دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

تکمله نهایه الحکمه: مباحث نفس و معاد: استاد امینی نژاد

باسمه تعالی

تکمله نهایه الحکمه

 

ابتدا سه نکته را متذکر می شویم:

۱- جلسات ادامه نهایه‌الحکمه، شماره خورده است.

۲- تکمله نهایه یک روز در هفته برگزار می‌شده است، لذا چند سال طول کشیده است.

۳- جهت آشنایی با تکمله نهایه و چرایی و چگونگی این بحث، به فایل ۳۱۱ مراجعه نمایید.

متن تکمله نهایه الحکمه

این متن بوسیله استاد محترم تهیه شده است که به مرور تکمیل می شود.

دریافت

 این دوره شامل ۹۲ فایل صوتی است.

دانلود فایل‌ها (‌اصل فایلها پس از خرید در پیشخوان شما)

دانلود یکجای جلسات تکمله نهایة الحکمه ( سال 93-92) جلسات 311 تا 338 و حجم 456 مگابایت
خصوصی
دانلود یکجای جلسات تکمله نهایه الحکمه (‌سال 94-93)‌ جلسات 339 تا 348 و حجم 150 مگابایت
خصوصی
دانلود یکجای جلسات تکمله نهایه الحکمه (‌سال 95-94)‌ جلسات 349 تا 382 و حجم 513 مگابایت
خصوصی
دانلود یکجای جلسات تکمله نهایه الحکمه (‌سال 95-94)‌ جلسات 383 تا 402 و حجم 270 مگابایت
خصوصی