چالش‌های مدیریت دولتی در ایران

رایگان

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم

در این نشت که از سوی انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار شد. آقایان دکتر سید مهدی الوانی و دکتر حسن دانایی فرد دو استاد رشته مدیریت دولتی و سیاست گذاری به بررسی چالش های عمده مدیریت دولتی درایران پرداختند. آقای دکتر دانایی فرد پس از تبیین سطوح چهارگانه نظام حکمرانی ایران از سطح کلان و ابر سیاستی تا سطح بخش خصوصی، بخش مدیریت دولتی را بسیار مهم دانستند که در ایران از آن غفلت شده است. وی در این سطح چالش های خُرد مدیریتی ( نگاه خرد به مدیریت دولتی)، ایجاد انگیزه در کارکنان و هچنین اندازه گیری عملکرد را سه چالش اصلی دانستند و با سیاست زدگی بوروکراسی به بررسی و تبیین این چالش ها در کشور پرداختند.

آقای دکتر سید مهدی الوانی پس از توضیحاتی در باب ضرورت وجود انجمن ها در دنیا و کشور ما برای انجام تحقیقات مدیریت دولتی،خاطر نشان کردند که یکی از مهمترین چالش ها عدم پاسخگویی بخش دولتی است و همین چالش بسیار بزرگی برای بخش دولتی کشور شده است. تأکید عمده وی برای رفع چالش ها هماهنگی و تعامل حوزه نظری ( دانشگاهها) با حوزه عمل ( مدیران اجرایی) است. علاوه بر این عدم باور به مدیریت دولتی را یکی دیگر از چالش ها بر شمردند.

چالش‌های مدیریت دولتی در ایران
سطوح چهارگانه مدیریت در ایران (‌دکتر دانایی‌فرد)
ویدئو پیش نمایش

در این بخش آقای دکتر دانایی فرد، برای اعمال حکمرانی ملی چهار سطح مدیریتی را بر شمردند: ۱- سطح اول: سطح سیاست های کلان که در رأس نظام ولی فقیه متولی ابرسیاست ها و سیاست های کلی است. ۲- مدیریت سیاسی کشور که دولت به مفهوم سه قوه عهده دار آن بوده و بر اساس سطح اول سیاست های عمومی ( خط مشی های عمومی) را وضع می کند. ۳- سطح مدیریت دولتی :مجری سیاستهای لایه دوم مدیریتی کشور، مدیریت دولتی یا اداره امور عمومی است که در سطح سوم قرار دارند. البته سیاستهایی که بدون نظر مدیران دولتی وضع شود در عمل اجرا نخواهد شد. ۴- سطح چهارم سطح مدیریت بخش خصوصی است. در ادامه با بررسی سطح سوم چالش های عمده آن بررسی و تحلیل می شود.

ضرورت تشکیلات غیر دولتی و انجمن برای انجام تحقیقات مدیریت (‌دکتر الوانی)
ویدئو پیش نمایش
سیاست‌زدگی سازمان‌های دولتی
ویدئو پیش نمایش
پاسخ‌گویی در مدیریت دولتی
ویدئو پیش نمایش
مدیریت خرد
ویدئو پیش نمایش
انگیزش و سنجش در سازمان‌های دولتی
ویدئو پیش نمایش