09126522810

نوشته جدید

ارسال شده درمهر ۱۳ ۱۳۹۷
دیدگاه0
نوشته جدید هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! مقاله: طراحی و تدوین الگوی مناسب شایستگی های مدیران و فرماندهان در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره گیری از دیدگاه امام خامنه...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی مدل اندازه­‌گیری ظرفیت جذب دانش: مطالعه موردی صنایع داروئی کشور

ارسال شده دردی ۲۲ ۱۳۹۶
دیدگاه0
طراحی مدل اندازه­‌گیری ظرفیت جذب دانش: مطالعه موردی صنایع داروئی کشور؛ بهمن حاجی پور و عباسعلی حاجی کریمی؛ فصلنامه علمی پژوهشی ” پژوهش و برنامه­‌ریزی در آموزش عالی” شماره پیاپی...
ادامه مطلب

مجموعه وب‌سایت‌های تخصصی استادن در ویدرس

ارسال شده دردی ۱۵ ۱۳۹۶
دیدگاه0
باسمه تعالی وب‌سایت دکتر سید مهدی الوانی ‌(‌استاد دانشگاه علامه طباطبایی) و متخصص مدیریت، مدیریت دولتی، روش تحقیق و خط‌مشی‌گذاری عمومی http://vdars.com/alvani وب‌سایت دکتر علی رضائیان ‌(‌استاد دانشگاه شهید بهشتی)...
ادامه مطلب

مقاله: فرایند تدوین سیاست‌های کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
فرایند تدوین سیاست های کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران نویسنده: مبینی دهکردی، علی؛ الوانی، سید مهدی؛ پالوج، مجتبی؛ مجله: مطالعات دفاعی راهبردی » بهار ۱۳۹۲ – شماره ۵۱ علمی-پژوهشی/ISC...
ادامه مطلب

مقاله: الگوی پیشرانهای توسعه ارتباط سازمانهای دولتی با مردم در ایران

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
الگوی پیشرانهای توسعه ارتباط سازمانهای دولتی با مردم در ایران نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ مبینی دهکردی، علی؛ آذر، عادل؛ مبصر، داریوش؛ مجله: مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی » تابستان...
ادامه مطلب

مقاله: مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی و ضرورت تبیین مولفه های آن در سازمان های دولتی ایران

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی و ضرورت تبیین مولفه های آن در سازمان های دولتی ایران نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ احمدی، کیومرث؛ مجله: مدیریت سازمان‌ های دولتی » تابستان ۱۳۹۲...
ادامه مطلب

مقاله: بررسی آثار راهبردهای مدیریت دولتی نوین بر سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
بررسی آثار راهبردهای مدیریت دولتی نوین بر سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ مبصر، داریوش؛ مجله: مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی » پاییز ۱۳۹۲، سال...
ادامه مطلب

مقاله: تبیین مولفه‌های رهبر معنوی با استفاده از سیستم‌های عصبی فازی انطباق‌پذیر

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
تبیین مولفه های رهبر معنوی با استفاده از سیستم های عصبی فازی انطباق پذیر نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ کاظمی، حسین؛ مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی » پاییز ۱۳۹۲،...
ادامه مطلب

مقاله: تأملی بر مبانی نظری، مفاهیم و مدل‌های اعتماد نهادی (سازمانی)

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
تأملی بر مبانی نظری، مفاهیم و مدل‌های اعتماد نهادی (سازمانی) نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ حسینی، سیدصمد؛ مجله: مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی » زمستان ۱۳۹۲، سال سوم – شماره...
ادامه مطلب

مقاله: ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط‌مشی‌گذاری، ‌تصمیم‌گیری و عمل در فضای مجازی

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط‌مشی‌گذاری، ‌تصمیم‌گیری و عمل در فضای مجازی نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ خنیفر، حسین؛ حاجی ملامیرزایی، حامد؛ میری، سید مهدی؛ مجله: راهبرد اجتماعی فرهنگی »...
ادامه مطلب

مقاله: بنیان شناسی دین گرایانه عدالت زبانی (در تکاپوی ارائه مدلی مبتنی بر نظام ارزشی اسلام)

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
بنیان شناسی دین گرایانه عدالت زبانی (در تکاپوی ارائه مدلی مبتنی بر نظام ارزشی اسلام) نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ فائز، کوکب؛ خنیفر، حسین؛ پورعزت، علی اصغر؛ جندقی، غلام رضا؛ مجله:...
ادامه مطلب

مقاله: تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی نویسنده: وکیلی، یوسف؛ الوانی، سید مهدی؛ محمدی الیاسی، قنبر؛ مجله: توسعه کارآفرینی » تابستان ۱۳۹۳ – شماره ۲۴ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۰...
ادامه مطلب

مقاله: تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه‌ی کارآفرینی

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه ی کارآفرینی نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ خانباشی، محمد؛ بودلایی، حسن؛ مجله: راهبرد » تابستان ۱۳۹۳ – شماره ۷۱...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی الگوی تحول مدیریت دولتی ایران مبتنی بر نیازهای راهبردی کشور

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
طراحی الگوی تحول مدیریت دولتی ایران مبتنی بر نیازهای راهبردی کشور نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ مبینی دهکردی، علی؛ آذر، عادل؛ مبصر، داریوش؛ مجله: مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی »...
ادامه مطلب

مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دور کاری

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دور کاری نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ عسگری ده آبادی، حمیدرضا؛ رجبی، اسماعیل؛ مجله: مطالعات مدیریت بهبود و تحول » پاییز ۱۳۹۳...
ادامه مطلب

مقاله: تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات

تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ رئیس صفری، مجتبی؛ مجله: پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی » زمستان ۱۳۹۳ – شماره ۱۸ علمی-پژوهشی...
ادامه مطلب

مقاله: گونه‌شناسی سخاوت در سازمان

گونه‌شناسی سخاوت در سازمان نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ جندقی، غلام رضا؛ زارعی متین، حسن؛ ایرانی، حمید رضا؛ مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی » زمستان ۱۳۹۳ ، دوره دوازدهم – شماره ۴...
ادامه مطلب

مقاله: تدوین الگوی خط مشی‌گذاری فضای مجازی کشور

تدوین الگوی خط مشی‌گذاری فضای مجازی کشور نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ خنیفر، حسین؛ حاجی ملامیرزایی، حامد؛ مجله: راهبرد اجتماعی فرهنگی » زمستان ۱۳۹۳ – شماره ۱۳ ‏(۲۶ صفحه – از...
ادامه مطلب

مقاله: سیاست‌گذاری فرهنگی در دولت دینی

سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی نویسنده: باقری فرد، محمد حسین؛ توکلی، عبدالله؛ الوانی، سید مهدی؛ مجله: حکومت اسلامی » بهار ۱۳۹۴ – شماره ۷۵ علمی-پژوهشی ‏(۳۴ صفحه – از ۱۷۳...
ادامه مطلب

مقاله: بررسی دلایل اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط‌مشی‌گذاری ایران در زمینۀ فقرزدایی: مطالعۀ موردی لایحۀ «فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران

بررسی دلایل اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری ایران در زمینۀ فقرزدایی (مطالعۀ موردی: لایحۀ «فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران») نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ پورعزت، علی اصغر؛ نجابت،...
ادامه مطلب

مقاله: تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی

تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی نویسنده: قربانی زاده، وجه اله؛ الوانی، سید مهدی؛ علی اصغرزاده رومیانی، حسین؛ مجله: مطالعات مدیریت انتظامی » تابستان ۱۳۹۴، سال دهم – شماره ۲...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی

طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی نویسنده: بابایی زکلیکی، محمد علی؛ حسن زاده، حمید رضا؛ الوانی، سید مهدی؛ زارعی متین، حسن؛ رستگار، عبدالغنی؛ مجله: پژوهش...
ادامه مطلب

مقاله: الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نویسنده: میر محمدی، سید محمد؛ الوانی، سید مهدی؛ قربانی زاده، وجه الله؛ زینلی، حامد؛ مجله: پژوهش های مدیریت در ایران...
ادامه مطلب

مقاله: الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط‌ مشی‌های فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی

الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط‌ مشی‌های فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی نویسنده: خنیفر، حسین؛ الوانی، سید مهدی؛ حاجی ملامیرزایی، حمید؛ مجله: مدیریت...
ادامه مطلب

مقاله: نقش رفتار سازمانی مثبتگرا در کاهش سکوت سازمانی

نقش رفتار سازمانی مثبتگرا در کاهش سکوت سازمانی نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ واعظی، رضا؛ هنرمند، روح الله؛ مجله: مطالعات مدیریت بهبود و تحول » زمستان ۱۳۹۴ – شماره ۷۹ علمی-ترویجی/ISC...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی و تدوین الگوی مناسب شایستگی های مدیران و فرماندهان در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره گیری از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی)

ارسال شده دردی ۱۰ ۱۳۹۶
دیدگاه0
طراحی و تدوین الگوی مناسب شایستگی های مدیران و فرماندهان در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره گیری از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی) نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ اردلان، امید؛...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی مدل حاکمیتی اجرای خط مشی های منابع انسانی در بخش دولتی ایران؛ مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری

ارسال شده دردی ۱۰ ۱۳۹۶
دیدگاه0
طراحی مدل حاکمیتی اجرای خط مشی های منابع انسانی در بخش دولتی ایران؛ مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری نویسنده: محمدی، مهتاب؛ الوانی، سید مهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ مجله: مدیریت...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی مدل رفتار بوم – پیش کنش برای مدیران سازمانهای دولتی ایران

ارسال شده دردی ۱۰ ۱۳۹۶
دیدگاه0
طراحی مدل رفتار بوم – پیش کنش برای مدیران سازمانهای دولتی ایران نویسنده: قجری، سمیه؛ الوانی، سید مهدی؛ رمزگویان، غلامعلی؛ معمارزاده طهرانی، غلامرضا؛ مجله: مدیریت شهری » بهار ۱۳۹۵ –...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران

طراحی مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران نویسنده: کریمی شهابی، اسداله؛ معمارزاده، غلامرضا؛ الوانی، سید مهدی؛ مدیری، محمود؛ مجله: مدیریت بهره وری » تابستان ۱۳۹۵ – شماره ۳۷ علمی-پژوهشی/ISC...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در سازمانهای با قابلیت اطمینان بالا؛ (مورد مطالعه: شرکتهای برق ایران)

مقاله: طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در سازمانهای با قابلیت اطمینان بالا؛ (مورد مطالعه: شرکتهای برق ایران) نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ ایران دوست، ابراهیم؛ مجله: مدیریت شهری...
ادامه مطلب

مقاله: ارایه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام

مقاله: ارایه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام نویسنده: فلسفی، علی؛ معمارزاده، غلامرضا؛ موسی خانی، محمد؛ الوانی، سید مهدی؛ مجله: مدیریت اسلامی » زمستان ۱۳۹۵ – شماره ۱۶ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۲...
ادامه مطلب

مقاله: مدل مطلوب خط‌مشی‌‌گذاری در نظام آموزش مهارتی ایران (با تأکید بر مدل نهادی)

مدل مطلوب خط‌مشی‌‌گذاری در نظام آموزش مهارتی ایران (با تأکید بر مدل نهادی) مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی نوع مقاله: مقاله پژوهشی شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jomc.2017.61283 نویسندگان احمد عطارنیا ۱؛ حسین...
ادامه مطلب

مقاله: تصویرپردازی از مدیران آینده: به سوی الگوی قرآنی

تصویر پردازی از مدیران آینده: به سوی الگوی قرآنی مقاله ۳، دوره ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۷، صفحه ۴۱-۷۳ نویسندگان غلامرضا گودرزی۱؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده ۲ ۱استادیار گروه مدیریت...
ادامه مطلب

مقاله: نظریۀ تصویر و تصمیم راهبردی

نظریۀ تصویر و تصمیم راهبردی مقاله ۵، دوره ۱، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۶، صفحه ۹۳-۱۰۹ نویسنده غلامرضا گودرزی استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه...
ادامه مطلب