پایان‌نامه:الگوی ارتباطی شیعیان با امام مهدی(ع) در داستانهای تشرفات عصر غیبت

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاستگذاری

الگوی ارتباطی شیعیان با امام مهدی(ع) در داستانهای تشرفات عصر غیبت

استاد راهنما: دکتر محمدهادی همایون

استاد مشاور: دکتر حسن بشیر

دانشجو: محمد نوریان

آذر ۹۱

چکیده

داستان‌های تشرفات عصر غیبت به عنوان یکی از متون ارزشمند تشیع محسوب می‌شود. «امام» در جایگاه حجت الهی، به عنوان واسطه‌ای میان مردم و خدا محسوب می‌شود که این جایگاه در سطوح مختلفی قابل تعریف است. بررسی جایگاه ارتباطی امام مهدی (عج) در داستان‌های تشرفات عصر غیبت مساله‌ای‌ست که پژوهشگر در پی تبیین آن است. برای دست‌یابی به این مهم، از مدل‌ها‌ی ارتباطی که کارکردی سازمان دهنده دارند، استفاده شده است تا توصیفی از ساختار داستان‌ها به دست آید. جدای از بررسی سندی، می‌توان از لحاظ ساختار روایی، این داستان‌ها را مورد تحلیل قرار داد. این پژوهش سعی دارد از روش تحلیل روایت با نظرگاهی ساختارگرایانه که همان مسیر اصلی تحولات نظری و توجه به سیر تحولات پروپ می‌باشد، وام گرفته و الگوی نهایی که نظرگاه گریماس در دسته بندی کنشگرهای داستانی است را دنبال نماید؛ این کار با مشخص نمودن کنش‌های شش گانه ای که هر داستان و روایت را می‌توان بر آن اساس مورد تحلیل قرار داد، انجام پذیرفته است.

مجموعه‌ی یافته های به دست آمده با یکی از مدل‌های ارتباطی مورد تحلیل قرار گرفت و داستانهایی که در آن‌ها امام مهدی (عج) در نقش‌های «قهرمان»، «مفعول»، «یاریگر» و «فرستنده» قرار داشتند با لحاظ کردن شئون مختلف «امام» در نظام هستی، در مدلی مورد نتیجه گیری قرار گرفتند.

کلید‌واژه‌ها: امام مهدی(عج)، تحلیل روایت، الگوی کنشی گریماس، الگوی ارتباطی

الخلاصه

تعد قصص تشرفات عصر الغیبه أحد النصوص القیمه للشیعه. یعتبر «الإمام» بصفته حجه الله، واسطه بین الناس والرب المتعال، ویمکن تعریف هذه الصفه فی مستویات مختلفه. إن الباحث فی هذه الرساله یهدف إلی دراسه مکانه التواصل مع الإمام المهدی (عج) فی قصص تشرفات عصر الغیبه وللوصول إلیه، تم استخدام أنماط تواصلیه ذات الأداء التنظیمی لیتم الحصول علی وصف هیکلیه القصص. بالإضافه إلی دراسه‌ المصادر، یمکن دراسه‌ هذه القصص روائیاً. یحاول هذا البحث فی استخدام منهج تحلیل الروایات بنظره بنیویه وهو نفس الطریق الرئیسی للتطورات النظریه والاعتناء بسیر تطورات بروب، ویتابع نهائیاً نظر غریماس فی تصنیف عناصر القصص.  ویتم هذا المهم عن طریق تحدید العناصر السته التی یمکن تحلیل کل روایه وقصه علی أساسها.

نهایتاً تم تحلیل المعلومات المحصله علی أساس أحد أنماط التواصل وفی النهایه استنتجنا عن القصص التی تم ذکر إمام العصر فیها کالبصل، والمفعول، والناصر والمرسِل مع أخذ مختلف شؤون الإمام فی العالم بنظر الاعتبار.

المصطلحات الرئیسیه:

الإمام المهدی (عج)، تحلیل الروایه، نمط غریماس العملی، نمط تواصلی

Abstract

Stories of Tasharofat in the Age of Absence is one of the valuable texts in Shia. “Imam” as divine’s Hojjat is defined as an intermediary between the people and God. This place can be defined in different levels.Communication status of Imam Mahdi (AS) in the Age of Absence is what the researcher is seeking to explain. To achieve this, communication models that have organizational function have been used to describe the structure of the stories. In addition to reviewing the documentaries, the narrative structure of the stories has been analyzed. This study is an attempt to use the narrative analysis as the mainstream of theoritical evolution and development of Prop. It follows the final model of Grymas  in categorizing story actors. This work defines six actions based on which any story can be narrated and analyzed.

Set of findings have been analyzed by one of the communication models. Stories in which Imam Mahdi (AJ) has the roles of “Hero”, “object”, “help” and “sender” are included in a model that considers various aspects of ” Imam” in the cosmos.

Keywords: Imam Mahdi (AJ), narrative analysis, Grymas interaction pattern, communication pattern.

Imam Sadiq University

Continuous M.A

Faculty Of Islamic Studies and Culture and Communication

Islamic Studies, Culture and Communication

Policy Studies

A Pattern of Communication between Shias and Imam Mahdi in Meeting Reports in the Age of Absence

Superviser:

Dr. Mohammad hadi Homayon

Adviser:

Dr. Hasan Bashir

Student:

Mohammad Norian

December 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر