53%

روش تحقیق کیفی + آموزش نرم افزار maxqda

45,000 تومان 21,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی

در این دوره آموزشی دکتر وحید یاوری به توضیح اجمالی فلسفه، مبانی، پارادایم‌ها و روش تحقیق کیفی می پردازد. این دوره از دو ویژگی مهم استفاده از مثال‌ها برای فهم بهتر مطالب، و همچنین مقایسه و بیان تفاوت‌های آن با روش کمی را بهره می‌برد.

بسته آموزشی روش تحقیق کیفی آقای دکتر یاوری شامل دوره‌های آموزشی زیر است.

درآمدی بر مبانی، پارادیم‌ها، راهبردها و فرایند پژوهش کیفی

۱: مروری بر مبانی، پارادیم ها، راهبردها، روش‌ها و فنون پژوهش کیفی

در این جلسه مختصراً توضیحاتی در مورد فلسفه‌های پژوهش، رویکردها، راهبردها، روش‌ها و فنون پژوهش ارائه خواهد شد. این مباحث عمدتاً از پیاز پژوهشِ کتاب روش‌های پژوهش کیفی تألیف دکتر سید مهدی الوانی، دکتر حسن دانایی‌فرد و دکتر عادل آذر استخراج شده و بر اساس تجربه‌ها و مثال‌های کاربردی استاد یاوری تبیین و توضیح داده خواهد شد.

۲: فلسفه پژوهش: تبیین مفهوم قیاس، استقرا، نظریه و نقد پارادایم اثبات گرایی

عمدتاً بین دو پارادایم تفسیرگرایی و اثبات گرایی در پژوهش تقابل است. از این دو پارادایم پژوهش های کمی و کیفی متولد می شوند. پژوهش های کمی ریشه در پارادایم اثباتگرایی دارند و پژوهش های کیفی ریشه در پارادایم تفسیری دارند. در پژوهش های کمی رویکرد غالب رویکر قیاسی است و در پژوهش های کیفی رویکرد غالب رویکرد تفسیرگرایی است. فن پرسشنامه برای پژوهش کمی و فنون مشاهده برای پژوهش های کیفی کاربرد دارد.

۳: مثال کندن سبزی کوهی و عدالت و آزادی در تبیین نظریه و رویکردهای قیاسی و استقرایی در پژوهش‌های کیفی و کمی

۴: نظریه‌پردازی در روش‌های پژوهش کیفی و آزمون نظریه در پژوهش‌های کیفی

۵: پژوهش‌های ترکیبی ( آمیخته)

۶: استفاده از استعاره کوهنوردی برای تبیین پژوهش کیفی و شایستگی‌های پژوهش‌گران کیفی

۷: مفهوم و سبد مفهومی و دستیابی به مدل، الگو و نظریه بر اساس آن

۸: انتزاع، مفهوم، تقسیم و انضمام در پژوهش‌های کیفی با ذکر مثالی از کتابخانه

۹: پرسش و پاسخ درباره روش تحقیق کیفی

۱۰: مروری کلی بر پارادایم ها و مبانی پژوهش کیفی

۱۱: تفاوت روش تحقیق کمی و کیفی از نظر فلسفه، روش، دیدگاه و هدف

در این دوره آموزشی دکتر وحید یاوری به توضیح اجمالی فلسفه، مبانی، پارادایم‌ها و روش تحقیق کیفی می پردازد. این دوره از دو ویژگی مهم استفاده از مثال‌ها برای فهم بهتر مطالب، و همچنین مقایسه و بیان تفاوت‌های آن با روش کمی را بهره می‌برد.

بسته آموزشی روش تحقیق کیفی آقای دکتر یاوری شامل دوره‌های آموزشی زیر است:. توصیه می‌شود که یادگیرندگان عزیز به ترتیب زیر این دوره‌ها را فراگیرند.

دانلود ویدئوهای دوره
کارگاه اول: درآمدی بر مبانی، پارادیم‌ها، راهبردها و فرایند پژوهش کیفی
ویدئو خصوصی
کارگاه دوم: فرآیند روش پژوهش کیفی
ویدئو خصوصی
کارگاه سوم: روش تحلیل مضمونی
ویدئو خصوصی
کارگاه چهارم: استراتژی نظریه داده‌بنیاد
ویدئو خصوصی
کارگاه پنجم: آموزش مقدماتی نرم‌افزار مکس کیو دی ای بخش اول
ویدئو خصوصی
کارگاه ششم: آموزش مقدماتی نرم‌افزار مکس کیو دی ای بخش دوم
ویدئو خصوصی
کارگاه هفتم: آموزش مقدماتی نرم‌افزار مکس کیو دی ای بخش سوم
ویدئو خصوصی