شرح تفسیر المیزان (۱): استاد یزدان‌پناه (تدریس قم)

20,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی

شرح تفسیر المیزان: استاد یزدان‌پناه (‌تدریس در قم) که به صورت فایل فشرده و دانلود یکجا در اختیار عزیزان قرار می‌گیرد.

سال ۹۴ تا ۹۵ از جلسه ۱ تا ۲۵

سال ۹۵ تا ۹۶ از جلسه ۲۶ تا ۷۱

سال ۹۶ تا ۹۷ از جلسه ۷۲ تا ۱۰۹

سال ۹۷ تا ۹۸ از جلسه ۱۱۰ تا ۱۷۱

شرح تفسیر المیزان سال ۹۴ تا ۹۵
تفسیر المیزان: جلسات ۱ تا ۱۵سال ۹۴ تا ۹۵
تفسیر المیزان: جلسات ۱۶ تا ۲۵ سال ۹۴ تا ۹۵
  
شرح تفسیر المیزان سال ۹۵ تا ۹۶
تفسیر المیزان: جلسات ۲۶ تا ۴۰ سال ۹۵ تا ۹۶
تفسیر المیزان: جلسات ۴۱ تا ۵۵ سال ۹۵ تا ۹۶
تفسیر المیزان: جلسات ۵۶ تا ۷۱ سال ۹۵ تا ۹۶
شرح تفسیر المیزان سال ۹۶ تا ۹۷
تفسیر المیزان: جلسات ۷۲ تا ۸۵ سال ۹۶ تا ۹۷
تفسیر المیزان: جلسات ۸۶ تا ۱۰۰ سال ۹۶ تا ۹۷
تفسیر المیزان: جلسات ۱۰۱ تا ۱۰۹ سال ۹۶ تا ۹۷
شرح تفسیر المیزان سال ۹۷ تا ۹۸
تفسیر المیزان: جلسات ۱۱۰ تا ۱۴۰ سال ۹۷ تا ۹۸
تفسیر المیزان: جلسات ۱۴۱ تا ۱۷۱ سال ۹۷ تا ۹۸

پخش و دانلود نمونه  جلسات ۱ تا ۵

پخش و دانلود جلسه اول
پخش و دانلود جلسه دوم
پخش و دانلود جلسه سوم
پخش و دانلود جلسه چهارم
پخش و دانلود جلسه پنجم