پایان‌نامه: تطبیق مسأله تعیین متولی- ناظر در وقف با مسأله اقتصاد اطلاعات

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی واقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

تطبیق مسأله تعیین متولی- ناظر در وقف با مسأله اقتصاد اطلاعات

استاد راهنما: دکتر محمد مهدی عسکری

استاد مشاور: دکتر حجت الله سوری

دانشجو: مصطفی شیخانی

دی ۱۳۹۱

چکیده

از چالش‌های اساسی در بهره برداری از موقوفات، نحوه مدیریت آن است بطوریکه برخی متخصصان تمامی مشکلات اوقاف را ناشی از نحوه اداره آن دانسته‌و اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان را موجب از بین رفتن بسیاری از مفاسد موجود در اوقاف بیان کرده‌اند. از آنجا که انگیزه های متولی به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستای اهداف واقف نیست، همواره امکان بروز رفتارهایی از سوی متولی متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. این مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رایج‌ترین شیوه فعلی مورد استفاده در بهره برداری از موقوفات نیز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه ای از اقتصاد متعارف ضمن بررسی مشکلات ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادی به ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آن می‌پردازد. نتیجه های این تحقیق که به روش جستجوی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تطبیقمسئلهتعیین متولی و ناظر در وقف با موضوع عدم تقارن اطلاعات در مسأله اقتصاد اطلاعات و بیان پاره ای از چالش های موجود در اداره موقوفات نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات در مسأله تعیین متولی و ناظر در وقف بهره برد.

واژگان کلیدی: اطلاعات نامتقارن، کژمنشی، کژگزینی، اداره موقوفات، متولی وقف

العنوان:مطابقه مسأله تعیین المتولی-الناظر فی الوقف مع موضوع اقتصاد المعلومات

الباحث: مصطفی شیخانی

الأستاذ المشرف: الدکتور محمد مهدی عسکری

الأستاذ المساعد: الدکتور حجت الله سوری

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه

من التحدیات الأساسیّه فی عملیه الوقف هی کیفیه إداره الوقف، بحیث یعتبر بعض المتخصّصین مشاکل الوقف کلّها من ناحیه کیفیّه إدارتها، کما یعتقدون أنّ إصلاح إداره الوقف و السلوک الصحیح للأمناء سبب لإزاله کثیر من المفاسد الموجوده فی الوقف. ولماّ یمکن أن لا تکون دوافع المتولی کمدیر الوقف موافقه لغرض الواقف بالضروره ولیس من المستبعد أن تکون أعمال المتولی مخالفه لغرض الواقف و إرادته، وأیضاً یمکن وقوع هذه المسأله فی إیجار الموقوفات الذی یستخدم فی عملیه الوقف کأسلوب أکثر شیوعاً الآن. علم اقتصاد المعلومات کفرع من الاقتصاد التقلیدیّ یدرس المشاکل الناجمه من عدم تماثل المعلومات فی التعاملات الاقتصادیّه ویقدّم اقتراحات من أجل إصلاح ذلک. نتائج هذا البحث الذی أجری علی أسلوب بحث مکتبیّ ضمن مطابقه مسأله تعیین المتولی و الناظر فی الوقف مع موضوع عدم تماثل المعلومات فی مسأله اقتصاد المعلومات و عرض جزء من التحدیات الموجوده فی إداره الوقف، یبیّن إمکان استخدام الطرق الاقتراحیّه لعلم اقتصاد المعلومات لإزاله المشاکل الناجمه عن عدم تماثل المعلومات فی مسأله تعیین المتولی و الناظر فی الوقف.

الکلمات الأساسیه: المعلومات غیر المتماثله، الخطر الأخلاقیّ،الاختیار الضارّ، إداره الوقف، متولی الوقف

 

 

Abstract

One of themainchallengesinthe operation of theendowment ishow tomanageit, to the extent thatsome expertsconsider all endowment problems to be rooted in its management andbelieve thatimprovedmanagement and correctbehavior ofsupervisors of waqf can decreasemany ofendowment evils. Since thesupervisors of waqf’smotives asendowmentmanager are not necessarily aware of waqf goals, it is always possible for them to do behaviors that are different from what is intended. Alsothis issue is probable in renting endowment as the most current method used in this regard.  Economics of information as a branch of conventional economics will provide recommendations by checking the problem of asymmetric information in economic interactions. Results of this study which is based on a library research method, by adapting the problem of determining the supervisor of waqf to the issue of asymmetry of information in the information economics and representing some of the challenges in managing endowments showthe possibility of solving the problems of asymmetry of information in the issue of determining the supervisor of waqf by using the recommended actions from information economy.

Keywords: asymmetric information,moral hazard, adverse selection, endowment managing, supervisor of waqf

 

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

Continuous M.A.

Field: Islamic Studies and Economics

Adaoption of the Problem of Determining the Supervisor of Waqf to the Problem of Information Economics

Supervisor: Dr. Mohammad Mahdi Askari

Advisor: Dr. Hojjatollah Soori

Student: Mostafa Shaikhani

Jaunuary 2013

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تطبیق مسأله تعیین متولی- ناظر در وقف با مسأله اقتصاد اطلاعات”