دوره فشرده عرفان نظری (ویدئویی): استاد امینی‌نژاد

15,000 تومان

توضیحات

این دوره فشرده عرفان نظری در ۱۴ جلسه برگزار شده است که هم ویدئوها و هم قایل صوتی آن در این بخش قرار داده شده است.

 

فایلهای ویدئویی
جلسه اول بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه اول بخش دوم
ویدئو خصوصی
جلسه دوم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه دوم بخش دوم
خصوصی
جلسه سوم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه سوم بخش دوم
ویدئو خصوصی
جلسه چهارم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه چهارم بخش دوم
ویدئو خصوصی
جلسه پنجم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه پنجم بخش دوم
ویدئو خصوصی
جلسه پنجم بخش سوم
ویدئو خصوصی
جلسه ششم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه ششم بخش دوم
ویدئو خصوصی
جلسات ۷ تا ۱۴
جلسه هفتم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه هفتم بخش دوم
ویدئو خصوصی
جلسه هشتم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه هشتم بخش دوم
ویدئو خصوصی
جلسه نهم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه نهم بخش دوم
ویدئو خصوصی
جلسه دهم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه دهم بخش دوم
ویدئو خصوصی
جلسات ۱۱ تا ۱۴
جلسه یازدهم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه یازدهم بخش دوم
ویدئو خصوصی
جلسه دوازدهم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه سیزدهم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه سیزدهم بخش دوم
ویدئو خصوصی
جلسه چهاردهم بخش اول
ویدئو خصوصی
جلسه چهاردهم بخش دوم
ویدئو خصوصی