تقریر خطبه حکمه الاشراق: استاد حشمت پور

رایگان

توضیحات

شرح خطبه حکمه الاشراق استاد حشمت‌پور

شرح خطبه حکمه الاشراق براساس دروس استاد حشمت پور از سوی آقای منوچهر محمدی تهیه و تنظیم شده است.

در این دوره آموزشی برای جلسات ۴ و از ۹ تا ۲۰ طرح درس و تقریراتی وجود دارد که در این طرح درس ها سعی شده است تا جای امکان تمام مطالب کلاس منتقل گردد و چیزی از قلم نماند. البته این طرح درس ها شخصی بوده و تحت نظارت حضرت استاد نیستند.

دریافت فایل شرح اشراق استاد حشمت پور