گرامر تافل لانگمن: برای داوطلبان آزمون دکتری و MSRT

امتیاز: 0 از 0
125,000 تومان
فروش
40
  • تمامی حقوق برای استاد محترم و ویدرس محفوظ است. استفاده کننده منحصراً شخص خریدار است. و نشر و توزیع آن به هر نحو اعم از رایگان و با دریافت هزینه مجوز شرعی اخلاقی و عرفی و قانونی ندارد.

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم

تدریس ۶۰ مهارت آزمون زبان بر اساس کتاب تافل لانگمن

به همراه درسگفتار به صورت فایل پی دی اف

برای متقاضیان آزمون زبان دانشگاه ها کد تخفیف ۳۰ درصد است. اگر شما متقاضی هستید می توانید از کد تخفیف زیر استفاده فرمایید:

toefl30off

 

توضیحات دوره و نمونه فایل ها
توضیحات دوره ساختارهای گرامری آزمون تافل
رایگان پیش نمایش
دانلود جلسه اول
رایگان پیش نمایش
مهارت اول تا مهارت پنجم: جملات دارای یک بند
مهارت اول: مطمئن شوید که جمله شما دارای یک فاعل و یک فعل است.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت دوم: به مفعول های حروف اضافه متمم ها توجه کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت سوم: به عبارت های بَدَلَی توجه کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت چهارم: به وجه وصفی معلوم توجه کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت پنجم: به وجه وصفی مجهول توجه کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت ششم تا هشتم: جملات دارای بیش از یک بند
مهارت ششم: بندهای همپایه را با استفاده از حروف ربط مناسب and, but, or, so, yet به کار ببرید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت هفتم: از حروف ربط زمان و علت و معلول به درستی استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت هشتم: از سایر حروف ربط قیدی به درستی استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت نهم تا مهارت چهاردهم: انواع دیگری از جملات دارای جمله واره های ترکیبی
مهارت نهم: از حرف ربط اسمی به درستی استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت دهم: حروف ربطِ مربوط به عبارت های اسمی را به درستی استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت یازدهم: حروف ربطِ مربوط به عبارت های صفتی را به درستی استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت دوازدهم: حروف ربط/فاعل های مربوط به عبارت های صفتی را به درستی استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت سیزدهم: از عبارت های صفتی کوتاه شده به درستی استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت چهاردهم: از عبارت های قیدی کوتاه شده به درستی استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
جملاتی که جای فعل و فاعل در آنها معکوس می شود: مهارت پانزدهم تا مهارت نوزدهم
مهارت پانزدهم: با کلمات پرسشی، جای فاعل و فعل را عوض کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت پانزدهم تا مهارت نوزدهم: جملاتی که جای فعل و فاعل در آنها معکوس می شود
مهارت شانزدهم: اگرعبارت های مربوط به مکان داشتید، آنگاه جای فاعل و فعل را عوض کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت هفدهم: با عبارات منفی ساز، جای فاعل و فعل را عوض کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت هجدهم: در بعضی از ساختارهای شرطی، جای فاعل و فعل را عوض کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت نوزدهم: در برخی از ساختارهای مقایس های، جای فاعل و فعل را عوض کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت بیستم تا مهارت بیست و سوم: مشکلات در تطابق فاعل و فعل
مهارت بیستم: بعد از گروهِ حرف اضافه، فعل و فاعل را تطبیق دهید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت بیست و یکم: بعد از کمیت نماها، فعل و فاعل را تطبیق دهید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت بیست و دوم: در ساختارهای معکوس، فعل و فاعل را تطبیق دهید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت بیست و سوم: بعد از برخی از کلمات، فعل و فاعل را تطبیق دهید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت بیست و چهارم تا مهارت بیست و ششم: مشکلات در ساختارهای موازی
مهارت بیستم و چهارم: اگر در جمله حروفِ ربطِ همپایه بود، از ساختارهای موازی استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت بیستم و پنجم: اگر در جمله حروفِ ربطِ دوبخشی بود، از ساختارهای موازی استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت بیستم و ششم: اگر در جمله ساختار مقایس های بود، از ساختارهای موازی استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت بیست و هفتم تا بیست و نهم: مشکلات در ساختارهایی دارای صفات تفضیلی و عالی
مهارت بیستم و هفتم: صفات تفضیلی و عالی را درست بسازید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت بیستم و هشتم: صفات تفضیلی و عالی را درست استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت بیستم و نهم: از ساختار تفضیلی بی قاعده درست استفاده کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
مهارت سی ام تا مهارت سی و ششم: مشکلات در به کارگیری افعال
مهارت سی اُم، سی ویکم، سی ودوم
فایل‌ فشرده خصوصی

مهارت سی اُم: پس از have از شکل سوم افعال استفاده کنید. مهارت سی و یکم: پس از فعلِ be از وجه وصفی معلوم: فعلِ ingدار و یا وجه وصفی مجهول قسمت سوم فعل استفاده کنید. مهارت سی و دوم: پس ازwill, would و دیگر افعالِ کمکی از ریشه فعل استفاده کنید.

مهارت سی و سوم، سی و چهارم، سی و پنجم
فایل‌ فشرده خصوصی

مهارت سی و سوم: زمان حال و گذشته را به درستی استفاده کنید. مهارت سی و چهارم: ازhave, had به درستی استفاده کنید. مهارت سی و پنجم: وقتی در جمله عبارات مربوط به زمان وجود دارد، زمانِ جمله را به درستی استفاده کنید.

مهارت سی و ششم: موقع به کارگیری would, will به زمان فعل توجه کنید.
فایل‌ فشرده خصوصی
شکل صحیح ساختار مجهول و تشخیص معانی معلوم و مجهول
مهارت سی وهفتم و سی وهشتم
فایل‌ فشرده خصوصی

مهارت سی و هفتم: از شکل صحیح ساختار مجهول استفاده کنید. مهارت سی و هشتم: معانی معلوم و مجهول را تشخیص بدهید.

مهارت سی و نهم تا چهل و دوم: مشکلات در اسم ها
مهارت سی و نهم، چهلم، چهل و یکم، چهل و دوم
فایل‌ فشرده خصوصی

مهارت سی و نهم: اسم مفرد یا جمع را به درستی به کار ببرید. مهارت چهلم: اسم قابل شمارش را از اسم غیرقابل شمارش تشخیص دهید. مهارت چهل و یکم: صورت جمعِ بی قاعده اسامی غیرقابل شمارش را تشخیص دهید. مهارت چهل و دوم: شخص و شیء را از هم تشخیص دهید.

مهارت چهل و سوم تا چهل و پنجم: مشکلات در به کارگیری ضمائر
مهارت چهل و سوم، چهل و چهارم، چهل و پنجم
فایل‌ فشرده خصوصی

مهارت چهل و سوم: ضمائر فاعلی و مفعولی را از هم تشخیص دهید. مهارت چهل و چهارم: ضمائر ملکی و صفات ملکی را از هم تشخیص دهید. مهارت چهل و پنجم: مرجع ضمیر را با ضمیر تطبیق دهید.

مهارت چهل و ششم تا مهارت پنجاه و یکم: مشکلات در به کارگیری صفات و قیدها
مهارت چهل و ششم، چهل و هفتم، چهل و هشتم
فایل‌ فشرده خصوصی

مهارت چهل و ششم: از صفات و قیدهای پایه به شکل صحیح استفاده کنید. مهارت چهل و هفتم: بعد از افعال ربطی از صفت استفاده کنید. مهارت چهل و هشتم: جای صفت و قید را در جمله درست تشخیص دهید.

مهارت چهل و نهم، پنجاهم، پنجاه و یکم
فایل‌ فشرده خصوصی

مهارت چهل و نهم: صفاتی که به ly ختم میشوند را درست تشخیص دهید. مهارت پنجاهم: از صفات اسنادی درست استفاده کنید. مهارت پنجاه و یکم: از صفاتی که به ing یا ed ختم می شوند، درست استفاده کنید.

مهارت پنجاه و دوم تا مهارت پنجاه و پنجم: مشکلات در به کارگیری حروف تعریف
مهارت پنجاه و دوم، پنجاه و سوم، پنجاه و چهارم، پنجاه و پنجم
فایل‌ فشرده خصوصی

مهارت پنجاه و دوم: از حروف اضافه مناسب به همراه اسامی مفرد استفاده کنید. پنجاه و سوم: از a و an به درستی استفاده کنید. مهارت مهارت پنجاه و چهارم: در هنگام استفاده از حرف تعریف، آن اسم را از لحاظ شمار تطبیق دهید. مهارت پنجاه و پنجم: اسامی خاص و عام را از هم تشخیص دهید.

مهارت پنجاه و ششم و مهارت پنجاه و هفتم: مشکلات در به کارگیری حروف اضافه
مهارت پنجاه و ششم، پنجاه و هفتم
فایل‌ فشرده خصوصی

مهارت پنجاه و ششم: حروف اضافه غلط را تشخیص دهید. مهارت پنجاه و هفتم: حروف اضافه حذف شده را تشخیص دهید.

مهارت پنجاه و هشتم تا مهارت شصتم: کاربرد
مهارت پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصتم
فایل‌ فشرده خصوصی

مهارت پنجاه و هشتم: بین make وdo تفاوت قائل شوید. مهارت پنجاه و نهم: like, alike, unlike, dislike را از هم تشخیص دهید. مهارت شصتم: other, another, others را از هم تشخیص دهید.

دانلود درسگفتار ساختارهای گرامری
دانلود به صورت فایل فشرده
فایل‌ فشرده خصوصی

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گرامر تافل لانگمن: برای داوطلبان آزمون دکتری و MSRT”