اشارات و تنبیهات نمط اول، دوم، سوم، نهم و دهم: استاد امینی‌نژاد

20,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی

۱۳۴ فایل صوتی با کیفیت اشارات و تنبیهات

در این دوره فایل‌های صوتی اشارات و تنبیهات به صورت  دانلود یکجا به صورت فایل فشرده قرار داده شده است:

نمط اول ۲۲ جلسه

نمط دوم ۲۵ جلسه

نمط سوم: ۳۹ جلسه

نمط چهارم تا هشتم: موجود نیست

نمط نهم: ۲۹ جلسه

نمط دهم: ۱۹ جلسه

 

 

دریافت نمونه فایل‌های اشارات
نمط اول - جلسه اول
رایگان پیش نمایش
نمط اول- جلسه دوم
رایگان پیش نمایش
نمط اول - جلسه سوم
رایگان پیش نمایش
نمط دوم جلسه اول
رایگان پیش نمایش
نمط دوم جلسه دوم
رایگان پیش نمایش
نمط دوم جلسه سوم
رایگان پیش نمایش
نمط سوم جلسه اول
رایگان پیش نمایش
نمط سوم جلسه دوم
رایگان پیش نمایش
نمط سوم جلس سوم
رایگان پیش نمایش
نمط نهم جلسه اول
رایگان پیش نمایش
نمط نهم جلسه دوم
رایگان پیش نمایش
نمط نهم جلسه سوم
رایگان پیش نمایش
نمط دهم جلسه اول
رایگان پیش نمایش
نمط دهم جلسه دوم
رایگان پیش نمایش
نمط دهم جلسه سوم
رایگان پیش نمایش
دانلود و پخش فایلهای کامل نمط اول، دوم، سوم، نهم و دهم
دانلود و پخش فایلهای نمط اول به صورت فایل فشرده
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود و پخش فایلهای نمط دوم به صورت فایل فشرده
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود و پخش فایلهای نمط سوم به صورت فایل فشرده
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود و پخش فایلهای نمط نهم به صورت فایل فشرده
فایل‌ فشرده جلسات ۱ تا ۲۹ خصوصی
دانلود و پخش فایلهای نمط دهم به صورت فایل فشرده
فایل‌ فشرده خصوصی