تحلیل حکمت متعالیه بر اساس کتاب شواهد الربوبیه: استاد منصوری

16,000 تومان

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم

مدت زمان دوره: ۱۲۳ ساعت و ۳۳ دقیقه

تعداد فایل: ۱۶۰

قالب فایل: صوتی، mp3

کیفیت: ۶۴k

استاد: حجت الاسلام مهدی منصوری

مؤسسه: مجمع عالی حکمت اسلامی

سال تولید: ۱۳۹۸

موضوع: فلسفه،

سطح دوره:

نوع دوره: بلندمدت

شماره: ۲۳۵

کد دوره در ویدرس: ۵۵۱۹

 

– ۰۰۱- کارکرد فلسفه

– ۰۰۲- سه نوع مواجه با فلسفه

– ۰۰۳- فراگیری حکمت متعالیه

– ۰۰۴- مشکل بودن فلسفه

– ۰۰۵- فهرستی از شواهدالربوبیه

– ۰۰۶- مراحل درعلم

– ۰۰۷- تقدم و تأخر فلسفه و منطق

– ۰۰۸- فایده و غایت فلسفه

– ۰۰۹- توضیح درمورد کتاب شواهد

– ۰۱۰- جایگاه اصالت الوجود

– ۰۱۱- جایگاه اصاله الوجود

– ۰۱۲- جهت روشی و محتوایی صدرایی

– ۰۱۳- جهت روشی و محتوایی صدرا

– ۰۱۴- تاریخچه اصالت وجود

– ۰۱۵- مقدمات تصوریه و تصدیقیه

– ۰۱۶- اطلاقات مفهوم و ماهیت

– ۰۱۷- اطلاق مفهوم و ماهیت

– ۰۱۸- بالذات وبالعرض و حیثیات و واسطه ها

– ۰۱۹- بالذات و بالعرض، حیثیات و واسطه

– ۰۲۰- مجازدر فلسفه و اطلاقات وجود

– ۰۲۱- اطلاقات و وجود و موجود_

– ۰۲۲- اطلاقات وجود و موجود

– ۰۲۳- اطلاقات موجود و موجود

– ۰۲۴- اطلاقات موجود و موجود

– ۰۲۵- مجاز در فلسفه

– ۰۲۶- مجاز در فلسفه

– ۰۲۷- بیان اصالت و اعتباری

– ۰۲۸- معانی اعتباری

– ۰۲۹- ارکان معانی انتزاع

– ۰۳۰- تقدم و تاخر بالحقیقه و المجاز

– ۰۳۱- تقدم و تاخر بالحقیقه و المجاز

– ۰۳۲- تحلیل عقلی در دو مقام

– ۰۳۳- تحلیل عقلی درعوارض تحلیلی

– ۰۳۴- عوارض تحلیلی

– ۰۳۵- تحلیل عقلی و تقدم و تاخر خارجی تحلیلی

– ۰۳۶- تحلیل عقلی در دومقام

– ۰۳۷- تحلیل عقلی _ ترکیب

– ۰۳۸- تحلیل عقلی_ترکیب

– ۰۳۹- تحلیل عقلی_ ترکیب

– ۰۴۰- مبادی تصدیقیه_اصالت وجود

– ۰۴۱- شناخت واقعیت

– ۰۴۲- مفهوم وجود و ماهیت

– ۰۴۳- دلایل بر یک واقعیت در خارج

– ۰۴۴- دلایل بر یک واقعیت در خارج

– ۰۴۵- صدق تلازم با خارجیت

– ۰۴۶- صدق تلازم با خارج

– ۰۴۷- نفس الامرمفاهیم

– ۰۴۸- نفس الامر مفاهیم

– ۰۴۹- صدق تلازم باخرجیت

– ۰۵۰- صدق تلازم با خارجیت

– ۰۵۱-تلازم صدق با خارجیت

– ۰۵۲- صدق تلازم با خارجیت

– ۰۵۳- صدق تلازم باخارجیت

– ۰۵۴- جمع بندی مبادی تصدیقیه وتصویر نزاع

– ۰۵۵- محل نزاع

– ۰۵۶- فروض مسئله در نزاع

– ۰۵۷- اقوال درنزاع وتصویر اصالت وجود

– ۰۵۸- وضعیت وجوددرخارج

– ۰۵۹- ادامه جلسه قبل

– ۰۶۰- وضعیت وجود در خارج

– ۰۶۱- وضعیت ماهیت در خارج

– ۰۶۲- وضعیت ماهیت در خارج

– ۰۶۳- وضعیت ماهیت در خارج

– ۰۶۴- وضعیت ماهیت در خارج

– ۰۶۵- وضعیت ماهیت در خارج

– ۰۶۶- وضعیت ماهیت درذهن نسبت به خارج

– ۰۶۷- وضعیت وجودوماهت در خارج

– ۰۶۸- متن خوانی شواهد ازابتدا

– ۰۶۹- متن خوانی شواهد

– ۰۷۰- متن خوانی شواهد

– ۰۷۱- متن جناب بهمنیار

– ۰۷۲- شروق نور لرهوق ظلمه

– ۰۷۳- شروق نور لرهوق ظلمه

– ۰۷۴- قاعده فرعیت

– ۰۷۵- ادله خارجیت ماهیت

– ۰۷۶- ادله خارجیت ماهیت

– ۰۷۷- مشکله اتصاف ماهیت به وجود

– ۰۷۸- ادامه جلسه قبل

– ۰۷۹- تایید تنبیهی

– ۰۸۰- اشراق تاسع

– ۰۸۱- معرفت وجود

– ۰۸۲- ادامه جلسه قبل

– ۰۸۳- معرفت وجود

– ۰۸۴- معرفت وجود

– ۰۸۵- معرفت وجود

– ۰۸۶- علم به واجبات فرع علم به ممکنات

– ۰۸۷- علم به ممکنات فرع علم واجب

– ۰۸۸- ادامه جلسه قبل

– ۰۸۹- ادامه جلسه قبل

– ۰۹۰- لوازم مفهوم وجود

– ۰۹۱- اشراق ثانی

– ۰۹۲- توضیحی دوباره پیرامون الوجود

– ۰۹۳- اشراق ثالث

– ۰۹۴- ادامه جلسه قبل وتفریع

– ۰۹۵- اشراق اول

– ۰۹۶- دلیل دوم بر اصالت وجود

– ۰۹۷- دلیل دوم بر اصاله الوجود

– ۰۹۸- شاهد ۵ اشراق اول ازلوازمات

– ۰۹۹- حکم ماهیت من حیث هی هی

– ۱۰۰- حکم ماهیت من حیث هی هی

– ۱۰۱- حکم ماهیت من حیث هی هی

– ۱۰۲- حکم ماهیت

– ۱۰۳- حکم ماهیت من حیث هی هی

– ۱۰۴- کلی طبیعی

– ۱۰۵- موجودیت کلی طبیعی

– ۱۰۶- موجودیت کلی طبیعی

– ۱۰۷- موجودیت کلی طبیعی

– ۱۰۸- کلی و جزئی

– ۱۰۹- کلی وجزئی

– ۱۱۰- کلی وجزئی

– ۱۱۱- کلی وجزئی

– ۱۱۲- ادامه جلسه قبل

– ۱۱۳- کلی و جزئی

– ۱۱۴- معناشناسی تشخص

– ۱۱۵- معنا شناسی تشخص و تمایز

– ۱۱۶- تمایز استعداد آفرینی برای تشخص

– ۱۱۷- تمایز استعداد آفرینی برای تشخص

– ۱۱۸- بررسی اجمالی اقوال

– ۱۱۹- بررسی اجمالی اقوال

– ۱۲۰- تشخص در مکتب مشاء

– ۱۲۱- تشخص در مکتب مشاء- در مادیات

– ۱۲۲- تشخص در مکتب مشاء – مجردات

– ۱۲۳- تشخص در مکتب اشراق

– ۱۲۴- تشخص در مکتب اشراق

– ۱۲۵- متن شواهد و توضیحات

– ۱۲۶- متن شواهد و توضیحات

– ۱۲۷- متن شواهد و توضیحات

– ۱۲۸- متن شواهد و توصیحات

– ۱۲۹- متن شواهد و توضیحات

– ۱۳۰- تشخص در حکمت متعالیه

– ۱۳۱- توضیحاتدر کلام ملاصدرا

– ۱۳۲- تشخص در مکتب ملاصدرا

– ۱۳۳- تکثر و تشخص از دیدگاه ملاصدرا

– ۱۳۴- شخصیت در مجردات و جمع بندی

– ۱۳۵- جمع بندی

– ۱۳۶- جنس و فصل

– ۱۳۷- جمع بندی بحث تشخص

– ۱۳۸- جمع بندی بحث تشخص

– ۱۳۹- موضوع فلسفه

– ۱۴۰- نظریات در موضوع فلسفه

– ۱۴۱- موضوع فلسفه موجودبماهوموجود

– ۱۴۲- بداهت وجود

– ۱۴۳- بداهت وجود

– ۱۴۴- ادامه نکات در موضوع فلسفه

– ۱۴۵- فرق فلسفه با سایر علوم

– ۱۴۶- بیان تقسیمات مسائل فلسفه

– ۱۴۷- ادامه قبل واشکال به مبادی موضوع

– ۱۴۸- جواب ابن سینا از اشکال

– ۱۴۹- جواب صدرا از اشکال

– ۱۵۰- جواب خواجه از اشکال

– ۱۵۱- امور عامه

– ۱۵۲- محمولات فلسفه-عرض ذاتی

– ۱۵۳- نکات در عرض ذاتی

– ۱۵۴- عرض ذاتی نزد صدرا

– ۱۵۵- عرض ذاتی نزد صدرا

– ۱۵۶- عرض ذاتی نزد صدرا

– ۱۵۷- عرض ذاتی نزد صدرا

– ۱۵۸- عرض ذاتی نزد صدرا

– ۱۵۹- متن خوانی شواهد

– ۱۶۰- متن خوانی شواهد

دانلود و پخش رایگان جلسات اول
دانلود و پخش جلسه اول
رایگان پیش نمایش
دانلود و پخش جلسه دوم
رایگان پیش نمایش
دانلود و پخش جلسه سوم
رایگان پیش نمایش
دانلود و پخش جلسه چهارم
رایگان پیش نمایش
دانلود و پخش جلسه پنجم
رایگان پیش نمایش
دانلود فایل فشرده ۱۶۰ جلسه
دانلود جلسات ۱ تا ۵۰ حکمت متعالیه استاد منصوری
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۵۱ تا ۱۰۰ حکمت متعالیه استاد منصوری
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۱۰۱ تا ۱۶۰ حکمت متعالیه استاد منصوری
فایل‌ فشرده خصوصی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحلیل حکمت متعالیه بر اساس کتاب شواهد الربوبیه: استاد منصوری”