه با بدحجابی». به نظر می‌رسد این اختلاف نظر ناشی از تکثّر و به‌هم‌ریختگی اعتقادی و فکری این مسؤولان است.

به همین دلیل بهبود خط‌مشی‌های عفاف و حجاب بیش و پیش از هر چیز، نیازمند شناخت و گونه‌شناسی ذهنیت‌های مختلف خط‌مشی‌گذاران و مجریان کشور است؛ لذا هدف اصلی این پژوهش «شناخت و دسته‌بندی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان عرصه مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران» است.

برای نیل به این هدف از «روش کیو» که روشی آمیخته است بهره بردیم؛ برای تهیه «تالار گفتمان»، بیش از ۱۱۰۰ خبر شامل گفته‌های ۱۹۶ نفر از خط‌مشی‌گذاران و مجریان از ۳۶ نهاد و سازمان  مسؤول در عرصه مدیریت مواجهه با بدحجابی را گردآوری و از میان آنها ۴۰ عبارت کیو را که نماینده این «تالار گفتمان» است، استخراج نمودیم. در مرحله «مرتّب‌سازیِ عبارات کیو»،  به «مشارکت‌کنندگان» که ۲۶ نفر از خط‌مشی‌گذاران و مجریانِ سازمان ‌ها و نهادهای مختلفِ مسؤول در عرصه مدیریت مواجهه با بدحجابی هستند، مراجعه کردیم؛ در «تحلیل عاملیِ» مرتّب‌سازی‌ها، پنج گونه‌ی ذهنیتی به دست آمد که با عناویناجراگرایان»، «خط‌مشی‌گرایان»، «نگرش‌گرایان»، «عامّه‌گرایان» و «متحیّران» نامگذاری شد.

در مرحله «تفسیر گونه‌های ذهنیتی»، ابتکار پژوهشیِ استخراجِ «عبارات متمایزکننده» و «عبارات توافقی» بر غنای تفسیر افزود که نتیجه‌ی آن طراحی اشکال شماتیکی است که به نحوی گویا نشان‌دهنده‌ی تمایز گونه‌های ذهنیتی است. در نهایت با استفاده از اطّلاعات به دست آمده از تفسیر گونه‌های ذهنیتی، راهکارهایی در قالب سه مجموعه توصیه‌ی «تبیینی- تبلیغی»، «پژوهشی» و «خط‌مشیی» ارائه گردید تا نهادهای خط‌مشی‌گذار و مجری عرصه مدیریت مواجهه با بدحجابی بتوانند به صورت موثّرتری به ترویج امر عفاف و حجاب و جلوگیری از بدحجابی اقدام نمایند.

واژگان کلیدی:

ذهنیت، بدحجابی، عفاف و حجاب، خط‌­­مشی­گذاران، مدیران دولتی، خط‌مشی فرهنگی، روش‌­شناسی کیو

العنوان: معرفه أصناف ذهنیات المخطّطین و المنفّذین عن إداره کیفیه مواجهه سوء الحجاب فی إیران: بحث مبنی علی منهج کیو

الباحث: سجاد لطفی

الأستاذ المشرف: الدکتور سیدمجتبی إمامی

الأستاذ المساعد: الدکتور مصباح‌الهدی باقری‌ کنی

الفرع الداراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه:

فی مجال التخطیط و الإداره الثقافیه للبلد یلفت النظر نوع من السذاجه بالنسبه لتحلیل المسائل و الوضع غیر النظامی الموجود فی ساحه الثقافه خاصه فی ساحه العفاف و الحجاب و هذه السذاجه فی أغلبیه الموارد تنشأ من عدم الانتباه و القصور و النظر غیر المحلی إلی المسائل و عدم استخدام المنهج العلمی فی البحث.

مع الفحص الدقیق لمجال تخطیط و تنفیذ تخطیطات ساحه العفاف و الحجاب فی البلد نجد الإشکال الرئیسی فی ساحه إداره کیفیه المواجهه مع سوء الحجاب فی مرحله التحقق الخارجی للتخطیطات. و من العوامل الرئیسیه فی هذه المسأله هو «اختلاف المخططین و منفذی ساحه إداره کیفیه مواجهه سوء الحجاب من حیث وجهات نظرهم». یبدو أن هذا الاختلاف ناشئ من التکثر و التشتت الاعتقادی و الفکری لهؤلاء المسؤولین.

و علی هذا الأساس فإنّ تحسین التخطیطات المرتبطه بالعفاف و الحجاب قبل کل شیء یحتاج إلی معرفه و تنویع التصورات المختلفه للمخطّطین و المنفّذین فی البلد. و لذلک فإنّ الهدف الرئیسی لهذا البحث هو «معرفه و تصنیف الذهنیات و التصورات لمخطّطی و منفّذی ساحه الإداره فی مواجهه ظاهره سوء الحجاب فی إیران».

و للنیل إلی هذا الهدف لقد استخدمنا منهج «کیو» الذی هو منهج مرکب. علی أساس هذا المنهج و من أجل توفیر «المنتدی» قمنا بتجمیع أکثر من ۱۱۰۰ خبر شامل لأقوال ۱۹۶ أشخاص من المخطّطین و المنفذّین من ۳۶ منظمه ذات شأن فی ساحه إداره کیفیه مواجهه سوء الحجاب و استخرجنا ۴۰ عباره کیو التی تمثل هذا المنتدی. فی مرحله ترتیب عبارات کیو، راجعنا المساهمین الذین هم ۲۶ أشخاص من المخطّطین و المنفّذین للأنظمه و المؤسسات المختلفه ذات الشأن فی ساحه إداره کیفیه مواجهه سوء الحجاب. فی مرحله التحلیل العاملی بالنسبه للترتیبات، حصلت خمسه أصناف من الذهنیات التی سمیناها بـ«الاتجاه التنفیذی» و «الاتجاه التخطیطی» و «الاتجاه النظری» و «الاتجاه العامی» و «المتحیرین».

و فی مرحله تفسیر أصناف الذهنیات، زاد استخراج العبارات الممیِّزه و العبارات المتفق علیها بالإضافه إلی إبداعه، من غنا التفسیر المذکور الذی أنتج تصمیم أشکال رمزیه تبرز بنحو و آخر التمایز بین أصناف الذهنیات. و أخیرا ألقینا حلولا ضمن ثلاث مجموعات من التوصیات و هی «التبیینی-التبلیغی»، «التحقیقی» و «التخطیطی» عن طریق استخدام المعلومات الحاصله عن تفسیر أصناف الذهنیات من أجل تمکن المؤسسات المخطّطه و المنفذین فی ساحه إداره کیفیه مواجهه سوء الحجاب عن الإقدام المؤثر فی إشاعه العفه و الحجاب و الحیلوله دون سوء الحجاب.

الکلمات الأساسیه:

الذهنیه، سوء الحجاب، العفه و الحجاب، المخطّطین، المنفذّین الحکومیین، المخطّط الثقافی، منهج کیو

 

Abstract:

We can find some kind of negligence in our country’s cultural policy making and management especially as regards the issue of chastity and hijab. This negligence is mostly due to lacking in an intra-cultural attitude toward problems, and a lack of using scientific research methods.

By a closer look at policy making and implementation of policies of chastity and hijab, we find that the main weakness is related to managing confrontation with mal-veiling in the implementation phase of policies. One of main reasons of this problem is “disagreement among policy makers and action managers about confrontation with mal-veiling”. This disagreement seems to be the result of multiplicity and disharmony of officials’ understanding of the issue.

Consequently, the improvement of chastity and hijab’s policies mostly needs recognition of the typology of our policy makers’ and administrators’ mindset. So the main purpose of this research is “recognition and categorization of the mentality of policy makers and administrators in regard to confrontation with mal-veiling in Iran”.

To reach this goal we used “Q-Methodology” which is a mixed method. In order to prepare the “concourse” we collected more than 1100 news which contain quotations of 96 policy makers and administrators from 36 institutions and organizations which are responsible for confrontation with mal-veiling. Then we extracted 40 “Q statements”, as the representatives of the “concourse”.

In the level of “Q sort”, we met with “participants”, i.e. 26 policy makers and administrators of different organizations and institutions responsible for confrontation with mal-veiling. In “Q-factor analysis”, we found five different mindset titled as “Implementation-Oriented”, “Policy-Oriented”, “Attitude-Oriented”, “Public-Oriented”, and “Puzzled”.

In the level of “interpreting types of mindset, research innovation of exploiting “Discriminating Statements” and “Consensus Statements” enriched the research which resulted in designing schematic shapes which are fully indicative of differences among mindset types.

Finally, according to data obtained from interpretation of mindset types, we suggested three recommendation sets, namely “Explanatory-Proselytizing-related” “Research-related” “Policy Making-related”, in order to help policy making and administrative institutions in confrontation with mal-veiling, to act more effectively in promoting chastity and hijab and preventing mal-veiling.

Keywords:

Subjectivity, mal-veiling, Policy-makers, Administrators, cultural policy,

Q- Methodology

 

 

Imam Sadiq university

Faculty of Islamic studies and Management

A thesis presented for the degree of master of art in management

Public policy and public administration

An Exploration of How Policy-Makers and Administrators of the Islamic Republic of Iran Think about Treating Mal-Veiling: A Typology Based on Q- Methodology

Supervisor:

S.M.Imami, Phd

Advisor:

M.Bagheri kani, Phd

Student:

Sajad Lotfi

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان­‌نامه: مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران: پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو”