پایان‌نامه: تحلیل تطبیقی مبانی انسان شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم : مطالعه موردی آرای محمد رضا حکیمی و فریدریش آگوست فون هایک

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی واقتصاد
پایان‌‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد
تحلیل تطبیقی مبانی انسان شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم : مطالعه موردی آرای محمد رضا حکیمی و فریدریش آگوست فون هایک
استاد راهنما: دکتر حمید ناظمان
استاد مشاور:دکتر عادل پیغامی
دانشجو:
حسین یزدانی کاشانی
بهمن ۱۳۹۱
چکیده
این پژوهش با رویکرد شناسایی و بررسی چیستی مبانی انسان‌شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم با تأکید بر آرای محمد رضا حکیمی و فریدریش هایک سامان یافته و سپس برای شناخت تفاوت‌ها و تشابه‌های مبانی انسان‌شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم به تحلیل تطبیقی مبانی انسان‌شناختی آرای اقتصادی حکیمی و هایک پرداخته شده است. تطبیق مبانی انسان شناختی آرای اقتصادی حکیمی و هایک، با محوریت مسئله‌هایی مانند ماهیت انسان، مسئله شناخت‌شناسی انسان، جایگاه و کرامت انسان،‌ غایت انسان در زندگی، جبر و اختیار انسان، هویت فردی و جمعی انسان، تکامل انسان و مسئله رابطه اخلاق و اقتصاد، وجود تفاوت‌های گسترده‌ای را میان این دو اندیشه روشن می‌سازد و نشان می‌دهد مبانی انسان‌شناختی حکیمی که بر مبنای معاضدت عقل و وحی و اعتقاد به دو بُعد معنوی و مادی انسان سامان یافته، با مبانی انسان‌شناختی هایک که تنها با تکیه بر بُعد مادی انسان شکل گرفته است، به طور مبنایی تفاوت‌ها و تضادهای گسترده‌ای دارد. تفاوت‌ها و تضادهایی که آثار و پیامدهای خود را بر آراء و نظریه های اقتصادی، و چگونگی اِعمال سیاست‌های اقتصادی خواهد گذاشت و نتایج متفاوتی بر فرد و جامعه خواهد داشت.
کلمات کلیدی: تحلیل تطبیقی، حکیمی، هایک،مکتب اقتصادی، اسلام، لیبرالیسم
العنوان: تحلیل مقارن للأسس الأنثروبولوجیه فی المذاهب الاقتصادیه فی الإسلام و اللیبرالیه: دراسه آراء محمدرضا حکیمی و فریدریش هایک
الباحث: حسین یزدانی کاشانی
الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی ناظمان
الأستاذ المساعد: الدکتور عادل پیغامی
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامی و الاقتصاد
الخلاصه
إنّ نهج هذه الرساله کان معرفه ماهیهالأسس الأنثروبولوجیه فی المذاهب الاقتصادیه فی الإسلام و اللیبرالیه و دراستها؛ و قد تمّ تنظیمها التأکید علی آراء السید محمدرضا الحکیمی و السید فریدریش هایک.
إنّها تهتمُّ بدراسهٍ مقارنهٍ حول أسس الأنثروبولوجیه فی آراء الحکیمی و هایک من أجل معرفه وجوه التشابه و الافتراق بین الأسس الأنثروبولوجیه فی المذاهب الاقتصادیه فی الإسلام و اللیبرالیه.
إنّ مقارنه الأسس الأنثروبولوجیه فی آراء الحکیمی و هایک، و الّتی تدور حول مسائل مختلفه نحو: ماهیه الإنسان، و نظریه المعرفه، و منزله الإنسان و کرامته، و غایه الإنسان فی الحیاه، و الجبر و التفویض، و هویه الإنسان الشخصیّه و الجماعیّه، و تطوّر الإنسان و العلاقه بین الأخلاق و الاقتصاد؛ تکشف عن افتراقات وسیعه بین الرأیین، و تُبیِّن أنّ رأی الحکیمی الّذی یبتنی علی مساعده العقل و الوحی و الاعتقاد بأبعاد الإنسان المختلفه من المادّی و المعنوی یختلف اختلافا أساسیاً وسیعا عن الأسس الأنثروبولوجیه الّتی بناها هایک علی العقل المادّی وحده و البُعد المادّی من حیاه الإنسان.
هذه الافتراقات تؤثِّر علی النظریات الاقتصادیه و نوعیه إنجاز السیاسات الاقتصادیه، و تؤدّی إلی نتائج مختلفه علی الشخص و المجتمع.
الکلمات الرئیسیه : الدراسه المقارنه، الحکیمی، هایک، المذهب الاقتصادی، الإسلام، اللیبرالیه.

Abstract:
This study explores the anthropological foundations of the economic schools of Islam and liberalism with a concentration on the ideas of Mohammad Reza Hakimi and Friedrich Hayek and then examines the differences and similarities of the anthropological foundations of the economic schools of Islam and liberalism through a comparative analysis of the anthropological foundations of the economic ideas of Hakimi and Hayek. The comparison of the anthropological foundations of the economic ideas of Hakimi and Hayek on such issues as the nature of mankind, the epistemology of mankind, the position and statusof mankind, the purpose of mankind in life, determinism and free will of mankind, the individual and social identity of mankind, human evolution and the relationship between ethics and economy demonstrate vast differences between these two schools of thought and shows that Hakimi’s thought which is based on the interaction of reason and revelation, and the belief in both the material and the spiritual dimensions of mankind is fundamentally different from and is in great opposition to Hayek’s anthropological foundations which are solely based on the worldly wisdom and emphasize the material dimension of mankind. These differences and contrasts make their impact on economic ideas and theories and the way economic policies are implemented, and produce different results for the individual and the society.
Keywords: comparative analysis, Hakimi, Hayek, economic school, Islam, liberalism

۱۱٫۱٫۱٫۱٫۱٫۱٫۱ Imam Sadiq University
Faculty of Islamic Studies and Economics
A thesis presented for the degree of Master of Arts inIslamic Studies andEconomics
A comparative analysis of anthropogical foundations of Islamic and Liberal economic schools: A case study of Hakimi’s and Hayek’s ideas
Supervisor:
Dr. Hamid Nazeman
Advisor:
Dr. Adel Peighami
Student:
Hossein Yazdani Kashani
January 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل تطبیقی مبانی انسان شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم : مطالعه موردی آرای محمد رضا حکیمی و فریدریش آگوست فون هایک”