پایان‌نامه: بررسی میزان انطباق پذیری مدل های سنجش عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور (مورد مطالعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص))

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت صنعتی

عنوان پایان نامه:

بررسی میزان انطباق پذیری مدل های سنجش عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور (مورد مطالعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص))

استاد راهنما

دکتر عادل آذر

استاد مشاور

دکتر روح اله رازینی

دانشجو

محمد امین رأفتی

شهریور ۱۳۹۲

 

چکیده

رشد چشمگیر تعداد سازمان های پروژه محور و توسعه روزافزون انجام فعالیت های صنعتی و عمرانی به شکل پروژه‌ای در ایران در دو دهه اخیر و افزایش پیچیدگی و تقاضا برای سریع‌تر، ارزان‌تر و بهتر انجام دادن کار پروژه ها و حرفه ای شدن مدیریت پروژه از طرفی و هدایت سازمان ها در محیط رقابتی سخت کنونی از طرف دیگر، ضرورت توجه دو چندان مدیران سازمان های پروژه محور را به سنجش عملکرد و در پی آن بهبود عملکرد سازمانی گوشزد می‌کند. از نظر علمی، هر مدل سنجش عملکردی قابلیت اندازه‌گیری عملکرد هر سازمانی را ندارد. دست‌کم بایستی از میزان سازگاری مدل سنجش عملکرد با سازمان مورد مطالعه اطمینان حاصل نمود. از نظر اجرایی نیز، سازگاری مدل سنجش عملکرد سازمانی با ویژگی سازمان بر اثربخشی مدل سنجش عملکرد تاثیرگذار است. سازمان های پروژه محور به دلیل تنوع و تعدد پروژه‌های خود بیشتر به دام ارزیابی های مقطعی یا ارزیابی مبتنی بر هر پروژه می افتند. بدین سان، بررسی سازگاری مدل سنجش عملکرد با سازمان پروژه محور برای چنین سازمان هایی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. پژوهش حاضر با انتخاب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ص بعنوان یکی از برترین سازمان‌های پروژه‌محور در اخذ و اجرای پروژه های مختلف داخلی و خارجی به این مهم می پردازد که کدام یک از مدل‌های سنجش عملکرد موجود انطباق بیشتری با سازمان های پروژه محور (مورد مطالعه قرب) دارد. در این راستا ابتدا معیارهایی را که این سازگاری را تضمین می­کند برمی­شماریم؛ پس از اعتباربخشی این معیارها توسط خبرگان علمی و اجرایی میزان پوشش هر یک از مدل­های سنجش عملکرد سازمانی در هر معیارنیز توسط آنان مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که هیچ یک از مدل‌ها پوشش رضایت بخشی در معیارهای انطباق‌پذیری با سازمان‌های پروژه‌محور نداشتند، با استفاده از تحلیلِ مدلسازی تفسیری- ساختاری (ISM) الگوی ارتباط و سطوح معیارها تدوین گردید. مدل برآمده از این تحلیل، شامل بیست و دو معیار در دو دسته‌ی ویژگی‌های مدل و خروجی‌های مدل در چهارده سطح می‌گردد. این مدلِ تفسیری- ساختاری با ارائه معیارها و روابط آنها به طراحی مدل مطلوب سنجش عملکرد سازمانی سازمان­های پروژه‌محور کمک می کند. همچنین از آنجا که حوزه های مورد انتظار سنجش در قالب معیارها خود را نشان داده‌اند می توان با تدوین زیر معیار و شاخص به مدل مطلوب دست یافت.

واژگان راهنما

سنجش عملکرد سازمانی، بلوغ سازمانی، سازمان پروژه‌محور، مدیریت پروژه، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)

العنوان: دراسه مدی انطباق نماذج قیاس الأداء التنظیمی فی المنظمات القائمه علی المشاریع (دراسه‌ حاله: مقر خاتم الأنبیاء للبناء والإعمار(

الطالب: محمد أمین رأفتی

الأستاذ المشرف: الدکتور عادل آذر

الأستاذ المساعد: الدکتور روح اله رازینی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والإداره

الخلاصه:

إن النمو الملفت للنظر للمنظمات القائمه علی المشاریع والتوسعه الیومیه للنشاطات الصناعیه والإعماریه فی إطار المشاریع المؤقته فی إیران خلال العقدین الأخیرین وتعقید هذه المشاریع، وکثره الطلب للقیام بها بشکل أسرع وأرخص وأحسن، واحترافیه إداره المشاریع من جهه، وقیاده المنظمات فی الفضاء التنافسی الصلب الحالی من جهه أخری، یلزم ضروره الاهتمام البالغ لمدراء هذه المنظمات بقیاس أدائها. من الناحیه العلمیه، لا یصلح کل نموذج خاص بقیاس الأداء لمقایسه أداء کل تنظیم، وعلی الأقل یجب إطمئنان بمدی انطباق النموذج المستخدم علی المنظمه المدروسه، کما یؤثر انطباق النموذج علی المنظمه المدروسه علی فاعلیّه من الناحیه التنفیذیه. إن المنظمات القائمه علی المشاریع المؤقته، تخضع عاده للتقییم المقطعی أو التقییم المبنی علی کل مشروع؛ وذلک بسبب تنوع المشاریع وتعددها. وعلی هذا الأساس تتمتع دراسه انطباق نموذج قیاس الأداء علی مثل هذه التنظیمات القائمه علی المشاریع بأهمیه أکثر.

فقد تم اختیار مقر خاتم الأنبیاء للبناء والإعمار فی هذا البحث بصفته أحد أحسن وأبرز التنظیمات القائمه علی المشاریع فی قبول المشاریع المختلفه الداخلیه والخارجیه وتنفیذها، حیث یقوم بدراسه أن أی من نماذج قیاس الأداء ینطبق أکثر علی المنظمات القائمه علی المشاریع (بدراسه حاله مقر خاتم الأنبیاء). ففی هذا الإطار قمنا بعدّ المعاییر الضامنه لهذا الانطباق، کما وقام بعض النخب العلمیه والتنفیذیه، بدراسه مدی تغطیه کل من هذه النماذج فی کل معیار وذلک بعد اعتماد هذه المعاییر علی یدهم. وبما أنه لم تکن لأی من النماذج تغطیه شامله فی معاییر الانطباق علی التنظیمات القائمه علی المشاریع،‌ فقدتمّ تدوین نموذج العلاقات ومستوی المعاییر باستخدام تحلیل التصمیم التفسیری – البنیوی للنماذج (ISM). ویشمل النموذج الحاصل من هذا التحلیل، اثنین وعشرین معیاراً فی قسمی مواصفات النموذج ونتائجه، فی أربعه عشر مستوی. هذا النموذج التفسیری – البنیوی یساعد علی تصمیم النموذج المطلوب لقیاس الأداء التنظیمی للمنظمات القائمه علی المشاریع عبر تقدیم المعاییر وعلاقاتها بالأخری، وبما أن المجالات المتوقعه للقیاس عرضت نفسها فی إطار المعاییر، فیمکن الحصول علی هذا النموذج عبر تدوین معاییر فرعیه ومؤشرات.

المفردات المفتاحیه: قیاس الأداء التنظیمی، النضج التنظیمی، المنظمه القائمه علی المشاریع، إداره‌ المشاریع، مقر خاتم الأنبیاء للبناء والإعمار

Abstract

On the one hand, the number of project-oriented organizations has increased and industrial and civil activities have increasingly developed in the last two decades. On the other hand, the demand for faster and better and less costly projects in rough competitive environment goes up. This emphasizes the necessity of measurement performance in order to improve the organizational performance. From an academic point of view, each measurement performance model cannot measure the performance of organizations. At least, it is recommended to ensure the model of measurement performance is compatible with the organization. From a practical point of view, the compatibility of the model of measurement performance influences the effectiveness of running the model.  The diversity of projects misleads the project-oriented organizations to carry out temporary evaluation limited to single projects. Therefore, it is needed to investigate the compatibility of measurement performance model with the organization. In this study, we check the consistency of measurement performance models with Khatamol Anbia (P.B.H.) Construction Base as a leading organization. First, we numbered the criteria of compatibility and then verified them based on the elite opinion.  And then, we studied how much each model is compatible with the organization. Because none of the models offered satisfactory compatibility measures, we used ISM method to introduce the pattern of criteria and its relations. This pattern consists of twenty two criteria in two categories: features and outputs. It helps to design the desired measurement performance model for project-oriented organizations. Also, these criteria match our measurement zone, so by defining sub criteria and indexes, the desired measurement performance model is attainable.

Keywords:

Organizational measurement performance, Organizational maturity, project-oriented organization, project management, Khatamol Anbia Construction Base

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Management

A Thesis Provided For the Degree of Master of Art in Industrial Management

A study of Compliance of organizational performance measurement models with project-orinted company (case study: GHORB)

Supervisor:

Adel Azar, Ph.D.

Advisor:

Roohollah Razini, Ph.D.

Student:

Mohammad Amin Rafati

September, 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر