عرفان در وادی عمل (۶): شرح زیارت مطلقه دوم

1,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی

عرفان در وادی عمل: شرح زیارت مطلقه دوم

به مدت سه جلسه

شامل جلسات ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ عرفان در وادی عمل