09126522810

دروس اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

معرفی رشته مدیریت: دکتر سید حامد وارث

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه6
هدیهرایگان
ثبت‌نام
دکتر علی اصغر پورعزت دانشگاه تهران ویدرس مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

معرفی مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی: دکتر علی‌اصغر پورعزت

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه13
هدیهرایگان
ثبت‌نام
دکتر سید حامد وارث ویدرس

معرفی مديريت اسلامی: دکتر سید حامد وارث

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه3
هدیهرایگان
ثبت‌نام