پایان‌نامه: مفهوم‌شناسی رفاه در اقتصاد خرد: تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد
مفهوم‌شناسی رفاه در اقتصاد خرد: تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه
اقتصاد اسلامی و متعارف
استاد راهنما:
دکتر محمدتقی محبّی
استاد مشاور:
دکترمحمدجواد شریف‌زاده
دانشجو:
صادق سبحانی
خرداد ۱۳۹۴

چکیده
یکی از اهداف اقتصادی انسان، ایجاد و بهبود رفاه اقتصادی برای خویش است، ولی تحقق این هدف مستلزم درک مفهوم آن می‌باشد. مفهوم‌شناسی رفاه، ضروری و دارای اهمیت است؛ زیرا انسان نمی‌تواند چیزی را که نشناخته است بطور آگاهانه به دست آورد و از آن بهره‌مند شود. شناخت انسان از وقایع و حقایق مختلف، نشأت‌گرفته از بینش او می‌باشد و بینش‌ متفاوت غالباً موجب شناخت‌ متفاوت می‌شود؛ لذا مفهوم‌شناسی رفاه از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف بصورت جداگانه، امری اجتناب‌ناپذیر است.
رفاه انسان از منظر اقتصاد متعارف ناظر به بیشترین حد ممکن سرانه درآمد واقعی، رفع نیازهای اساسی، لذّت‌بری، تحقّق ترجیحات واقعی، نفع‌طلبی، بهینه پارتویی، تعلّق عادلانه منابع به او و یا توانمند بودن وی می‌باشد. رفاه از دیدگاه اقتصاد اسلامی به مفهوم برآیند اثرات متقاطع آسایش و آرامش است؛ به‌گونه‌ای که وجودش برای بقای نوع انسان و آزمایش او ضرورت دارد؛ ضمن آنکه غالباً در دنیا به‌صورت ناپایدار و ناخالص بروز می‌یابد و آثار مثبت و منفی می‌تواند به همراه داشته باشد.
مفهوم رفاه از دیدگاه اقتصاد اسلامی بر اساس مبادی و منابع اسلامی (قرآن، سنت، عقل و اجماع) شناخته می‌شود؛ در حالیکه برای درک آن از منظر اقتصاد متعارف غالباً بر عقل انسان و تجربه بشر تکیه می‌شود. اصلی‌ترین ابعاد رفاه از دیدگاه اقتصاد اسلامی به عنوان یک مقدمه لازم برای سعادت اقتصادی عبارت است از: تأثیرپذیری از عوامل مادی و معنوی، کسب و استفاده از آن در چارچوب دین و قانون؛ ارزش‌گذاری صحیح آثار آن، مسئولیت‌زا و امکان قضاوت درباره آن در بازه زمانی حداقل میان‌مدت. مهمترین ابعاد رفاه از منظر اقتصاد متعارف به عنوان یک هدف اقتصادی مستقل بدین صورت است: تأثیرپذیری از عوامل مادی و یا عوامل معنوی مجرد از عالم متافیزیک، کسب و استفاده از آن در چارچوب قانون، اهمیت بیشتر آثار مثبت نسبت به آثار منفی، انتظارافزا نسبت به دیگران و امکان قضاوت درباره آن در بازه زمانی کوتاه‌مدت.
واژگان کلیدی: رفاه‌شناسی، رفاه‌طلبی، مطلوبیت‌گرایی، آسایش، آرامش.

العنوان: فهم مفهوم الرفاه فی الاقتصاد الجزئی: تحلیل مقارن من وجهه نظر الاقتصاد الإسلامی والتقلیدی
الباحث: صادق سبحانی
الأستاذ المشرف: الدکتور محمدتقی محبی
الأستاذ المساعد: الدکتور محمدجواد شریف‌زاده
الفرع الدراسی: الدرسات الإسلامیه و الإقتصاد
المُلخّص:
یُعدُّ إنشاء وتحسین الرفاهیه الاقتصادیه الخاصه بالإنسان، هدف من الأهداف الاقتصادیه له، إلا أن تحقیق هذا الهدف یستوجب إدراک مفهومه. فمفهوم الرفاهیه، ضروری و یتمتع بأهمیه بالغه، لإنّ الإنسان لایمکنه التوصل إلى شیء یجهله بل والاستفاده منه.فمعرفه الإنسان لمختلف الحقائق و الأحداث، تنشأ من رؤیته الخاصه، وإن الاختلاف فی الرؤى غالباً ما یکوّنُ معارف مختلفه، لذلک فإن معرفه مفهوم الرفاهیه من وجهه نظر الاقتصاد الإسلامی یختلف عما هو علیه فی الاقتصاد المتعارف علیه.
تشرف رفاهیه الإنسان من وجهه نظر الاقتصاد المتعارف علیه، على أکبر حد ممکن من نصیب الفرد من الدخل الحقیقی، تلبیه الاحتیاجات الأساسیه، الملذات، تحقیق الأفضلیات الحقیقیه، الاهتمامات الذاتیه، توزیع المصادر بشکل عادل أو حسب قدراته.و الرفاهیه من وجهه نظر الاقتصاد الإسلامی تعنی تقاطع آثار الراحه الاسترخاء، بحیث أنه وجوده ضروری لبقاء الإنسان و اختباره، وهو غالباًما یظهر فی العالم بشکل غیر مستقر وغیر صاف، یمکن أن ترافقه آثار إیجابیه أو سلبیه.
یتمّ تعریف مفهوم الرفاهیه من وجهه نظر الاقتصاد الإسلامی وفقاً للمبادئ و المصادر الإسلامیه (القرآن، السنه، العقل و الإجماع)، بینما یکون إدارکه من وجهه نظر الاقتصاد المتعارف مبنیاً على عقل الإنسان و التجربه البشریه.إن أهم أبعاد الرفاهیه من وجهه نظر الاقتصاد الإسلامی کمقدمه ضروریه للسعاده الاقتصادیه هی عباره عنالتأثر بالعوامل المادیه و المعنویه، استخدامه فی إطار الدین والقانون، التقییم الصحیح لتداعیاته، تحمله المسؤولیه و إمکانیه الحکم علیه خلال فتره زمنیه قصیره.إن أهم أبعاد الرفاهیه من وجهه نظر الاقتصاد المتعارف علیه کهدف اقتصادی مستقل هو عباره عن:التأثر بالعوامل المادیه أو العوامل المعنویه المجرده من عالم ما وراء الطبیعه، الاستفاده منه فی إطار القانون، ترجیح الآثار الإیجابیه مقارنه بالآثار السلبیه، الزیاده المتوقعه للآخرین و إمکانیه الحکم علیه خلال فتره زمنیه قصیره.
الکلمات الدلیله: معرفه الرفاهیه، البحث عن الرفاهیه، البحث عن المنفعه، الراحه، الرخاء

Abstract
One of the human beings’ economic goals is to establish and improve economic well-being but the realization of it requires knowledge and understanding of the concept. Recognition of welfare is essential and important since one can’t achieve and benefit from what it doesn’t recognize.
Human understanding of different events and facts is derived from his insight and vision which often results in distinct recognition. Welfare concept from the perspective of Islamic economy has to be interpreted independently from conventional economy.
From the perspective of conventional economy, the welfare refers to higher level of income per capita, satisfaction of basic needs, pleasure, realization of real preferences, self-interest, Pareto optimal, fair share of resources and being capable. On the contrary, Islamic economy concentrates on simultaneous sense of comfort and peace so that its existence becomes essential for the survival of mankind and his trial. Furthermore, it happens in a gross and unstable manner and has positive and negative consequences.
From the perspective of Islam, the concept of welfare is recognized through Islamic sources and origins (Quran, Sunnah, reason and Ijma), whereas it is realized by human logic and experience from the perspective of conventional economy.
The main aspects of welfare from Islamic perspective, as a precondition for economic felicity, are being influenced by spiritual and material factors, achievement and use in the context of religion and law, generation of important positive and negative effects and being judged in a mid-term period at least. On the other hand, the important aspects of conventional economy, as an independent economic goal, are being influenced by spiritual or material factors apart from the world of metaphysics, achievement and use in the context of law, priority of positive effects over negative effects and judgment made in a short term period.
Keywords: Seeking Welfare, Welfare Recognition, Utilitarianism, Comfort and Peace.

Faculty of Islamic studiesand Economics
Continuous M.A, Islamic studies and Economics
The coceptology of welfare in microeconomic:
A comparative analysis in the Islamic economic versus Conventional economic viewpoint
Supervisor:
Dr. Mohammad Taghi mohebbi
Advisor:
Dr. Mohammad Javad Sharifzadeh
Student:
Sadegh Sobhani
June2015

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: مفهوم‌شناسی رفاه در اقتصاد خرد: تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه”