پایان‌نامه: تحلیل کاربردی مفهوم عدالت و طراحی الگویی برای بررسی تحقق آن در برنامه‌های توسعه بخشی- منطقه‌ای:مطالعه موردی استان قزوین

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

تحت عنوان

تحلیل کاربردی مفهوم عدالت و طراحی الگویی برای بررسی تحقق آن در برنامه‌های توسعه بخشی- منطقه‌ای:مطالعه موردی استان قزوین

مهدی گلدوزها

استاد راهنما: دکتر محمدهادی زاهدی وفا

استاد مشاور: دکتر حجت الله عبدالملکی

خرداد ۱۳۹۰

چکیده

دهه چهارم انقلاب­اسلامی دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است. این مسأله به معنای لزوم بررسی ابعاد مختلف عدالت و پیشرفت در جنبه­های مختلف زندگی از جمله اقتصاد است.با توجه به وجود تفاوت های طبیعی،‌ جمعیتی و نهادی در کشور، یکی از راهبردهای مطرح در برنامه­ریزی توسعه کشور، راهبرد برنامه­ریزی منطقه­ای می­باشد.

وجود نگاه­های صرفاً سودمحور سرمایه­داری در گذشته باعث به­وجود آمدن اختلاف در توسعهمناطق کشور شده است. برای از بین بردن این اختلاف نیازمند ارزیابی برنامه­های توسعه منطقه­ای و آسیب­شناسی آنها و تدوین معیارهایی برای سیاستگذاری منطقه­ای در راستای پیشرفت و عدالت هستیم.

در این تحقیق با ارائه نظریات مختلف در باب عدالت و  تعریف استاد مطهری(ره) به عنوان تعریف منتخب به بررسی معیارهای عدالت در برنامه­های توسعه بخشی- منطقه­ای پرداختیم. عدالت­اقتصادی اعطای حقوق اقتصادی صاحبان آن است که دراین تحقیق به دلیل وجود اموال به عنوان موضوع اساسی آن عدالت­تخصیصی معیار این تحقیق خواهد بود. باتوجه به عدم توجه صحیح به استعداد ذاتی مناطق در توسعه آنها و مسأله عدالت بین نسلی، معیار اساسی عدالت تخصیصی در برنامه­های بخشی توجه به مزیت­های طبیعی مناطق می باشد. از این رو راه حل ما برای رسیدن به پیشرفت عدالت محور در مناطق کشور، مزیت­سنجی طبیعی و حمایت از بخشهای تولیدی دارای مزیت طبیعی برای رشد آنها در منطقه می­باشد.

روش تحقیق ما در این تحقیق به دو صورت کتابخانه­ای در بخش ادبیات نظری و ریاضی در ارائه الگو می­باشد. دو روش تحلیل سلسله­مراتبی و تاکسونومی عددی از روشهای تصمیم­گیری چندمعیاره انتخاب شدند و با توجه به معیارهای طبیعی در ۳۱ بخش تولیدی استان به رتبه­بندی بخشها رسیدیم که نتایج دو روش همبستگی بالایی با هم دارند.

نتایج مطالعات پیشین مزیت­سنجی اقتصادی نشان­دهنده عدم توجه به مزیت­های طبیعی مناطق بوده است اما نتایج این تحقیق نشان می دهد که بخشهایی در اولویت رشد هستند که دارای مزیت طبیعی بوده و در بلندمدت دارای مزیت اقتصادی می­شوند.

واژگان کلیدی:‌عدالت،‌ برنامه­‌ریزی منطقه ای، الگوی توسعه بخشی- منطقه­‌ای، مزیت­های طبیعی.

العنوان: التحلیل العملی لمفهوم العداله و تصمیم مودیل لدراسه تحققها فی برامج التنمیه القطاعیه-الإقلیمیه:

دراسه حاله محافظه قزوین

الباحث:مهدی گلدوزها

الأستاذ المشرف: الدکتور محمد هادی زاهدی وفا

الأستاذ المساعد: الدکتور حجه الله عبدالملکی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

لقد تم تسمیهالعقد الرابع من الثوره الإسلامیه فی إیران، بعقد العداله و التقدم. هذه التسمیه تبیّن ضروره دراسه الجوانب المختلفه من العداله و التقدم فیالشؤون المتعددهللحیاه و منها الاقتصاد. نظراً الی وجود الفروقالطبیعیهوالدیموغرافیه والتنظیمیه فی البلد، فإن استراتیجیه التخطیطالإقلیمیتعتبر من إحدی الاستراتیجیات المطروحه فی البرمجه التنمویه للبلد.

الاتجاهات التی کانت تتمحور علی الربحفی الماضی أدّت إلی حدوث الخلافات فیتنمیه أقالیم البلد. و لإزاله هذه الخلافات، نحن بحاجه إلی تقییم برامج التنمیه الإقلیمیه و باثولوجیا هذه البرامج و تحدید معاییر لوضع السیاسات الإقلیمیهلأجل التقدم و العداله.

درسنا فی هذه الأطروحه معاییر العداله فی برامج التنمیه القطاعیه – الإقلیمیه عبر تقدیمالنظریات المختلفه حول العداله و اختیار رأی الأستاذ مطهری فی هذا المجال.

إنّ العداله الاقتصادیه هیإعطاء کل ذی حق حقوقه الاقتصادیه، و بما أنّ الأموال هی الموضوع الرئیس لهذا البحث، فالعداله التخصیصیه تعتبر أساس هذه الأطروحه. و نظراًإلی عدم الاهتمام بالاستعداد الذاتی للمناطق فی تنمیتها و عدم الاعتناء بالعداله بین الأجیال، فالمعیار الأساسی للعداله التخصیصیه فی البرامج القطاعیه هو الاهتمام بالمیزات الطبیعیه للمناطق. فلهذا، الحل الذی نقترحه للوصول إلی التقدم علی محور العداله فی مناطق البلد هوقیاس المیزات الطبیعیه و دعم القطاعات الإنتاجیه المتمتعه بالمیزه الطبیعیه لتنمیتها فی المنطقه.

تعتمد هذه الأطروحه علی منهجین فی البحث و هما: المنهج الإسنادی فیالقسم النظری والمنهج الریاضی لتصمیم المودیل.تم تصنیف ۳۱ قطاعاً إنتاجیاً فی محافظه قزوین باستخدام منهجیالتحلیل التسلسلی و التصنیف العددی (تاکسونومیا العددی)منمناهج قرار السمه المتعدده علی أساس المعاییر الطبیعیه، و تدل نتائج هذا البحث علی وجودالاتساق الکبیر بین الطریقتین.

إنّ الدراسات السابقه فی مجال قیاس المیزات الاقتصادیه تدلّ علی عدم الاهتمام بالمیزات الطبیعیه فی المناطق ولکن تبیّن نتائج هذا البحث أنّه یقع فی أولویه التنمیه ما هو یتمتع من القطاعات بالمیزات الطبیعیه و سوف تحظی هذه القطاعات بالمیزات الاقتصادیه عبر مرور زمنٍ طویل.

الکلمات الأساسیه: العداله، التخطیط الإقلیمی، مودیل التنمیه القطاعیه -الإقلیمیه، المیزات الطبیعیه

Abstract

The fourth decade of Islamic revolution is named as progress and justice. This implies the need to investigate different aspects of justice and progress in different aspects of life including the economy. With respect to the natural, institutional and population differences in the country, one of the main planning strategies in development program of the country, is regional planning strategy.

Existence of purely profit-driving capitalistic views has caused some differences in the development of different regions of the country. In order to remove these differences we need to survey and evaluate the regional development programs and perform a pathological research on it. We should also collect criteria of policy making to achieve progress and justice.

In this research, different views about justice are presented then Shahid Motahari’s definition of justice is discussed as the chosen definition and then justice criteria in partial-regional development programming are discussed. Economic justice is defined as giving everybody his/her economic rights. Since in this research we mainly emphasize the justice in terms of properties, we discussed allocativejustice as the main criterion of justice evaluation.Because little attention is paid to the natural potentials of the region in their development and no attention is paid to the inter-generation justice, the main criterion of allocative justice in partial programs would be paying attention to their natural advantages.  Hence, our solution to achieve the justice based development in the country regions is to evaluate natural advantages and support those production sectors which have natural advantages for growing in that region.

We have applied two methodologies in this dissertation, library research for the first part (i.e. theoretical literature) and mathematical methodology for the modeling part. We chose two methods of Numerical Taxonomy and Analytic Hierarchy Process (AHP). Afterwards, according to the natural criteria, we ranked the 31 production sectors of the state. Fortunately the results from these two methods are highly correlated.

The results of previous studies about evaluation of economic advantages show an insufficient attention to the natural advantages of the regions. However, this research shows that those sectors which have natural advantages have been in growth priority and in future, will gain economic advantages as well.

Key words: Justice, Regional planning, Sectoral-RegionalDevelopment Model, Natural Advantages.

Imam Sadiq As University

Islamic Studies and Economics Faculty

The Master of Science Thesis in Islamic Studies and Economics

A Practical Ananlysis of The Concept of Justice and Designing A Model for Realizing it’s Application in The Sectoral-Regional Development Plans: The Case of Qazvin.

Mahdi goldoozha

Supervisor: Dr Mohammad HadiZahedivafa

Advisor: Dr hujjatollah Abdolmaleki

June 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل کاربردی مفهوم عدالت و طراحی الگویی برای بررسی تحقق آن در برنامه‌های توسعه بخشی- منطقه‌ای:مطالعه موردی استان قزوین”