توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان¬نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و اقتصاد
گرایش: اقتصاد آموزش
تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش مالی شخصی
استاد راهنما:
دکتر عادل پیغامی
استاد مشاور:
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
دانشجو:
امین مرادی باصیری
شهریور ۱۳۹۳

چکیده:
در دهه‌های اخیر، تربیت اقتصادی و مالی به جهت تاثیر عمیق آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی ملّت‌ها، مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا به¬ویژه کشورهایتوسعه¬یافته قرار گرفته است. در این زمینه نهادهای متولی تربیت در آمریکا تلاشی جدی¬تر نموده¬اند و در صدد توسعه¬ی الگوی تربیت اقتصادی و مالی بر مبنای سرمایه¬داری در جهان هستند. در حال حاضر ایالات متحده در راستای آمریکایی¬سازی دنیا، الگویی را در حوزه¬ی مالی شخصی طراحی نموده و با حجم وسیع تبلیغاتی خود در صدد اشاعه¬ی آن در سراسر دنیا می¬باشد. با توجه به این که در طراحی الگوی اسلامی تربیت مالی، استفاده از تجربیات الگوی غربی مفید می¬باشد؛ هدف ما در این رساله، تحلیل انتقادی این الگو است تا از تجربیات آنان در طراحی الگوی اسلامی استفاده گردد. بنابراین مسئله¬ی اصلی آن است که با توجه به منابع دینی چه نقدهایی بر الگوی غربی وارد است. به منظور پژوهش در این مسئله، با در نظر گرفتن این نکته که روی¬آورد تحلیل انتقادی، به تحلیل ساختار گزاره و مفاهیم آن حصرِ توجه نمی¬کند؛ بلکه فراتر از آن، به جستجو از مبانی گزاره می¬پردازد؛ در این رساله با جستجو در منابع مختلف دینی، (کتب حدیثی، تفسیری، فلسفی و کلامی)، مقالات مرتبط با اقتصاد اسلامی و نیز اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، به نقد موضوعی الگوی غربی مالی شخصی پرداختیم. در نهایت تلاش نمودیم تا همه¬ی گزاره¬های این الگو را بر حسب موضوع و با توجه به منابع دینی تحلیل انتقادی کنیم و جنبه¬های تشابهات، تمایزات و نیز نواقص آن¬ها را در مقایسه¬ی با مبانی و گزاره¬های دینی مشخص کنیم. مهم¬ترین یافته¬های این پژوهش آن است که الگوی متعارف آموزش مالی شخصی، الگویی فردگرایانه است و به هویت¬های جمعی زندگی انسان کم¬تر توجه شده است؛ در حالی که در آموزه¬های اسلامی، در کنار هویت¬های فردی زندگی انسان، هویت¬های جمعی (خانوادگی و اجتماعی) نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است. همچنین برخلاف نگاه اسلامی که معتقد به ربوبیت خداوند و هدایت تشریعی اوست؛ در الگوی غربی ربوبیت خداوند کاملاً نادیده گرفته می¬شود و در طراحی استانداردهای تربیتی، سنن الهی برای تدبیر امور انسان¬ها و تربیت آنان لحاظ نمی¬شود.با انجام این مطالعه انتقادی به عنوان اولین کار در این باب،‌ زمینه برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی تربیت مالی فراهم شد.
واژگان کلیدی: مالی شخصی، سوادمالی، استانداردهای محتوایی، اقتصاد اسلامی، الگوی متعارف آموزش مالی شخصی، شورای تعلیم و تربیت اقتصادی
العنوان: التحلیل الانتقادی للنموذج التقلیدی فی التعلیم المالی الشخصی
الباحث: أمین مرادی باصیری
الأستاذ المشرف: الدکتور عادل بیغامی
الأستاذ المساعد: الدکتور مهدی صادقی شاهدانی
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه:
فی العقود الأخیره، قد أصبحت التربیه الاقتصادیه والمالیه موضع اهتمام الکثیر من دول العالم وخاصه الدول النامیه منها بسبب تأثیرها العمیق فی الأبعاد المختلفه للحیاه الفردیه والاجتماعیه للأمم. وعلی هذا الصعید، فإنّ المؤسسات المسؤوله عن التربیه والتعلیم فی أمریکا قد بذلت جهدها بشکل أکثر جدیه بهدف تنمیه وتوسیع نموذج التربیه الاقتصادیه والمالیه علی أساس الرأسمالیه فی العالم. فی الوقت الحاضر، الولایات المتحده الأمریکیه وبهدف جعل العالم کله أمریکیا، صممت نموذجاً علی الصعید المالی الشخصی. ومن خلال الحجم الکبیر لإعلاناتها فإنّها علی وشک إشاعه هذا النموذج علی مستوی العالم. وبما أنّ الاستفاده من التجارب الغربیه قد تکون مفیده فی تصمیم النموذج الإسلامی للتربیه المالیه، فإنّ هدفنا فی هذه الرساله هو التحلیل الانتقادی لهذا النموذج لیتم الاستفاده من تجاربهم فی تصمیم النموذج الإسلامی. وبناءاً علیه فإن القضیه الأساسیه تترکز علی أنّه مع أخذ المصادر و المراجع الدینیه بالحسبان ما هی الانتقادات الموجوده فی النموذج الغربی. بقصد البحث فی هذه المسأله، مع الأخذ بعین الاعتبار حقیقه أنّه فی تقدیم التحلیل الانتقادی، فإنّ هذه الدراسه لاتحصر اهتمامها فقط بتحلیل بنیه الفرضیات و مفاهیمها، و إنّما بشکل أوسع من ذلک تهتم أیضاً بالبحث فی أسس الفرضیه. فی هذه الرساله من خلال البحث فی المصادر الدینیه المختلفه (الکتب الحدیثیه، التفسیریه، الفلسفیه وکتب المنطق)، والمقالات المرتبطه بالاقتصاد الإسلامی و کذلک المستندات الخاصه بنظام الجمهوریه الإسلامیه، فإنّنا نتناول النقد الموضوعی للنموذج الغربی فی التربیه المالیه الشخصیه. وفی النهایه، حاولنا أن نقوم بتقدیم التحلیل الانتقادی لجمیع فرضیات هذا النموذج بحسب الموضوع ومع أخذ المصادر الدینیه بعین الاعتبار و أن نحدد أوجه التشابه، والتمیز والاختلاف و العیوب فیها بالمقارنه مع الأسس و المقترحات الدینیه. إن أهم نتائج هذا البحث هی أنّ النموذج التقلیدی المعروف فی التربیه والتعلیم المالی الشخصی هو نموذج فردی فقط ویولی اهتماماً أقل بالهویات الجماعیه للحیاه الإنسانیه، فی حین أنّه فی التعالیم الإسلامیه، بالإضافه إلی الهویه الفردیه لحیاه الإنسان، فإنّ الهویه الاجتماعیه کذلک (العائلیه و الاجتماعیه) هی أیضاً ذات أهمیه کبیره.وإضافه إلیذلک، و بعکس النظره الاسلامیه التی تعتقد بربوبیه الخالق و هدایته التشریعیه، فإنّ ألوهیه الله یتم تجاهلها تماماً فی النموذج الغربی، و فی تصمیم معاییر التربیه، لا یتم الاهتمام بالتعالیم الإلهیه من أجل إداره شؤون البشر و تربیتهم. ومن خلال إجراء هذه الدراسه النقدیه باعتبارها أوّل عمل علی هذا الصعید، فقد تم توفیر الأرضیه اللازمه لتصمیم النموذج الإسلامی الإیرانی فی التربیه المالیه.
الکلمات الأساسیه: المالی الشخصی، التعلیم المالی، معاییر المضمون، النموذج التقلیدی فی التعلیم المالی الشخصی، الاقتصاد الإسلامی، مجلس التعلیم والتربیه الاقتصادیه
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful.
Abstract
In the recent decade, economic and financial education is noticed by a lot of countries in the world specially developed countries through its deep effect on different aspects of individual and social life of the nations. In this case, the institutions which are responsible for education in the United States has more serious efforts and attempts to develop the model for economic and financial education on the basis of capitalism throughout the world. In this time, the United States has designed a model for personal finance and tries to promote it by its large extent of advertisement throughout the world for the sake of Americanization of the world. According to this fact that using of experiments of the Western model is useful to design an Islamic model for financial education, in this thesis our goal is the critical analysis of this model in order to use its experiments for designing an Islamic model. So our main issue is that according to the religious contents what criticisms exist for the Western model. By considering this point that the critical analysis tactics not only attend to structural analysis of predicate and its concepts, but also they study bases of predicate. In this thesis for the sake of research on this issue, we do research on different religious contents, i.e., narrative, commentary, philosophic and theological books, the articles that are related to Islamic economics and also supreme documents of administration of the Islamic Republic of Iran, and we accomplish the thematic criticism of the Western model of personal finance in this way. Finally, by considering the subject and religious contents we try to analyse all of the predicates of this model critically and by comparison with religious bases and predicates, we distinguish between similarities and different aspects and also its defects. The most important findings of this thesis are that the conventional model for personal finance education is an individual model and it has less attention to collective identities of human life, but in the Islamic courses, the collective identities, i.e., family and social identities, are more attended besides the individual identities of human life. Also in the Western model, the lordship of God is ignored completely and in designing of educational standards, the celestial traditions for contriving the human acts and their education are ignored, too. On the contrary, the Islamic view believes in the lordship of God and His religious guidance. By doing this critical study as a first work in this ground, the preliminaries for designing the Iranian Islamic model for financial education are prepared.
Key words: Personal Finance, Financial Literacy, Islamic Economics, Content Standards

Imam Sadiq University
Faculty of Islamic Studies and Economics
A Critical Analysis of the Conventional Model for Personal Finance Education
Supervisor:
Dr. Adel Paighami
Advisor:
Dr. Mahdi Sadeghi Shahdani
Student:
Amin Moradi Basiri
Shahrivar 1393

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش مالی شخصی”