پایان‌نامه: بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با رضایت شغلی، انگیزش شغلی، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت بازرگانی

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با رضایت شغلی، انگیزش شغلی، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)

استاد راهنما: دکتر علی رضائیان

استاد مشاور: دکتر اسدالله گنجعلی

دانشجو: مسلم علی­ مهدی

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر متغیرهای عملکرد شغلی، رفتارشهروندی سازمانی، رضایت شغلی و انگیزش شغلی با مدنظر قرار دادن سه متغیر تعدیل­گرِ پیچیدگی شغلی، شدت نیاز به رشد و عدم اطمینان محیطی درک شده پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بود.حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان حداقل ۹۷ نفر تعیین گردید که تعداد ۱۰۲ نفر از کارکنان بوسیله روش نمونه­گیری لایه­ای جهت جمع­آوری اطلاعات انتخاب شدند. متغیرهای مورد نظر در پژوهش بوسیله پرسشنامه­های استاندارد مورد سنجش قرار گرفته و از روش آمار توصیفی و استنباطی و ابزارهای همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و رگرسیون چند متغیره جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که رسمیت سازمانی همبستگی معنادار و منفی با رضایت شغلی کارکنان داشته و پیچیدگی سازمانی همبستگی معنادار و مثبتی با رفتارشهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دارد. با توجه به تاثیر متغیرهای تعدیل­گر می­توان گفت برای کارکنانی که شدت نیاز به رشد آنها در سطح پایینی قرار دارد، بین پیچیدگی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین در شرایطی که پیچیدگی شغلی کارکنان پایین است، بین رسمیت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنادار مثبتی وجود داشته و در حالتی که پیچیدگی شغلی افراد بالاست، بین پیچیدگی سازمانی و انگیزش شغلی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد.

واژگان کلیدی: ساختارسازمانی، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی

الخلاصه:

یقوم هذا البحث بدراسه تأثیر الهیکل التنظیمی علی متغیرات الأداء الوظیفی، والسلوک المواطنی التنظیمی، والرضا الوظیفی والحافز الوظیفی، وذلک بالعنایه بالمتغیرات الثلاثه وهی معدّل التعقیدات الوظیفیه، وشده الحاجه إلی النمو وعدم الاطمئنان ببیئه العمل.

اشتملت العینه الإحصائیه علی موظفی البلدیات والإداره الریفیه فی البلد وتم اختیار ۱۰۲ منهم علی أساس أخذ العینات الطبقیه. أیضا قمنا بتقییم المتغیرات المقصوده فی البحث عن طریق الاستبیانات المعیاریه واستخدمنا منهج الإحصائیات الوصفیه والاستنتاجیه، وأدوات انسجام بیرسون، والانحدار الخطیه والمتعدده المتغیرات، لتحلیل المعطیات.

تظهر نتائج البحث أن هناک علاقه سلبیه ملحوظه بین الطابع الرسمی التنظیمی والرضا الوظیفی، وأن للتعقیدات التنظیمیه علاقه إیجابیه ملحوظه مع السلوک المواطنی التنظیمی والرضا الوظیفی. ونظراً لتأثیر المتغیرات المعدله، یمکن القول بأن هناک علاقه إیجابیه ملحوظه بین التعقید التنظیمی والأداء الوظیفی للموظفین الذین لدیهم مستوی متدنٍّ من شده الحاجه إلی النمو. أیضاً توجد علاقه إیجابیه ملحوظه بین الطابع الرسمی التنظیمی والسلوک المواطنی التنظیمی فی حاله قله التعقید التنظیمی، ونفس العلاقه موجوده بین التعقید التنظیمی والحافز الوظیفی للموظفین فی حاله شده التعقید الوظیفی.

المصطلحات الرئیسه: الهیکل التنظیمی،الأداء الوظیفی، السلوک المواطنی التنظیمی، الرضا الوظیفی، الحافز الوظیفی

 

Abstract:

This research studies the effect of organizational structure on job satisfaction, job motivation, job performance and organizational citizenship behavior with the task complexity, growth needs strength and perceived environmental uncertainty as moderator variables.

Statistical population includes employees of Rural and Municipal Organization, and statistical sample of this research includes 102 employees selected through stratified sampling. The variables in this study are measured by standard questionnaires and analyzed by descriptive and inferential statistics methods. Pearson correlation coefficient, linear and multivariable regression are used as methods to analyze the data.

The results indicate that organizational formalization has a significant negative relationship with job satisfaction; and the organizational complexity has a significant positive relationship with organizational citizenship behavior and job satisfaction. We can assume that, subject to the effect of moderator variables, when an employee has low growth need, there is a significant  positive relationship between organizational complexity and job performance; whereas when the employee has low task complexity, there is a significant positive relationship between organizational formalization and organizational behavior citizenship; and when the employee have high task complexity there is a significant positive relationship between organizational complexity and job motivation.

Keywords:

Organizational structure, job performance, organizational citizenship behavior, job satisfaction, job motivation

Imam Sadiq University

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art

In Faculty of Islamic Studies and Management

A Study of Relationship between Organizational Structure and Job Satisfaction, Job Motivation, Job Performance, and Organizational Citizenship Behavior (Case study: Rural & Municipal organization)

Student:

Moslem Alimahdi

 

Supervisier:

Dr. A.Rezaian

 

Advisor:

Dr. A.Ganjali

 

May 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

دانشجو