پایان‌نامه: مدیریت تبلیغ و دعوت رسول اعظم (ص) در برخورد با اهل کتاب با تأکید بر قرآن کریم

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی ومدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت بازرگانی

مدیریت تبلیغ و دعوت رسول اعظم (ص) در برخورد با اهل کتاب با تأکید بر قرآن کریم

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مصباح الهدی باقری کنی

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر مهدی ایزدی

جناب آقای دکتر یاسر سبحانی‌فرد

دانشجو: سید محمد حسین حسینی

شهریور ۱۳۹۱

چکیده

شناخت سیره‌ی تبلیغی پیامبر اعظم (ص) از ابعاد مختلف با دانش مدیریت قابل مقایسه و تحلیل است. مدیریت تبلیغی ایشان در برابر دگراندیشان و پیروان ادیان الهی دیگر بیان‌گر اصول لازم و اساسی تعامل و ارتباط با اهل کتاب در سراسر جهان در عصر حاضر است؛ تا کسانی که می‌خواهند مدیریت جامعه را بر عهده گیرند ضمن برخورداری از آن شرایط از الگوها و اسوه‌های الهی پیروی نمایند.

به علاوه مفهوم بازار‌یابی اجتماعی که یکی از جدیدترین فلسفه‌های بازاریابی در دانش مدیریت است؛ داعیه‌ی ترویج و تبلیغ ایده‌ها و مفاهیم اجتماعی را دارد که  به نظر می‌رسد مطالعه و بررسی این دو مقوله دارای نکات و حساسیت‌های خاصی است.

در این پژوهش تلاش بر این است تا با استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، اصول حاکم بر مدیریت تبلیغ و دعوت رسول اکرم (ص) در برابر اهل کتاب، تبیین گردد. در مجموع و پس از بررسی ۲۹۱ آیه اصلی و فرعی از سیاق‌های قرآنی به دست آمده و ثبت مفاهیم و دسته‌بندی مفاهیم در ذیل مقوله‌ها ۱۰ اصل اساسی حاکم بر مدیریت دعوت و تبلیغ حضرت رسول در برابر اهل  کتاب به دست آمد.

در نهایت و با توجه به ادبیات نظری جمع‌آوری شده در این پژوهش در حوزه بازاریابی اجتماعی، اصول ۱۰ گانه‌ی دعوت پیامبر (ص) با مفهوم بازاریابی اجتماعی مورد مقایسه قرار گرفت.

واژگان کلیدی: دعوت، تبلیغ، پیامبر اعظم (ص)، اهل کتاب، بازاریابی اجتماعی، تغییر اجتماعی

العنوان: إداره التبلیغ والدعوه فی سیره النبی الأعظمصلی الله علیه وآله وسلم تجاه أهل الکتاب ترکیزاً علی القرآن الکریم

الأستاذ المشرف: الدکتور مصباح‌الهدی باقری‌کنی

الأستاذ المساعد: الدکتور مهدی إیزدی، الدکتور یاسر سبحانی‌فرد

الباحث: سیدمحمد حسین حسینی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه وإداره أعمال

ملخص:

یمکن مقارنه وتحلیل السلوک التبلیغی للنبی الأعظمصلی الله علیه وآله وسلم عبر جوانب مختلفه من علم الإداره. النهج التبلیغی فی حیاته الشریفه یبین لنا مبادئ و قواعد للتعامل والحیاه مع أتباع الأدیان الأخری ولا سیما أهل الکتاب فی شتی أرجاء المعموره فی الوقت الراهن؛ ولیتأهل الذین یریدون أن یتسلّموا مقالید الحکم فی المجتمع بمیزاته العالیه ویتبعوا هذه الأسوه الإلهیه.

إضافهً إلی ذلک، إن مفهوم التسویق الاجتماعی -والتی تُعدّ واحده من أحدث فلسفات التسویق فی علم الإداره- یدّعی تعزیز وترویج الأفکار والمفاهیم الاجتماعیه. من هذا المنطلق، یبدو أنّ دراسه ومقارنه هذین المفهومین (السلوک التبلیغی للنبی الأعظمصلی الله علیه وآله وسلم ومفهوم التسویق الاجتماعی) تعطی ثماراً و ملاحظات هامّه ورائعه.

هذه الدراسه هی محاوله لتبیین المبادئ التی تحکم إداره التبلیغ ودعوه النبیصلی الله علیه وآله وسلم تجاه أهل الکتاب فی القرآن، وذلک باستخدام نهج البحث الموضوعی فی القرآن الکریم. فی هذه الأطروحه، بعد دراسه ۲۹۱ آیه رئسیه وثانویه فی السیاقات القرآنیه وتحدید المفاهیم القرآنیه وتصنیف المفاهیم تحت الفئات المتعدده تم الحصول علی ۱۰ مبادئ لدعوه النبی الأعظمصلی الله علیه وآله وسلم تجاه أهل الکتاب. وأخیراً، فیما یتعلق الأدبیات النظریه التی تمّ جمعها علی صعید مبادئ التسویق الاجتماعی، تمت مقارنه المبادئ العشره من سلوک التبلیغ والدعوه فی حیاه النبی الأعظمصلی الله علیه وآله وسلم مع مفهوم التسویق الاجتماعی.

المفردات الدلیله: الدعوه، التبلیغ، النبی الأعظمصلی الله علیه و آله ، أهل الکتاب، التسویق الاجتماعی، التغییر الاجتماعی

Abstract:

Preaching and Dawah methods of Prophet Mohammad (PBUH) are compared and analyzed with the various aspects of management science; His strategies toward dissidents and adherents of other religions expresses the essential principles of interaction and communication with people of the scripture around the world in this age, and those who want to govern the society should follow and comply with this divine example.

In addition, the concept of social marketing, which is one of the latest philosophies of marketing in management science; claims to enhance and promote the ideas and concepts of social development. From this point seems that studying and comparing these two concepts (Managerial method of Prophet Mohammad (PBUH) for preaching and Dawah and the concept of social marketing) points to the new tips and particular sensitivities.

This study is an attempt to demonstrate the principles governing the managerial method of preaching of Prophet Mohammad (PBUH) towards the people of the scripture in holy Quran, using “objective research approach in the Holy Quran” in this thesis. After studying 291main and secondary verse in Koranic contexts and submitting ideas and concepts and classifying the concepts under the multiple categories, 10 principles for preaching and Dawah of Prophet Mohammad (PBUH) toward the people of the scripture have been founded.

Finally, with respect to the theoretical literature that has been collected in the study of the principles of social marketing, this literature has been compared to 10 principles for preaching and Dawah of Prophet Mohammad (PBUH) toward the people of the scripture.

Keywords: Dawah – preaching – prophet Muhammad (pbuh)- people of the scripture – social marketing – social change

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Management

Countinous M.A thesis in Islamic Studies and and Management

Business Administration Area

Preaching and Dawah management of Prophet Muhammad (pbuh) toward the people of the scripture with an emphasis on the holy Quran

Supervisor: Dr. Mesbaholhoda Bagheri Kani

Advisor: Dr. Mahdi Izadi

Dr. Yaser Sobhanifard

Student: Sayed Mohammad Hossein Hosseini

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر