پایان‌نامه: بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و عجین شدن با شغل مورد کاوی: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت بازرگانی

بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و عجین شدن با شغل مورد کاوی: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سید علی علوی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی رضاییان

دانشجو: سید مسعود حسینی

بهمن ۱۳۹۱

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و عجین شدن با شغل در اعضای هیأت علمی و کارکنـان غیر عضو هیأت علمی دانشـگاه امام صادق (علیه السلام) بود. بر اساس نظریه برابری آدامز اشخاص همواره به محاسبه نسبت بین ستاده ها و داده های خود می­پردازند و بعد آن را با ستاده ها و داده های افراد دیگر، مقایسه می­کنند. اگر این نسبت را منصفانه ادراک کنند، رضایت شغلی و انگیزه لازم برای انجام دادن کار در آنها ایجاد می­شود و اگر این نسبت را غیر منصفانه ارزیابی کنند، احساس نابرابری می کنند و انگیخته می­شوند تا کمتر کار کنند. تعهد سازمانی بر مبنای تعریفی مرکب از سه جزء مطرح شده است. اول پذیرش هدف­های سازمان، دوم تمایل برای سخت کار کردن برای سازمان و سوم میل برای باقی ماندن در سازمان. منظور از عجین شدن با شغل نیز عبارت است از میزانی که یک شخص با شغلش همانند سازی می­کند، به صورت فعال برایش فعالیت می­کند و به عملکرد شغلیش به عنوان مسئله مهمی جهت ارزش به خود قائل شدن، توجه می­کند. سؤال­های اصـلی در این پژوهـش عبـارت بودند از: ۱- آیا بیـن ادراک برابری با تعهد سازمانی در دانشگاه امام صادق (علیه السلام)رابطه وجـود دارد؟، ۲- آیا بیـن ادراک برابـری با عجیـن شدن با شـغل در دانشـگاه امـام صادق (علیه السلام)رابطه وجود دارد؟ و ۳- آیا بیـن تعهد سازمانی و عجیـن شدن با شـغل در دانشـگاه امـام صادق (علیه السلام)رابطه وجود دارد؟ و سه فرضیه نیز متناظر با این سوالات مطرح گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی و جامعه آماری تحقیق شامل ۲۸۳ نفر بود. تعداد نمونه تحقیق از فرمول کوکران برابر ۹۸ نفر محاسبه شد که با روش نمونه گیری تصادفی گروهی انتخاب شده­اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه­های ادراک برابری، تعهد سازمانی و عجین شدن با شغل بود. پرسشنامه ادراک برابری شامل ۲۱ پرسش براساس نظریه برابری آدامز و بوسیله استرون (۱۳۷۵)، پرسشنامه تعهد سازمانی شامل ۱۵ سوال توسط پورتر و همکاران (۱۹۷۴) و پرسشنامه عجین شدن با شغل شامل ۲۰ سوال نیز توسط ادوارد زو کیلپاتریک (۱۹۸۴) تدوین گردیده اند. نتایج تحقیق نشان داد که بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و بین تعهد سازمانی و عجین شدن با شغل در سطح رابطه معنی دار وجود دارد ولی رابطه بین ادراک برابری با عجین شدن با شغل معنادار نبود.

واژگـان کلیـدی: ادراک برابری، عدالـت سـازمانی، تعـهد سـازمـانی، عجـین شدن با شغـل، دانشـگاه امام صادق (علیه السلام).

العنوان: دراسه الصله بین إدراک المساواه والالتزام التنظیمی وامتزاجهما بالوظیفه – دراسه حاله: جامعه‌ الإمام الصادق علیه السلام

الباحث: السید مسعود الحسینی

الأستاذ المشرف: الدکتور السید علی العلوی

الأستاذ المساعد: الدکتور علی رضائیان

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والإداره

الخلاصه:

یهدف هذا البحث إلی دراسه الصله بین إدراک المساواه والالتزام التنظیمی وامتزاجهما بالوظیفه فی أعضاء هیئه التدریس وموظفی جامعه الإمام الصادق علیه السلام الذین هم خارج إطار هیئه التدریس. بناء علی نظریه المساواه لأدامز، یقوم الناس بمحاسبه النسبه بین ما تسلموه وما سلموه ومقارنتها بما تسلمه الآخرون وما سلموه. فإذا رأوا الإنصاف فی نتیجه هذه المقارنه، یرتفع مستوی الرضا الوظیفی لدیهم والحافز اللازم لمتابعه العمل، وإذا لم یروها مبنیه علی الإنصاف، یشعرون بعدم وجود المساواه ویحثون علی العمل الأقل. وقد تم تعریف الالتزام التنظیمی متکوناً من ثلاثه أجزاء. الأول: قبول أهداف المنظمه، والثانی: المیل إلی العمل الجاد لصالح المنظمه، والثالث: الرغبه فی البقاء فی المنظمه. والقصد من الامتزاج بالوظیفه، هو مستوی التماثل الذی یتصوره الشخص مع وظیفته ویعمل من أجله بنشاط ویهتم بأدائه الوظیفی کمسأله هامه لتقدیر النفس.

وفی ما یلی الأسئله الرئیسه لهذا البحث: ۱- هل هناک صله بین إدراک المساواه والالتزام التنظیمی فی جامعه الإمام الصادق علیه السلام؟ ۲- هل هناک صله بین إدراک المساواه و الامتزاج بالوظیفه فی جامعه الإمام الصادق علیه السلام؟ ۳- هل هناک صله بین الالتزام‌ التنظیمی والامتزاج بالوظیفه فی جامعه الإمام الصادق علیه السلام؟ کما تم طرح ثلاث فرضیات مناسبه لهذه الأسئله.

یعتمد هذا البحث فی المنهج علی الوصف وتشمل العینه ۲۸۳ شخصاً. ومن بینهم تم انتخاب ۹۸ شخصاً کالعینه وفق نموذج کوکران وذلک بأسلوب اختیار العینات العشوائیه الجماعیه. کما اعتمد علی استمارات إدراک المساواه، الالتزام التنظیمی والامتزاج بالوظیفه کأداه جمع المعلومات. وقد تم تدوین استمارات إدراک المساواه المشتمله علی ۲۱ سؤالاً علی ید استرون (۱۹۹۶) وفقاً لنظریه أدامز، والالتزام التنظیمی المشتمله علی ۱۵ سؤالاً علی ید البورتر وزملائه (۱۹۷۴)، والامتزاج بالوظیفه المشتمله علی ۲۰ سؤالاً علی ید إدوارد زو کیلباتریک (۱۹۸۴). تظهر نتائج البحث أن هناک صله مغزیه بین إدراک المساواه والالتزام التنظیمی وبین الالتزام التنظیمی والامتزاج بالوظیفه فی مستوی  بینما لم تشاهد هذه الصله بین إدراک المساواه والامتزاج بالوظیفه.

الکلمات الأساسیه: إدراک المساواه، العداله التنظیمیه، الالتزام التنظیمی، الامتزاج بالوظیفه، جامعه الإمام الصادقعلیه‌السلام

Abstract

The aim of this research is to study the relationship between the perception of equality on the one hand, and organizational commitment and job involvement on the other hand; among faculties and employees at Imam Sadiq pbuh University.

According to Adams theory of equality, people analyze their costs and benefits in comparison with costs and benefits of their collaborators. If they recognize it fair their job satisfaction and motivation rise; and if they recognize it unfair, they perceive inequality, therefore, they are not motivated to work less.

Organizational commitment is defined on basis of three components. Firstly, adopting organizational goals; secondly, interest in hard working in organizations; and thirdly, interest in remaining in organizations. By job involvement, we mean the degree of isomorphism that one employee makes with his or her job, actively tries to complete, and considers an important element in self-valuation.

The main questions in this research were: 1) is there a relationship between the perception of equality and organizational commitment at Imam Sadiq pbuh University? 2) Is there a relationship between the perception of equality and job involvement at Imam Sadiq pbuh University? 3) Is there a relationship between organizational commitment and job involvement at Imam Sadiq pbuh University? There were also three relative hypotheses in this regard.

The method of this research was descriptive and its statistical population included 283 people. According to Cochran formula, statistical sample in this population is calculated as 98 people that are chosen by group random sampling. There were perception of equality, organizational commitment, and job involvement questionnaires that played a role as the data gathering tool.

The Questionnaire of perception of equality was provided by Stron (1996) and included 21 questions based on Adams theory of equality. The questionnaire of organizational commitment was provided by Porter et al. (1974) and included 15 questions. Finally, the questionnaire of job involvement was provided by Edward and Kilpatrick (1984) and included 20 questions.

The results show that there is a significant relationship between the perception of equality and organizational commitment, as well as between organizational commitment and job involvement under condition of . But there is no significant relationship found between the perception of equality and job involvement.

Key Words: Perception of Equality, Organizational Justice, Organizational Commitment, Job Involvement, Imam Sadiq pbuh University

Imam Sadiq pbuh University

Faculty of Islamic Studies and Management

Thesis of Continuous M.A. In Field Islamic Studies and Management

Business Administration Area

A Study of Relationship between Perception of Equality and Organizational Commitment and Job Involvement Case study: Imam Sadiq pbuh University

Supervisor: Seied Ali Alavi, Phd

Advisor: Ali Rezaeian, Phd

Student: Seied Masoud Hoseini

January 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر