09126522810

شفافیت برای ایران

آشنایی با شفافیت چیستی و چرایی دکتر مهدی ثنایی شفافیت برای ایران ویدرس

آشنایی مقدماتی با شفافیت: چیستی و چرایی

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه7
هدیهرایگان
ثبت‌نام

کارگاه Microsoft Excel 2013

(1 امتیاز)
نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه27
هدیهرایگان
ثبت‌نام

کارگاه آموزشی PowerPoint 2013

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه12
هدیهرایگان
ثبت‌نام